Kusiyana kwekusvirana kwevakaroorana nevasina

0
4872

Ndoda kumbotaura nenyaya yokusiyana kwekusvirana kwevakaroorana nekwevasina kuroorana. Tigotarisazve kuti zviri nani kuroorana here kana kuti kwete kana tichingova panyaya yekunakirwa nokusvirana chete chete , tisinei nedzimwe nyaya dzakaita sokurera mhuri kana kuvaka musha, zvinozikamwa kuti kuroorana kurinani.  Saka nyaya iri pano ndeiyi:

Kuvrara nomurume/mukadzi wako
Kurara nechikomba kana hure

Zvakasiyaneyi panyaya yokusvirana chete chete?  Ndiyo nyaya iri pano.

Loading...

Kana ukatanga kudanana noumwe munhu zvorudo chazvo, unoti ukamufunga wotonzwa mudumbu chaimo, uye hana inovhunduka nazvo. Unorara pfungwa dziri pamunhu iyeye uye kurota unorota unaye upenyu huchiratidza kuva hwakanaka chose. Ukapepuka pfungwa dzotodzokera pamunhu uya wobva washaya hope.  Kana ukada kufambafamba uri wega unongofunga munhu iyeye chete chete.

Foni yako ukatanga kuishandisa kutaura naye nyaya dzacho hadziperi uye hapana chadzinoreva. Kungonzwa inzwi rake chete zvinokufadza moyo.  Unonzwa kufara norudo rwako nomunhu uyu.  Zvese zvaanotaura chero dziri nhema unongofunga kuti ichokwadi. Pese pese paunoona akakunyorera kuti LOVE unonzwa kufara chose chero pari pa WhatsApp, TEXT, Email, chero papi zvapo. Kungofunga kuti anondida zvinofadza.

Kozoti kwapera kana mwedzi miviri muchidanana mukomana anobva atanga kukuudza nezviri mupfungwa dzake kuti anokuona sei uye zvinomuitisei mumuvuri wake. Ipapo anenge achipota achizvirotera ari kuhope nokukufunga. Iwewo unorotawo uchirara naye kana noumwe murume asina kumeso asi uchiziva kuti ndiye.

Panguva iyi pfungwa hadzishandi zvakanaka zvokuti chero vakuru vakakupa mazano akanaka ezverudo hapana chaunombonzwa pane zvavanotaura. Unogaroita zemo uri wega uku unokwanisazve kumbozvibatabata uchifunga uyu munhu uchitomuona mupfungwa acharara newe.  Ukasangana naye kumagirosa unonzwa kufara moyo zvisingaiti.

Mukomana anokubata kana ruoko unonzwa zemo richitanga mumuviri. Akakubhabhadzira magaro kana kukumbundikira unonzwa muviri wese uchida kuti awedzere. Muviri unoti nditore uite zvaunoda neni asi pfungwa dzinoti iva nounhu usamurega achiita zvaanoda.

Asi pauviri hwenyu munoita excitement iri pamusoro yokuti hamunzwisisi kuti moitei nayo.  Muupenyu hwako uchazoda kuva ne excitement iyi asi uchiishaya zvinova zvinokuitisa kuti uite zvinhu zvausingadi muupenyu hwako.

Totanga nomukomana nomusikana ava. Kana pakaitika kuti vanosvirana zvisiri pamutemo. Pakugadzirira kusvirana kwavo zvinowanzoitika kwe maminitsi mashomanana zvokuti pfungwa inokurirwa nezemo vanhu vongoerekana vatoisana vapanana urume ipapo kondhomu hapana, zvirwere hazvina anoziva kuti zviripo here kana kwete. Uya ange ari mhadhara atobviswa humhandara. Jaya riyawo ava murume. Excitement iya yapera pfungwa dzadzoka munhu ozvibvunza kuti ndingabata mimba here kana kuti kwete. Ndingabata chirwere hare kana kwete. Ndabuda ropa here kana kuti kwete. Kana abuda ropa kazhinji anoda kuti mukomana azvione kuti pabuda ropa.

