Kuramba munhu imhosva here kana asingagone kugara zvakanaka newe

0
1178

MUKOMANA wekurambwa nemusikana waaidanana naye anonzi ave nekatsika kekumukurura shangu, odzicheka-cheka nebanga, mushure mezvo omurikita pamberi pehama dzake. Rutendo Chihoko akamhan’arira Alois Sande kudare redzimhosva reHarare Civil Court achiti ari kumushaisa mufaro

Chihoko akaudza mutongi wedare iri, Gamuchirai Siwardi, kuti: “Mambo wangu, ndauyawo kuno nekuti upenyu hwangu hwave parumananzombe nemukomana wandakambodanana naye uyu. Ane tsika yekuuya kumba kwedu achindirova pamberi pehama dzangu. Handizive kuti kurambana imhosva here?

Kuramba munhuChihoko akaenderera mberi achiti Sande akamuona achifamba mumugwagwa anomubvutira shangu dzake odzicheka-cheka nebanga.

Loading...

“Anondidzingirira, uye akandibata anonditorera shangu dzangu onodzicheka nebanga ozondidzorera. Paanodzidzora kumba kwedu ndipo paanondirova pamberi pehama dzangu.

“Ndave kutotya kumira neshamwari kana hama mumugwagwa nekuti akangondiona, anotondishungurudza. Ndinokumbirawo dare kuti rindidzivirirewo kumurume uyu nekuti dai vose vanorambana vachidai, zvaisambonakidza munyika muno,” akadaro Chihoko.

Sande haana kuenda kudare kuti apewo divi rake.

Mutongi Siwardi akapa Chihoko gwaro redziviriro.

Comment with your Facebook

comments