Akapindirwa mumba arere nechinhu chinenge mombe. . . ndokusiya atsokodzerwa

0
701

MURUME wechidiki wemubhuku raChipwanyira, kwaNyashanu, kuBuhera, anoti akapindirwa mumba arere pakati pehusiku nechimhuka chinenge mombe, icho chakasiya chamutsokodzera kumutsika chichibva chazoenda.

Edious Mutambo (30) anoti akasangana nemashura aya svondo rapera apo ainge arere oga mumba.

Anoti mhuka inenge mombe iyi yakasvikotunga gonhi ndokumupindira ikamutsika-tsika pamadiro ichishandisa gumbo rimwe chete rekumberi.

Loading...

Vari kuziva nezvenyaya iyi vanoti iyi yaisava mombe asi kuti zvinhu zvehusiku zvakaita sevaroyi.

Mutambo, uyo anogara nevabereki vake nevamwe vemumhuri, anoti nyaya iyi yakaitika apo akanga abva kwaMurambinda husiku.

“Ndakadya sadza ndikarara ndoga semunhu asati awana uye gonhi ndakakiya nemukati. Ndakazovhunduka ndiri kuhope ndanzwa ruzha rwekutungwa kwedhoo ndokufugura magumbeze ndikaona zinhu rinenge mombe tsvuku raiwomba rakanditarisa. Rakanditsika-tsika zvekunditsokodzera muviri wose.

“Ndakachema musha wose ukandinzwa. Ndakanhonga chituru chaiva pedyo ndokuchitema asi hachina kutiza. Chakazodududza kudzokera panze pava paya ndokunomira chichidzvova,” anodaro.

Anoti pakaitika izvi amai nababa vake vakange vasipo, vaenda kunhamo kuMhondoro.

“Handina kumbobvira ndakaona shura rakadaro. Chinhu chinenge mombe ichi chakazotenderera kunze kwemba ndikaziva kuti imombe tsiru raambuya vangu rehumai rine zamu,” anotsanangudza.

“Pandaichema pakazouya Robert Mupopo naPerence Muridzi vachimhanya vakasvika ndamira panze, mombe iyi vakaiona ichipupa furo kumuromo ichizeya. Vakaedza kuitinha ikaramba kufamba.”

Anotizve chakamunetsa ndechekuti pamba pavo havana mombe uye yakamutunga iyi inogara mudanga riri chinhambwe kubva paimba yaaive arere.

“Mombe iyi inogara kudanga riri chinhambwe chirefu, kudanga rababamudiki,” anodaro.

Chihuri chaiva chakaiswa nemukati pagonhi chinonzi chakadonhera pasi parakatungwa.

Mombe iyi inonzi yakazofamba husiku ikadzokera kudanga kwayo kwayakazoonekwa iri mangwanani akatevera.

Murume uyu anoti akazoenda kumaporofita uko akanobvunzira chiitiko ichi akanzi yaisava mombe, asi kuti varoyi vakanga vamushanyira nemapere avo.

“Kwandakaenda ndakanzi imhepo dzemusha ndikanzi ndaiva ndashanyirwa nevaroyi nemapere avo rinova bere randaiona semombe. Maporofita aya akandikurudzira kuramba ndichibatsirwa pamweya,” anodaro.

Mutambo anoti akabva atiza mumba maairara umu ndokuenda muimba yekubikira nekutya.

“Kupinda mumba umu hana yangu inorova kana nembatya dzirimo handina kuzombodzitora kana kupindamo, ndatopinda muno pamusaka penyu imi mauya (kureva vatori venhau veKwayedza.”

Anoti achiri kurwadziwa muviri wose achiita mapundu uye haana mari yenorapwa kuchipatara.

Anotizve ambuya vake akavataurira nyaya iyi vakamuti kwaiva kudhakwa kwaimudaro, zvisinei kuti mombe yaiva yaonekwa nevanhu vatatu.

Mukoma wake, Edwin Mutambo (33), anoti nyaya iyi semhuri vachiri kutsvaga rubatsiro.

“Ini ndaisavapo, ndakazonzwa ndava kuridzirwa nhare kubva kuMhondoro kunzi wazvinzwa here kuti mwana akuvadzwa nemombe yamutsika mumba husiku. Amai ndivo vakandifonera ndokuzomhanya kumba ndichibva kubasa kwaMurambinda ndikawana chokwadi, mukomana akarara achirwadziwa nekutsikwa,” anodaro.

Amai vaEdious, Enereta Zheke (61) vanoti vakashamiswa zvikuru nezvakaitika.

“Ndakanzi mhanyai Edious mukanonoka munowana afa, atsikwa nemombe mumba. Ndakabva ndaziva kuti yaisava mombe ndokuvati fambai,” vanodaro.

Comment with your Facebook

comments