Kana mumba musina kusvirana vanhu havagarisine

0
2842

Pane zvinhu zvishoma zvinoshaisa mufaro kupfuura kushaikwa kwesviro mumba. Kushaikwa uku hakunetsi kukunzwisisa kana umwe wako achirwara kana kuti asipo, kana kuti achangozvara mwana kana kuti ari kumwedzi. Chinonetsa ndechokungoti mukadzi/murume haadi pasina kupiwa chikonzero chinoonekwawo kuti ichi chakakodzera.

Mukadzi anorambira murume
Varume vakawanda mupfungwa dzavo nyaya yesviro hainei nedzimwe nyaya mumba. Kana kukaitika nyaya yokupokana mumba, mukadzi obva ati pakunorara oramba kurara nomurume, zvinopa murume crisis yeself confidence chaiyo. Kazhinji anozama kuzviudza kuti nyaya idiki saka bheta kungorara ozozviona mangwana asi mukabvunza varume vakambozviitirwa izvi munoona kuti nyaya yacho inopinda mupfungwa chaizvo uye inoita kuti murume afunge kuti akakanganisa kusarudza paaisarudza mukadzi iyeye. Zvikaitika kaviri katatu zvinokwanisa kuti murume atange kushaya rudo. Munokwanisa kuzoti pava paya nguva yatombofamba, wozoona poitika zvimwe zvinhu zvakaipa mumba, izvo nyaya yakabva pakushaisana sviro. Kana ukanyima murume bonde, unokanganisa pfungwa dzake iwe wozoita victim yazvo futi.

Murume anorambira mukadzi.
Vakadzi vakawanda havakumbiri murume kusvirwa. Vanongomirira kuti iye achataura kuti ngatiisane. Zvino kana pamboitika nyaya murume akagumbuka, iye ari murume ane pfungwa dzechikomana chiya chinonzi mother’s boy, anokwanisa kungoti zii orega kukumbira mukadzi kuti vaite zvinochiitwa mazuva ose. Mukadzi anongomirira kusvika abatwa nehope, pamwe murume akarara akamufuratira. Dai murume akadai aikwanisa kupinda mupfungwa dzomukadzi wake waanoitira zvakadai, akaona pfungwa dzinopfuura napo, aisazozviita futi.

Loading...

Kana murume achida kuderedza opinion yemukadzi wake paari ngaaite zvakadai. Vakadzi havakwanisi kupatsanura rudo nesviro. Kwatiri unondisvira nokuti unondida. Unondisvira kutaridza rudo. Kane watanga kuramba kundisvira uri kundiudza kuti hauchandidi.

Mukadzi anoramba akarara ipapo akafuratirwa nomurume,achifunga kuti haana kumwe kwekumuka akaenda. Zvinodya moyo, zvinoshungurudza, zvinobhowa kuita murume anoita seizvi. Chinonetsazve ndeichi, mukadzi kana asina simba rokuudza murume kuti anoda kusvirwa, anomirira osaziva kuti murume achati anoda here kana kwete. Ongoita zvokutarisa maitiro ake uye kuti akatsamwa here kana kuti anomufaro.

Vakadzi tinowana personal security yedu pakuziva kuti murume anondida kana doubt ikauya mumba security inobva yaenda zvoreva kuti moyo wava nedambudziko. Hauchazivi kuti pano ndichagara nguva yakadii. Zvikawanda zvinhu zvakadai mukadzi anoshaya kuti munhu anokwanisa kudiwa here kana kwete. Ukabvunza vakadzi vakawanda vakambohura unonzwa vachikuudza kuti murume ange ari munhu asina rudo. Rudo chinhu chikuru kumunhukadzi uye chinoratidzwa nezviito zvemurume zvinova zvine chimwe chazvo chinonzii sviro.

Kuvata mumubhedha umwe chete nomurume asingadi kukupa zvinhu, chinhu chisingambofadzi zvachose. Hazvina basa kuti mukadzi aita mhosva yei hayo pakunorara murume anofanira kutaridza kuda kusvira mukadzi wake.

Vanhu vakawanda havatombozivi kuti kana makatsamwisana munotosvirana zvokupfidzisana nokunakirwa chaizvo. Munhu akatsamwa anopedzera shungu ipapo kana ukangomurega achipinza,

continue reading on next page…

Comment with your Facebook

comments