Pakuzosvirana kunotevera excitement yacho haifanani asi kana zviri zvokubira inene iripo. Ukaonana nemukomana unoita excitement pamwe inotokutyisa iwe.  Asi mukazobatwa kuti muri kuvata mese nevakuru. Unoshungurudzwa nezviito zvako. Pakaita mimba unotomborwara nokufunganya. Kana Makati rwarei mukanotenga makondhomu  munoita henyu asi munonzwa kunaka chose chose zvokuti mese munofarira kugaroita.  Munoronga kwekusangana muchotoziva kuti mukasangana pasina anokunetsai muchatosvirana chete. Mese munozvifarira.

Vechihure:

Koitawo vanosvirana pachihure vachiziva kuti ichi chihure hacho. Vanoitawo excitement asi ishomanana chinowanda izemo rokungoda kurara noumwe munhu. Varume apa vanowanda zemo kupfuura vakadzi  zvokuti mukadzi ane agenda yakasiyana neyomurume uyu. Murume ari kungoda kubvisa zemo mukadzi ari kuda chimwe chinhu chaari kutenga nokuvhura makumbo.  Pakadai varume ndivo vanoita excitement kwenguva dikidiki. Panguva iyoyi mukadzi akamuti bvisa mari anobvisa okwira hure. Pamwe hure rinodawo kusvira pamwe haridi, hakuna unoziva. Kana rapiwa mari rinobvisa bhurugwa murume oripa urume. Nyaya yapera.  Kungonzi vhura beche ndiise urume ndigokupa mari.  Hapana rudo hapana chimwe chinganzi chiripo.

Kuno kune vakadzivo vanonotsvaka mahurerume vekusvirira mari.  Mukadzi wechikuru anonotsvaka murume wechidiki ane simba pakusvira omupa mari zosvirana. Murume ari pabasa mukadzi ari pakunakirwa. Excitement yavo haina kufanana.

Kune varume vaya vasingagoni kunyenga vakadzi  vanoti kana akarara ne hure kaviri katatu otoona sokuti ane rudo nehure racho. Ndiye anonakirwa pakadai asi mukadzi uya haanei naye. tinonzwa vakawanda vanoda kutoroora hure raanoziva kuti iri ihure. Kuri kusagona kunyenga uye kushaya confidence.

Zvichikomba nomukadzi wemunhu.

Kunokwanisika kuita chikonzero chokuti mukadzi wemunhu anohura nechikomba pasina zvekupanana mari kana chimwe chinhu asi zviri zvokungodawo kuwana wekurara naye panguva iyoyo. Zvinoitika kune vakawanda chose. Kana mukadzi wemunhu ane nyaya dzaanoshushikana nadzo mumba anokwanisa kundodziturira kushamwari rume. Kana shamwarirume iya ikaterera ikaratidza kunzwisisa vaviri ava vanokwanisa kuvaraidzana nokusvirana. Kana murume uye ane mukadziwo vanokwanisa kutodanana zvechivande asi uku vane mhuri dzavo. Vanhu ava chivande ichi chinovaitisa excitement yakawanda kupfuura zvokumba. Zvakafanana nembavha inoita excitement pakuba nokutadza kubatwa zvokuti inodazve kuba.

Murume uyu anoziva kuti mukadzi waanaye akarara nomurume wake madeko uye azere urume izvozvi asi anomusvira zvakadaro agonakirwa kupfuura manakire emukadzi wake iri excitement yokuba iyoyo. Mukadziwo anonakirwa nokutorera umwe mukadzi murume, kuba ikoko. Zvinomuitisa excitement yakawanda kupfuura yokumba kusina wemakwikwi naye.

Vanoudzana rudo vachipanana zvinhu vachitumirana matext anofadza chose asi chokwadi ndechokuti vakabatwa hapana pakati pavo anoda kusiya mhuri yake achitevera umwe saka rudo chairwo rwuri kumba apa inongori excitement yokunakirwa nokuba.

Zvinokwanisika kuti vakahura kwenguva refu kunakirwa uku kunopera voregera. Vanhu vakawanda vanohura vane varume/vakadzi vanoita nguva shoma vorega.

Vanhu ava vakangotanga kudanana zvemoyo, panoita nguva yavanowedzera kusvirana  zvokuti zuva nezuva, asi nguva iyoyi ndiyo ichaitisa kuti mafambire avo afanane neekumba zvovabhowa vobva vasiyana.

Zvinonzi vakawanda vanosangana kumabasa. Zvoitika

Comment with your Facebook

comments