Jah Prayzah’s Prayer For Zim

0
960

Mwari varikumusoro kudenga, ndimi makatipa Zimbabwe nezvose zvirimukati mayo. Kwatakabva nekwatirikuenda ndimi munoziva

jah2

Chishuwo chemumwe nemumwe arimunyika ino yeZimbabwe ibudiriro yenyika. Pachaitika zvose zvichaitika ngazvive zvinotungamidza mukubudirira kwedu isu Zimbabwe.

Loading...

Inini, Mukudzeyi Mukombe, Jah Prayzah, ndinokumbira kuZimbabwe yose
vehama, kuti musadeura ropa kana kushungurudza mweya yevanhu.

Ndinokumbira kubatana nekuti tiyeuke kuti; kuti tinzi Zimbabwe ndiwe neni,dakara mwari aropafadza nyika yedu yakanaka, Zimbabwe. Mwari, ivai nesu. Amen

Comment with your Facebook

comments