Kuroorana kwanhasi kunoita kunge kune EXPIRY date – Mumba macho mazhaba nekarate Everyday!

0
2566

Kuroorana kwanhasi kunoita kunge kune EXPIRY date – Mumba macho mazhaba nekarate Everyday!Mirira mbabvu yako,mirira pawakabva.

Ndaigara ndichinetseka kuti ko why marriage yanhasi inoita kunge ine expiry date because kazhinji wanano ikaita 5 years,inenge yatogarisa fani. Vamwe vagere just for the sake of continuity but mumba macho mazhaba nekarate everyday. Mai varikugara vakachema kunge vakaroorwa nehanyanisi,ukuwo baba moyo unogara wakarwadziswa kunge vakaroora chirwere che hypertension.

Chii chinodariso.

Loading...

Ongororo yangu yakabudisa chokwadi chokuti vazhinji tirikumhanyira muwanano isiri yedu. Mbabvu yatirikumhanyira kutora tichiisa mumba yakabva panemumwe murume asiri iwewe. Saka maakuona manje kuti magumo acho chii?? Watora mbabvu isiri yako,yanga yakamirirawo payakabva kwakuiita yako.

Mudzimai akabva pambabvu yemurume,nokudaro ukatora mbabvu isina kubva pauri wazvitemera bazi raugere. Yako mbabvu haikutemese musoro. Haikupe hypertension. Haikurwadzise nokuti there is mutual devotion pane zvese zvamunoita.
Unoona mai vainzi havagare pamurume votoroorwa vaine vana vavo five. Votogara nemurume wavo iyeye anevana vakewo six with different mothers. Votogara pasina bopoto kana karate. Kutozochata kani!! Aika!! Ko iko kutozotsigawo! Why? Becoz wakazowana mbabvu yake,Amai ndokuwanawo payakabva zviri muhurongwa hwaMwari

So shoko rangu tinoti iwe murume,mirira mbabvu yako,newe musikana mirira payakabva.

Comment with your Facebook

comments