Amai muri muroyi’‘. . . ndimi makadya baba’

0
731

IMWE chembere yakagunun’una zvikuru mudare nekuda kwehunhu hwemwanasikana wayo ichiti anoipumha huroyi achiti ndiyo yakadya baba vake.

Achitaura kuHarare Civil Court, Mildred Maripia akati Spiwe Maripia anogara achimutuka.

Mildred akaudza mutongi wedare iri, Gamuchirayi Siwardi kuti: “Changamire, mwanasikana wangu uyu haaneyi nekuti ndiri amai vake.

Loading...

‘‘Anouya kumba okonzeresa bongozozo uye hapana paanombosvika nerunyararo.

“Iye zvose nemurume wake vanotoona sekunge tisiri vanhu. Hapana mari yakabviswa kana mombe yababa kana yaamai. Asi pane zvose izvi, haanzwe kunyara achiuya kuzonditukirira pamba pangu.

Mumwe musi akauya akamira pagedhi akatanga kunditukirira zvose nevakoma vake, kunyanya Samuel, zvakaita kuti vavakidzani vedu vabude vachitarisa kuti chii chainge chava kuitika.”

Akaenderera mberi achiti mwana wake wekubereka Spiwe anomuti muroyi.

“Mwana uyu akanditi ndiri muroyi. Akati ndini ndakadya baba vake vanove murume wangu vakashaika. Akati pfuma yose yamuinayo makaiwana nekushandisa juju. Ko ndakatadzei kudzidzisa vana vangu vanomwe nekushanda nemawoko angu? Kushanda nesimba ndiko kunganzi huroyi here?”

Spiwe akaramba zvose zvakange zvataurwa achiti haana kumbobvira atadza kuremekedza amai vake.

“Pane zvataurwa hapana chokwadi asi sezvo vari kuda gwaro redziviriro, handipokane nazvo. Ngavapihwe nekuti handizive musi mumwe wandakaita zvavari kutaura,” akadaro Spiwe.

Mutongi Siwardi akapa gwaro redziviriro kuna Mildred.

Comment with your Facebook

comments