Kusanakirwa nomurume kana mukadzi wako pakusvirana!

0
2617

Unokwanisa kuzvarwa usinganake asi kazhinji kusanakira mumwe wako mazvokuda ako iwe. Vakadzi vakawanda vasinganakirwi nevarume vavo vanotaura kuti varume vavo vanonakirwa chose. Ukuwo varume vasinganakirwi nevakadzi vavo vanotaura kuti vakadzi vavo vanonakigwa.

Saka toti hausi kunakira mumwe wako okuudza kuti ndiyo nyaya iripo. Unoita sei nazvo. Chokutanga inogumbuka kuti akuudzirei nyaya inosvota saiyoyo asi ukazozvifungisisa unoona kuti zviri nani akuudze kuti uigadziridze iwe. Pane kuti dai angonyarara iye asinganakirwi nazvo. Unozoona kuti munhu anokuda anokuudza kuti haunaki.

Varume:

Loading...

Murume kuudzwa kuti maititiro ako haanaki haadi chose nokuti anotonge achizvirova dundundu achifunga kuti anonaka. Kuzonzwa kuti haanaki zvinomuwedzera kusanaka kwacho kwekanguva kusvika azvigamuchira kuti zveshuwa haasi kunakira mumwe wake. Chikuru chinoitisa kuti varume vasanaka ndechokuti varume havataurirani nyaya dzokuisana pachavo neshamwari dzavo. Havadi kubvunza mazano ukugona basa. Zvinoonekwa sokuti ukabvunza zvoratidza kuti hausi kugona. Saka umwe noumwe murume anongoti zii ega achifunga kuti ndiye ari kutogona kupfuura vamwe izvo bodo mukadzi wake ari pakaoma nazvo.

Pane nyaya yakaitika yokuti mukadzi nomurume vanga varoorana kwekanguva asi murume achingoda izvozvo zvimwezvo zvomusi wekutanga. Mukadzi ongoti murume akapedza iye ozosara ozvipedzisa ega murume ava kuridza ngonono. Kuzoti umwe musi murume akapepuka mukadzi ari pakati pekushinyira ega nemaoko ake, murume ndokuterera kusvika mukadzi apedza, ndokuchimuvhunditsira. Ndokubva ati ndiudze kuti wanga uchiitei ini ndiripo. Mukadzi nokutya ndokuzoudza murume kuti haasi kunakirwa nemaitiro emurume saka anoita ega kana murume arara.

Murume akavava akabvunza mukadzi kuti unoziva sei zvinonaka kana ndisiri kukunakira ini. Kubata mukadzi kurova zvanzi akakuudza zvinonaka izvozvo ndiani. Mukadzi mukuchema kuya ndokuti kumurume aende andobvunza shamwari yake. Murume ndokutowedzera kumurova zvanzi wakarara neshamwari yangu.

Kuzoti nyaya yatongwa wanike mukadzi weshamwari ndiye akavanzwa vachitaura nyaya vachishopa, ndokuudza shamwari yake kuti murume wake anomutadzisa kurara achingoda zvinhu usiku hwese uye kana oita anotora nguva yakarebesa achiita zvinova zvinonetesa mukadzi wake. Saka uyu shamwari kuzoudza murume kuti “Enda undobvunza.” Kwaiva kuti nokuti ndiye ane maitiro aanoda iye .

Vatongi vakazoti vanzwisisa nyaya ndokutsanangurira murume kuti mukadzi haana kuhura neshamwari asi kuti mukadzi wake ndiye akaudza mukadzi kuti shamwari yake and maitiro ake angafadzawo mukadzi wako kana ukanobvunza kuti anozviita sei.

Varume havadi kutaurirana nokupanana mazano, zvikuru kana vari shamwari. Dai vaigarotaurirana nokupanana mazano sezvavanoita panyaya dzebhora, dai vakadzi vakawanda vane mufaro mudzimba.

Continue reading on next page…

Comment with your Facebook

comments