Kubatwa naMukoma ndichisvira Mukadzi Wavo Pasofa!

0
11556

I am a man 34 years uye ndine mudzimai nevana vakura. Ndakakurira kumusha ndokubva ndatorwa nemukoma wangu kuHarare kuti ndiitewo kacourse. Pakugara pamba pavo ndakasangana neproblem yamaiguru mukadzi wamukoma nekuti vaindiitira miedzo mikuru kana mukoma vasipo.

Zvekundivhurira door ndichigeza kana kungotamba vachindirova rova mboro nemagaro angu nekupota vachindidaidza mubedroom mavo vasina kupfeka, vachida kupihwa mvura yekunwa kana kundituma. Ndakapedzisira ndavaudza kuti maiguru handifarire game yenyu uyezve muri munhu mukuru kwandiri nditori mwana wenyu saka zvekuvata nemi handidi hazvife zvakaitika. Zvakavarwadza maiguru vakasvikoudza mukoma kuti ndaiita basa rekuvanyenga ndichida kurara navo. Ndakadzingwa pamba sekuru nemukoma wangu, kudzingwa sembwa haana kuda kunzwa explanation yangu. Ndakafamba mbiri sekuru kunzi handina chakanaka, kuda kunyenga mukadzi wemukoma wangu aindichengeta. Mukoma wangu aiudza vanhu kuti kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma yokuruma. Akapotsa anditema nerimwe dombo ndikanzvenga, zvekuti dai ndisina kurinzvenga dombo iroro dai ndakafa sekuru. Hama dzese dzakandivenga vachiti handichengeteke. Vanhu vese vaibvuma zvaitaurwa namaiguru.

Ndakaroora ndikaita vana nyaya iyoyo ichingotaurwa. Mukadzi wangu akaudzwa nedzimwe hama dzangu kuti uchenjere murume wako anonyenga vakadzi vevanhu. Mukadzi wangu ndakamuudza nyaya yacho saka haana kuvhunduka. Hameno zvinongoita zvinhu maiguru vangu izvovi vatokura vatova nevazukuru vakauya kuzondikumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi. After so many years vakauya namukoma kuzoti sorry ndini ndaiva wrong. Zvinoshamisa nekuti zvakaitika kare asi vakauya kuzoti sorry ini ndikati zvinowanikwa muvanhu. Ndakavatenda kuti maita basa mandichenura nekuti ndakafamba mbiri yakaipa.

Loading...

Maiguru vabva kukumbira ruregerero vanhu vazhinji vakanzwa nhau iyi ndokukumbirawo muregerero since vese blamed me. Hazvina kutora nguva maiguru vairara pamba pangu zuva iroro asi maiguru vanenge vaida zvekusvirwa neni kubva makore ese aya ayinge apfuura.Vakatamira vanhu vese vabuda including mukoma nemukadzi wangu, maiguru vaenda kunogeza vakudzoka vakabuda vasina kana kupfeka chinhu. Ndakatanga kufunga kutukwa kwese kwandaitwa nevanhu becoz of maiguru zvavainge vataura so this time ndakati I want people to talk ndanyotsovasvira. I was sitting mudinning pasofa ndakavati huyai and she didn’t expect this, vakauya pasofa ndainge ndisina nguva yekubata bata ndakadonhedza tauro ravo pasi ndikavabatisa pasofa. Handina kana kutora nguva maiguru vainge vatota kare nenyere ndakaisa zimboro rangu she did not expect it raiva zihombe plus zikobvu maiguru vakaridza mhere nekunakirwa.

Ndakavasvira zvine speed zvekuti pasina nguva ndakanzwa maiguru vakuchemerera vachiti sori kani ndakakunyepera ndaitoda kusvirwawo nekuti mukoma wako gets tired after 2 mins  chaidzo. Zvisinei we had a quickie pasofa and tichingopedza pasina kana nguva mukoma vakabva vasvika. Vakawana ndakagara pasofa ndobva vati sha ndaneta nekufamba asi now ndirikuda kudya mukadzi wangu aripi, ndakangoti ndambovaona vachibva kunogeza I think vachiri muSpare room. Pasina nguva ndakanzwa muspare makuchemererwa maiguru vakusvirwa namukoma asi pasina kana 2 minutes mukoma vainga vadzoka kudinning I realised kuti maiguru was right vainge vachisiiwa vasina kana kutunda.

Comment with your Facebook

comments