C.I.O Beats up Baboon until its turns to a RABBIT – Funniest of the DAY

1
2660

C.I.O Beats up Baboon until its turns to a RABBIT – Funniest of the DAY. Here i was browsing the internet and found this Joke… Its very funny…

Pakange pachiitwa competition yekuona kuti ndeapi mapurisa anogona kuferefeta nyaya saka pakatorwa C.I.A ; F.B.I ne C.I.O. zvakanzi paizoiswa tsuro musango mapurisa anenge agona kuronda tsuro iyoyo kusvika vaibata munguva pfupi ndivo vaizowana mubairo.

Nokudaro C.I.A ndiyo yakabva yatanga kunzi ngavapinde musango varonde tsuro iya. Kwapera hour rimwe chete C.I.A yakadzoka netsuro imwe chete iya. F.B.I yakazoendawo mushure ndokukwanisawo kuronda tsuro iya vachidzoka naye mushure mehour rimwe chete zvekare. C.I.O  yakazoendawo asi kwakapera nguva vasati vadzoka kusvikira zuva radoka.  Mangwana akasvika C.I.O isati yadzoka ndokubva komiti yecompetition iya yagara pasi vachikahadzika kuti chii chakanga chaita kuti  C.I.O isadzoke.

Loading...

Vakazowirirana kuteera C.I.O iya sezvo sango iri raizivikanwawo nekurura zvikara. Vati fambei mutunhu  murefu vakazowana C.I.O yakabata gudo iro rakanga ranzwa nekurohwa rakasugirirwa mumuti makumbo ari mudenga, musoro uri musaga, mawoko achipiswa nekenduru richinzi ‘bvuma kuti ndiwe tsuro

Comment with your Facebook

comments

  • Tino_Namatako

    Kikikiki