Joice ainge oshaya pekubata akungoti “ndikwirei kani daddy”! Achizvongonyoka kunge nyoka

0
2952

Joice ainge oshaya pekubata akungoti “ndikwirei kani daddy”! Achizvongonyoka kunge nyoka! Handina kumbobvira ndazviisa mumusoro kuti musikana anotibatsira kuchengeta mwana wedu anobva kuMalawi. Then one day ndakatyora zvangu mudheni ndakanzwa achitaura namadam , vachitaura nezve kuchinamwari kwavakaenda apa madam vangu mupositori.

Ndakangoti ooh, I should have known this since ndirini ndakamutsvaga and according to what she was saying zvairatidza kuti haa panebasa, basa chairo. Vakasvika pakupisa poto vachingotaura nezvechinamwari varimo mukitchen ini nzeve kwanga ndirimo mubedroom zvangu. Mboro yakatanga kucomplainer mhani ichibva yamira. Munhu unofa nenyota makumbo arimumvura inotambika.Ndakapotsa ndaita bonyora mapeche two arimo mukitchen. Vakazopedza zvavo nyaya dzavo asi ini ndange ndatove neplan zvangu. Apa sisi Joice vatete varefu, mazamu aripo ano matende emapudzi chaiwo. Magaro haa ndizvowo hazvo zvevanhu vatete tingatiiko.

Face vanayowo zvavo asi hangazosvika pana madam. Nyaya dzaakanga achiudza madam ndodzakandipinza busy, kusvika amai mufana vatoti Joice tichatombokusheedza kuChina chemadzimai umbotidzidzisawo kubata varume pabonde. Nechemoyo ndikati aah mukadzi wangu abvuma defeat paopen, saka ini ndini ndingazodiiwo zvangu. By any chance I was going to be wekutanga kupinzwa china chacho practically ozoenda hake kutheory kuchurch.

Loading...

Mazuva akaofuura waiting for my opportunity but it never came. One week, two aah three chabuda hapana apa namadam varitekiteki neni kuita kunge vaiziva kuti ndaida kuita musikanzwa. Week 4 ndikanzwa daddy musi wechina tirikuenda kucharara kuMazowe tinotozodzoka Friday manheru. Ndakanzwa ropa rangu kumhanya from head to toe, ndakapererwa nemashoko hana ikarova ndikanzwa kadzungu sooo! Ndakabva ndati ahh its okay mongosiya mandibikira hanti murikuenda mose naJoice.

Mwana akashaya kana pekutarisa akazviona kuti ndayemurwa apa. Ndakabva ndanyepera kutura befu ndichipukuta maziso ndichidzungudzira musoro zvangu. Iye akabvunza kuti kwainge kwakanaka here ndikati asi mwana wako wekutanga wakamuyamwisa nechibhodhoro kani? Zvikanzi aah kana akayamwa mazamu angu aya, ko nei mabvunza? akadaro achigadzirisa blousers rake, I knew kuti ainge akufeeler kunge asina kupfeka, because ndakamutarisa ne penetrating eye ziso remhombwe chairo. Ndakazoti Aiwa kungobvunzawo zvangu because minyatso yako iyi aah unoita kunge mhandara chaiyo.

Akabva angosimumuka nekudzokera kukitchen but message yainge yasvika zvayo. Paakadzoka nefood takatarisana ndobva ndaisa maziso angu pa appealing mode iya ine affection akamboedza kutarisa pasi asi ndaiita sekuti handisi kuona kunzvenga nzvenga kwake. Ukatarisa mukadzi nemaziso anenzara yebonde uchiratidza kuti urikumunzwira moyo paenvironment yakanaka zvayo zvino arouser mafeelings emukadzi unintentionally kana manga musingazvizive kuti kune hands free romance. haa gore rino muchadzidza zvakawanda hamusati matanga.

