Kana mumwe wako asipo ungaita sei kuti upedze zemo?

0
6130

Mazuvano tinoona kuti zvifambiso zvawandisa uye vanhu vogara vakatarangana zvokuti munhu umwe chete anokwanisa kuita hama munyika dzakasiyana siyana. Akaenda kunovhakacha hazviiti kuti adzoke musi iwoyo, zvinoreva kuti umwe wake anosara ega mumba, iyewo anenge ari ega kwaari ikoko.

Kana muviri wako wajaira kugarosvirwa nomurume/mukadzi wako mumba, chinhu chinonetsa kuti uite nguva usina wekubvisana naye zemo. Zemo harina shasha. Kana rakubata rinokwanisa kuuya nesimba zvokuti rinoda kubviswa. Uyezve pfungwa dzinoriteverera zvinova zvinorikudza zvoita nguva unaro.

Varume vanhu vanoti akaita zemo akashandisa maoko ake haanetseki kuribvisa nokuti anokasira kubudisa hurume zvatopera oita hope dzake, mangwana omirirazve kusvira maoko. Zvichingodaro kusvika mukadzi adzoka. Hapana chinokuvadza pakuzvisvira maoko. Vanhu vazhinji vese vamunoona pama BUS stop kana muzvitoro vanhu vakanatsosvika pautano asi kana vava kumba vanotombozvisvira maoko kuti zvinhu zvifambe. Koitazve nyaya yokuti vanhurume vakawanda chose chero mukadzi arimo mumba vanopota vachizvisvira maoko. Zvinonzi manakiro acho akasiyana nekurara nemukadzi koti ekuzvisvira maoko.  Imi varume ndimi munoziva kusiyana kwazvo.  Iwewo mukadzi wemumba ukaona murume wako achizvisvira, hazvirevi kuti iwe haugoni basa. Zvinoreva kuti manakiro ako iwe nemaoko ake zvakasiyana saka rega ayite. Pamwewo kana mava mese dzidza kushandisa maoko ako pamboro yake kuti unzwisise maitirwo azvo. Kana uri kumwedzi kana kuti akakuwanzira nezuro ukasvuuka mukati zvokurwadziwa, unozowana mukana wekubvisa murume zemo pamunenge musingakwanisi kupinzana.  Kana usipo nzwisisa kuti murume wako anoita zemo rinoda ubviswa. Kana wava kumufonera mukurudzire kuzvibvisa zemo pafoni kuti arare zvakanaka. Unoziva zvokutaura.

Loading...

Zvino kuvanhukadzi kunonetsa pakuti kune vakadzi vakawanda vasingawanzosvika pakutunda nokuiswa nomurume uyezve vasingawanzozvibvisa zemo. Munhu akadai anokwanisa kuti akatanga kufunga murume wake akaita zemo rinokwanisa kutora nguva anaro oshaya hope. Munhukadzi munhu anofanirawo kudzidza maitiro emuviri wake zvokusvika pakuziva kuti chinomukasirisa kubva zemo chii. Kana murume asipo, unokwanisa kuzvikwizirira bhinzi kusvika wabva zemo. Pamunofonerana nomurume wanawo zvokutaudza murume zvinokupai mese zemo. Zvadaro ukafunga zviri kuita murume wako nemaoko ake ukaitawo wega iwe unokwanisa kubva zemo zvinotofadza hazvo. Kana mava mese dzidza kuti murume ari mukati iwewo maoko ako ari kukwizirira kabhinzi kuti ujaire kuzvibatsira kukasira kusvika pokupedzisira kunakirwa.

Kana wava mukadzi/murume wemunhu hauchisiri pwere saka nzwisisa kuti zemo rinoshungurudza uye rine mushonga waro warinoda kuitwa kuti ripere.

Maitiro okuzvibvisa zemo akasiyana siyana kuvanhu. Kune vaneunyanzvi pazviri vanonyatsoziva kuti ndikadai nokudai ndinokasira kupedza. Koitawo vamwe vanoona sokuti ari kuhura nemaoko ake nokuti murume/mukadzi haapo. Kana mese muchinzwisisana kuti munopota muchishandisa mawoko zvoreva kuti munokurudzira kudaro saka hapana chihure chaitika ipapo.  Vanhu vashomanana mupasi rose vasingashandisi maoko avo pakuzvibvisa zemo. Asi vakawanda vanovanzira murume/mukadzi pazviri havana kusununguka kuzviita achiona. Koitawo vamwe vasingatodi kunzwa kuti mukadzi/murume wake ange achizvibvisa zemo nemaoko ake anoona kunge iye haazive basa. Ngatizivei kuti munhu uyu iwe wakazoroorana naye atombozvibvisa zemo kwemakore akawanda saka unodirei kuti achiregera nhasi.  Uku kusangonzwisawo zvinhu zvoupenyu hwevanhu.

Musikana mudiki anowanzotanga kuzvibatabata nokunzwisisa panonaka kubatwa ava nemakore gumi nematatu. Paanozosvika makore gumi nemashanu anenge ava kutozvigona chose. Kuzoti ava kumakore 18 anenge achiita zemo rokumira kabhinzi nokunyorova mukati kanopfuura kashanu pazuva, zvikuru akarara. Ndosaka muchiona kuti kana waroorwa unokwanisa kupinzwa mboro uri kuhope zvisingarwadzi, zvichikonzerwa nekuti pakugumhana miviri yenyu makarara, mese munoita zemo.

Varumewo vanotanga kuzvibvisa zemo vane makore 14 zvokuti pamwe anotoita kaviri pazuva. Mboro ymukomana inotanga kumira ari mudumbu ramai vake. Kasi paanozoti yakura akubuda choya ndipo paanowanza kudzidza kuzvibvisa zemo. Kana aroora anowanza kuderedza kuzvibvisa zemo asi haaregi zvachose. Hapana chakaipa pazviri.

Saka apa tiri kuti kana umwe wako asipo usaita vhiki rese uchiriritira zemo kusvika rakundwa nehope. Bvisa zemo uye uudze umwe wako uti uri kumufunga zvokuti wazara zemo saka wafunga uchibvisa zemo. Uchaonawo kuti paanodzoka munomboita nguva muchitsividza nguva yamanga musiri mese.  Uyezve musi wamunenge musingakwanisi, sokuti umwe ari kumwedzi, mese munonzwisisana kuti uya asiri kumwedzi anofanira kubatsirwa kubvisa zemo.

Nyaya dzezemo pavanhu vakaroorana hadzisi dzokuvanzirana kana kuda kuyemerana nadzo. Kana murume wako ataridza kuti ane zemo wana mukana wekuti ribviswe. Kana mukadzi wako ataridza kuti ane zemo, wana mukana wekuti ribviswe. Kana usipo mukurudzire azvibvise ega womuudza kuti kana wadzoka uchamupa zvanoda kusvika atunda kasingapere.

Comment with your Facebook

comments