Dzidziso Yekusvira Vakadzi Kuti Vatunde – Musasiye Vakadzi Vasina Kutunda!

0
15808

Rega tibatsirane neavo vangade kuziva some of the ways dzekusvira nadzo dzinoita kuti
mukadzi aite seakashandisirwa mushonga.

Zvinorwadza kuti iwe wasvira wanakirwa wonzi nemukadzi “saka ndicho chii chamatiitira ichocho?”. Pamwe vakadzi havazotauri nemuromo asi mumoyo make. Izvozvo zvine njodzi futi because anongotsvaga zvikomba nerweseri. Pane zvakawanda zvekudzidza asi apa ndati titange nepadiki apa:

Zvinogoneka kuti mukadzi atunde kakawanda: 4 times kana kudarika. Zvinotanaga ne
f0replay yakanaka, sezvo f0replay iriyo inoshanda se appetiser. Good f0replay inoita
kuti mukadzi aite nzara uye shungu dzekusvirwa. F0replay dziri pakawanda saka
muzvikamu zvinotevera ndichatora nguva yekutaura nezve f0replay dzakasiyana siyana.

Loading...

Parizvino ndichashandisa foreplay inotevera: Iyi pasviro yandicha tsanangura nhasi.
Iwe murume bvisa bhutsu ne shirt nekukurumidza, wosara ne trousers. Vakadzi vanofarira kuona chest yemurume saka apa unenge wamupa chance yekutarisa chest yako. Famba zvishoma ne zvishoma wakamutarisa mumaziso, uchiswedera kwaari. Mumbundikire, wotanga kupuruzira magaro ake zvinyoro nyoro asati atombobvisa hembe dzake. Isa maoko
muhembe make wopuruzira magaro ake pamusoro pebhurugwa rake wobva watanga
kumubvisa hembe dzake. Ita uchimukisa kisa zvishoma. Iwe chibva wabvisa trouser wosara
ne underwear. Usakurumidze kuibvisa uye iye imbomusiya aine bhurugwa nebra rake.

Usakurumidze waribvisa. Chimuisa pabed nekubva waita a deep kiss uchibata magaro zvakare. Paunorega kukisa ibva watanga kubata mazamu zvishoma ne zvishoma, uchiita kuti minwe yako ipote ichikwenya nan!pple ake. Pakarepo chimubvisa braaa nekubva waisa zamu one mukanwa, rimwe wakabata nerumwe ruwoko. Ipapo rumwe ruwoko runenge rwuchifamba famba pakati pemakumbo ake, mukati mezvidya nepamusoro pe bhurugwa, uchiita kunge kumu nyerekedza. Usashandise mazino pakuyamwa zamu. Shandisa malips ne rurimi. Mushure mechinguva chinja zamu rekuyamwa, wobva wapinza ruwoko mubhurugwa wotanga kutambisa matinji, kabinz nekusvika kumuromo webeche. Ipapo chirega kuyamwa wotanga kukisa nekunanzva uchienda kunzeve nemuromo, wokurumidza kudzika kuguvhu. Svika kumagaro zvekare neruoko rwuri mukati mebhurugwa. Ita uchiteerera mafemero aanenge ava kuita, nekakugomera gomera kuti uzive kuti woenda here pachinhanho chinotevera. Chibva wamubvisa bhurugwa, iwe wobva wabvisawo underwear yako, wosvitsa muromo wako pa matinji.

Madyirwo ematinji ne kabinz anoda kutsanangurwa ne kuti vazhinji apa vanozoita zvinoita put off, kana kuti ivo vanotanga kusema nekuti havazive maitirwo azvo. Pazvikamu zvichatevera tichadzidzisanawo nemadzimai kuti vangageza sei zvinhu zvavo kuti zvichene uye zvipere mweya, kuti pave nerusununguko pamutambo uyu. Asi variko vakawanda vanogona kugeza vachichena kwazvo. Rurimi rwako ngarwutambise tambise matinji
ruchikwenya kwenya kabinz zvekare. Shandisa rurimi nemalips chete. Kana matinji or kabinz
zvazvimbirira, kana kuti mukadzi asisina kugadzikana nekuda kusvirwa, vhara mazino
ako nemalips, zviya zvaunoita kana uchitamba nekamwana kacheche pakanoisa minwe yake mukanwa mako, iwe wonyebedzera kukaruma asi wakaviga mazino ako seri kwemalips ako. Ita sekuruma matinji nenzira iyoyo, uchiadhonza zvinyoro nyoro uye kuapressa nemalips ako zviri firm. Kana matinji akati kurei ita kuti rurimi rwako rwukwenye kwenye piece yematinji inenge iri mukanwa paunenge wakaruma marumire andataura. Ita izvi uchianhonga one, one
then wozoadaro ese pamwechete. Itawo izvozvo kukabinz.

Paunenge uchiita izvi ita kuti rumwe ruwoko runge ruchitamba nenyato kumazamu uko,
uku nerumwe ruoko uchifambisa fambisa zvigunwe pabeche, uchiita uchipinza nekuburitsa chigunwe one kana two mukati. Usarume matinji ne mazino chaiwo. Zvinorwadza. At this stage anogona kutunda kamwe chete kana kaviri. Uchenjere kuchemedza mwana wevaridzi.Ko zvakaipei? Ndiko kuti kunakirwaka. Apa beche rake rinenge rava kuida kwazvo mboro but usamhanye. Dzokera kumazamu nemagaro uye nekukisa. Unoita
izvi because paanotunda paya anopera simba mbijana saka unofanira kumupa kanguva.
Pedzisira nekuyamwa matinji zvekare asi not kumutundisa this time. Just kumu heater.
Chigadzirira kuipinza manje. Paunenge wava kuda kupinza imbokwiza kabinz kacho nemusoro wemboro seuri kupotsa buri. Paunozopinza usaise yese. Koira zvinyoro nyoro, uye wakaisa musoro chete. Ziva kuti munhukadzi haangonakirwi kubeche chete during s.e.x asi ne dzimwe nhengo dzemuviri kusanganisira matits, magaro uye matinji saka paunenge wapinza musoro chete ita kuti maoko ako abate bate zvinhu izvozvo, uchiteerera kuti chiri kumupa kuchemerera kwakanyanya ndechipi.