Ndakadzika naye kutarisa dumbu kwakuchimutarisa panenyaya yacho chaipo iye achinyatsozviona kuti ndopakatariswa apa. Akazomanikidzira kubuda kuenda kukitchen ini nechemumoyo ndakangoti zvinenge zvingangoita apa. Ndakazopedza kudya zvangu nekamwana kangu ndiye mubedroom mangu. After sometime ndakanzwa knock, ndikati ehe pinda zvikanzi handisi kupinda ko mwana muri kurara naye here? Ndikati musiye akotsire wozouya womutora kana arara. handina kunzwa movement yekubva padoor apa light ranga riri on.

Ndikati okay ndobva ndabvisa hembe dzose kusara nepant chete apa mboro yakazvimba ndikati nechemumoyo I hope you are watching uripo ipapo. Ndakabva ndaenda zvangu palaptop ndokutanga kukuridza tumasongs. Ndakavaraidzana zvangu nekamwana kangu kusvika haa chikomana charara ndikabva ndachinja musambo kwakuona zvangu mapono movies palaptop iripa 100% volume. Ndakazonzwa masteps ekubva padoor kuenda paTV ndobva ndanzwa volume yeTV yadzorwa. After about 20 mins ndakazonzwa kaknock zvakare zvikanzi mwana haasati arara here?

continue reading on next page…

 

Ndakaita senge munhu abatwawo nehope ndobva ndangodairira kuhope kuti apinde, apa in ndakashama uye movie irikutsva palaptop, apa mboro yakaita danda kumira. Akaita two steps zvikanzi hezvo nhai imi zvamusina kupfeka, ndikati aah by the way sorry , ndakanganwa ndakabva ndapinda mublanket ndikati pinda hako utore mwana. Akapinda achikanda ziso palaptop ndokusvasvavira mwana aiva kumadziro achindigumha zvishoma, ndakabva ndaita kamoan karifaint kaye, zvikanzi sorry henyu ndakugumhai ndikati actually ndirikutoti dai wanyatsondiguma because I felt so nice pawandigumha apa akabva atora zvake mwana kwakubuda ndoukuenda but haa anga atotota nezvaanga aona.

Vakatora mwana ndokuenda apa ndapererwa manje ndikati could this be a miss? Plan yangu kuti haina kushanda? saka what’s next manje? Because kuzoenda kuspare anogona kuita maone kana akasazvifarira manje inogona kupedzisira yadeedzerwa mapurisa. Anyway kana zvaramba zvaramba I was to try again the next time. Ndirimukati mekufunga kudaro ndikanzwa knock zvakare, ndikaziva kuti haa inenge yadyira manje. Ndakamboramba ndakanyarara zvangu paakazopamha zvakati simbei ndobva ndati ndiani? zvikanzi ndisvitseiwo mapumper emwana muwadrobe yake umo. Ndikati pinda utore apa ndakanga ndirishishi kubvisa nduwe apa mboro iri nganganga kumira nepono yandange ndirikuona.

Paakapinda akaona maiwe akada kududza ndobva ndamuti pinda hanti waona kare here saka wakutyei? Ndakamuti hona zvawaitisa manje apa chokwadi ndingaite bonyora iwe  uripo? Wadii wangopedzisa basa rako? akamboramba ramba ndobva ndakumusofta zvangu uku ndakabata blambi yangu ndichiinzvonyora zviri soft and appetizing. Ndakaona face yemunhu yachinja fast fast kuita kahupurple so apa tumatama twadonherera apa face yapusa manje ndikati hokoyo neni iwe! Ndakamuti huya ugare pabed apa titaure takagara zvedu. Haana kuramba akauya ndikaziva kuti zvangu zvabhadhara. Iye akagara ini ndakarara ndakamubata mapendekete zvinyoro nyoro ndokuakwiza zvemassaging zviya zvatinoitwa nevasikana vaya vezvimaoils zvavo uripakamubhedha kaye kekuti ukaita dzungu unozvambuka.

Joice akatanga kurelaxer nyama dzake achiresponder kumabatiro andaimuita akazorara nemanhede musoro wake uchiuya padumbu pangu achiita seaidhonzwa nemagnet, ndikati aah permission granted. she was confused akatadza kana kuziva zvekuita ndikati maoko pabasa. Ndakamunhafa tuminyatso ndichituchinjanisa kuchuna zviya zvekunge ndirikutsvaga masaisai eradio arikunetsa kubata station paruzevha ndichiteerera zvangu body language yake. Ndakanzwa tumanoans twakubuda ndikati mufundisi vapinda machena. Nakamuswededza pachipfuva pangu kwakumumbundira zvino tatarisana ndokupurudzira musana wake ndichiicta senge chembere irikushara zviyo murusero. Ndainzwa achiswedera pandiri zvishoma nezvishoma maoko bhedhenu ndiye haka ndambundirwawo ndabatirirwa.

continue reading on next page…

Ndakadzika naye zvishoma nezvishoma kusvika panotangira magaro apa pane kakaita kadepresiion kanenge kegomba kenhodo so ndobva ndambotandara zvangu ndiri ipapo apa ndichimusveta huro zviya zvinoitwa nezvima vampire, akatanga kushiringinya munongozivawo kuti huro yemukadzi iri sensetive sei vamwe venyu hamutozvizivi, munokwira kana kukwirwa semabhasikoro. Manje apa ndakanga ndabata mwanasikana wekuMalawi. Aingofambisa body yake mbijana mbijana achikwizirira kure kure, aah iwe masasi eharare , aiziva zvaaitaura mhani kumukadzi uyu, muviri wese wakatanga kuita senge une magetsi.

Ndakazopatsanura magaro kuita senge ndoda kunobata chiburi chisingapindwe nemvura chiya ndichidzoka pakagomba kaye ndichidzokera ipapo, uku huro ndakairumirira kunge kachembere kasina mazino. Ndikanzwa mwana wevanhu atambura apa zvino ndakazenge ndamurarisa padumbu manje akairarira achinyatsoinzwa kuti pakaipa, because yaiita kuti vhii vhii vhii kuda kuboora pasi peguvhu rake paanga akaitsimbirira napo, apa yanga yaakurwadza manje zvekuda kushanda basa. Akazotanga kurova mamovements echikuru chaiwo apa hapana aitaura nemumwe. Kiss yandakarohwa ndakanyatsonzwa kuti yaa kunevana vanogona kukisser, takadyana miromo and temperature nespeed of arms zvaienda zvichiwedzera kusvika hooo she was all over me. Zvakasetena zvoga mboro yanga yava kutunga beche rakange raakutsvedzerera netunyaritsa beche. Ini ndokudzokera zvangu pamazamu paye aiwa aah zamu chete here ane chipo nehalf, ndichikwidza katshirt kumusoro.

Ndakatanga kurinanzva zviya zvamunoita cone ice cream on a hot day, unoitanga nekwairi kuerera ichienda uchidzoka pakatip paya. Ini ndaitangirawo pakaperera tumapundu pari patema paya ndichidzoka pakanipple, rimwe ndichirichuna ndikanzwa shasha yadzikama manje yakumboteerera kuti zvirikufamba sei. Ndakamumutsa kwakugara naye pabed akandikochekera makumbo kumusana ndopandakamubvisa katshirt kaanga akapfeka braa pange pasina zvapo ndokubva ndakutamba naye mwana. Akasimukira akabata mboro akuda kuinangisa maari ndikanzvengesa zvangu ndikamuti usamhanye, akashinyira aripo ndichimunanzva nekumusveta mazamu, huro nenzeve takagara kudaro. Ainge oshaya pekubata zvino akungoti babe! sweetheart!! ndikwirei kani daddy! Achizvonyongoka kunge nyoka irikufamba.

Comment with your Facebook

comments