Kana uchigona one hand should be pa one zamu, muromo wako on another, then rumwe
ruoko pamatinji. Usakanganwe kupuruzirawo kana kuita ekugukuchira magaro. Apa chibva
wati pinzisei but half chete, kwete yese. Uku uchikoira zvishoma nezvishoma. Allow her
kutunda at least twice usati waipinza yese uchingoita zvandareva. Apa anenge ambotunda kare paunenge wamunanzva matinji usati waisa, saka anenge atosvitsa three or four 0rgasms kare. Paanotunda kechi 3 ikako usamhanyira kupinza yese kwacho. Iburitse yese panze woita seunotangazve f0replay. Anotanga kudziya again, kuitira kuti aite recover from that 0rgasm. Kana adziya chiisa yese but zvinyoro nyoro. Koira zvine kasimba mbijana kwete hasha too much. Ipapo chibvumira mukadzi to take control because she will be going for her final 0rgasm. Vamwe vavo at this point vanoda kuuya pamusoro. Allow her to do
that. Vamwe havaende pamusoro but ndiye anenge ava muridzi wekukoira ari pasi ipapo. Rega akoire iye asi iwe haubve wati zii. Koira zvekutevedzera zvaari kuda. This is because kukoira kwake ipapo anenge achitevedza kuneG spot yake. Ndiko kwaanenge achinangisa mboro painenge iri mukati. Iwe ziva zvekuyamwa mazamu nekupuruzira magaro kana ari iye ari pamusoro uye tuma small kisses.

Chenjera kuti hauzokoira zviri out of order ukamu disappointa nekumutadzisa kuiendesa mboro paari kuda. Uchaona kuti anenge ava kufemera padenga uye kuita zvinesimba kana kuridza mhere. Paunoona kuti ava kuda kutunda mupedeep kiss, wakabata magaro. Usabvisa kiss kusvika apedza kutunda. This fourth 0rgasm inenge iri very explosive. Kubva kuvhudzi kusvika kutsoka anenge ari magetsi ega ega. Iwe imbomira kutunda ipapo. Hold on. Siya atunde ega. Paanopedza kutunda chimira kukoira kuitira kuti iwe usatundewo, asi kiss ngairambe yakarumwa. What makes this 0rgasm very special is mukadzi anenge achinzwa kugumwa kag spot kake. That is the strongest of all 0rgasms anogona kuitwa nemukadzi. Imboti zii irimo ichiita kuvhita nekumira. Izvozvo anozvida chaizvo. Hazvina kunaka kukurumidza kuburitsa achangopedza kutunda.

Unfortunately kune vakadzi vakawanda vasati vambosvika this type of 0rgasm. Vamwe vavo
havatozive kuti kune this type yekutunda. Vajaira tuma 0rgasm tunenge twe bonyora.
Kazhinji kacho zvinokonzerwa nekukurumidzisa kutunda kwatinoita, tobva tashaya simba rekusvitsa munhu patinofanira kumusvitsa. The problem is that kana akasangana ne murume anomusvitsa ipapo ka0ne, obva aziva kuti pasi pano pane zvakadai, hamugoni kumudzora. Vakadzi vanosangana ne experience ye 0rgasm iyoyi kashoma kuti vazotamba vachiita bonyora netuma toys twekutenga. Anenge oti paafungira kukwirwa anenge otoda ari murume chaiye chaiye, kwete zvema rubber ekutenga kushop.

After about a minute or two abva kutunda, chiizvomora, momboti pukutei zvimvura zviya zvekusvirana, paari nepauri. Then choose one of the following positions:

  • Kumupfugamisa kana kumukotamisa woisa nekumashure
  • kana kuti kana asiri mukobvu stereki ngaarare nemusana, osimudza makumbo ake mudenga. Paunopinda pakati pemakumbo ake ita kuti makumbo ake auye on your shoulders. It means kuti paunosvika pabeche pake makumbo ake anenge akakochekera on your shoulders, aka pushwa kuenda kumusoro kwake. Beche rinenge rakaita kuzviyanika kana kuti kuzvipereka in that position. Saka ndati zvinoda vasina muviri mukuru.
  • Kune vamwe vakobvu asi vaine muviri uri flexible vanogonawo this position. Kana ari mumwe wevakadaro unofa zvako nekunakirwa. Ita kuti atambanudze maoko ake ese ari maviri semunhu ari pamuchinjikwa, iwe wobva waabata sezvinonzi uri kumurambidza kumuka zvenharo… holding her down on her wrists or palms, like you are pinning her down.

Ipapo chisvira semurume manje, whether waisa neshure or “zvemakumbo pama
shoulders”. Chiita zvekurova nekusakadza nyini, uchienda mberi nekudzoka shure, uye kumboramba wakaisa mberi mberi uchiita ma short movements, usingapi beche mukana wekupinda mhepo. Pamwe pacho ita seunoitenderedza mukati imomo, kana kuita seuri kukokota mu cup ne spoon. Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus 0rgasm and iyoyi she will respect you.

Comment with your Facebook

comments