Kusvira Mistress VeMaths Pachikoro

0
12163

Ndakanga ndichiita form 4 yangu pane imwe boardng school, taive nenewspaper rainyorwa nevana vechikoro rainzi the young generations so, waiti ukanyora nyaya inonakidza yaibva yatumirwa kune vaeditor nyaya yako yaibva yabuda mupepa resvondo raizotevera racho.

Ndaiva mumwe wevaiva nechipo chekunyora nyaya pfupi dzainakidza chose uye ndaiva
murongi nemunyori wemadrama pachikoro.Semwana aiteerera uye kugona muchikoro
ndakaitwa Headboy, with all the favors from the principal ndakabva ndaita mwana ane
tsika zvikuru. Handina kuziva kuti paiva namistress vaitonzwawo jinja mufunge .

It all started tiri kumaSports ebhora ndakanga ndiri goalkeeper team yataitamba nayo
yaigona bhora zvisingaite but out of 30 shorts on target I only conceeded 2 goals of which
even the coach said it was not my fault but it was a misunderstanding between the defenders. We managed to make it 3- 2 in our favor.I didn’t know again that i was
constantly pouring paraffin on the already burning fire .After the game she was waiting for
me outside the ground. Handina kumbowana nguva yekuchinja uniform coz wese zvake
wekuchikoro chedu aingoda kundikorokotedza nekundimbundira sezvo taizopiwa mukombe
wedu. Petty was her real name. Varume kutaura zverunako kungava kupedza nguva.

Loading...

Ngatingoti akanga akanaka . Vazhinji vakanga vamboedza maraki asi vose vaingudzwa kuti
nzira igumbu. Mushure mebonderere rekufara mwanasikana akazouya omene pandaiva ndimire ndokuti ‘but wadadisa hako, achindimbundikira . Akabva anditsvoda nechapanzeve pangu apa. Ndakavhunduka zvokuti kana naiye zvakamushamisawo. Akazongoti ‘ but uniform yako yakakugara wena dai tambotorwa photo tose’ Ndakango nyemwerera ndukuti thanx.Zvikanzi naye but you are so cute heeeee? Ndinoda kuzogara newe paseat rimwe tavakuenda I have got a lot to say to u. Akabva andikandira kamwe kakisi kemumhepo wena ndokukafuridzira kwandiri. Varume ! Wanike ini handichagoni kunyara ndakangonyemwererawo ndokuenda kwakanga kune vamwe vangu. Nguva yekuti tichitambidzwa mukombe yakanga yakwana zvakare ndini ndaifanira kuutambidzwa
nekuti ndakanga ndatoitwa man of the match kare. Takaupiwa ndokuitawo zvinoitwa nevanenge vakunda ndakatarisawo kune mudzidzisi wangu uya ndikaona nyemwerero yakanga izere rudo mukati.

Bhazi redu rakazouya nguva dzaenda nekuti raimbotakurawo zvimwe zvikoro ndokuzopedzisira nesu. Apa ndakanga ndoitwa semhuru ari kumafuro kana kuri kudya
hatichatauri , ndakanga ndotopakwa somucheche.Izvi hazvina kufadza mukuru wechikoro nekuti aivamowo mubhazi. Takagara zvedu ndokutangana nadzo nyaya takagara tega
zvedu. Iye akazotanga nekutaurira munzeve dzangu oti ‘ but Staney unombozvionawo here
kuti there is a certain something in your personality that makes me crave for you. Akaenderera mberi zvikanzi ‘ a certain something that tells you are special to me sha .I am in love with you. Akadaro achinditsvoda this time pamuromo chaipo zvekuti ndakanyatsonzwa kupfava kwemalips ake ayo akabva aita kuti ndide kutunda, vanhu vaiva
mubhazi happana chavakaona nekuti mumwe nemumwe aingotaura mafambiro akanga
aita mutambo. Ndakanzwa ruoko rwake ruchiuya zvishoma nezvishoma kusvika rwapinda
mubhurugwa rangu .Pakarepo akabva arudzosa achivhunduka kunge arumwa nerize. Akanditarisa kuface ndokuti ahh! ahh! chii ichi nhai iwe? Akanga asangana naro nyamubobo ramirira kukobora, kana vakambodzidza pabaording munowirirana neni kuti chikara chacho hachiite.

Ndakanga ndave nenhomba mufunge.Ndakangoti nekazwi kari pasi ndoo zvandiri amai. Akati
nhasi hausi kuzoenda kumba kwenyu .Uri kunorara kumba kwangu . Ndakatoedza kuramba asi zvakakona wena at last ndakazongoita give in ndokubvuma. Takasvika pachikoro kwava kuma 11 dzeusiku vanhu vaiva nemisha yaiva pedyo ndokuenda zvavo . Handina kuziva kuti mukuru wechikoro aidawo chimoko. Sezvo maiva murima takafambidzana zvedu sehangaiwa iwo maoko takabatana. Tichingopinda mumba chete akabva angobuda kunozvidira mvura ondisiya ndirimo ndichiona zvangu tv. Haana kupedza nguva akabva angodzoka pakarepo akamonera tauro . Rakanga rakasiya zvidya zvese panze. Akasvikogara pasofa raiva opposite ndokutanga kuzora mafuta. At first ndaiita kunge ndisiri kuona zvaaiita but pandakazoona zvaiva pakati pemakumbo ndakabva ndati too late ndiye nyamu ndoinda paakanga agere . Zvokuti aiva mudzidzisi wangu we maths hazvina kuzouya mumusoro . Ndakakatanura tauro nenguva pfupi ndakanga ndava kuyamwa minyatso yake.

Handina kutoranguva nekuti chikara chakanga chandibata . Ndaitova kumashure
kwenguva . Raingova tauro rega saka hazvina kundinetsa , ndakabvisa kauniform kebhora
kandaiva nako ndokusara chitova vakatarisa nzira yavaizofamba naayo. Mwana aiva nechipo
chebeche iyeye. type yacho ndeiya inonyatsokaka mboro zvekuti handifungi kuti ndaisvitsa twenty mastroke . Ndakanga ndotoimba manhanga kutapira . Iye akazviona ndokundirasira
kwakadaro uko . Nenguva isipi akanga ava pamusoro pangu mwana aigona kukoira iyeye
ndainyatsonzwa ndichigumha kamwe kanyama nechemumusoro wemboro yangu. Akati zvino
atanga madambi ake mwana wevaridzi . Yaingova yyyooweeee kani sssss ahhh amaiiiii amai kaani yuuuwiiii yesss yeee eesss kani. Ndakanga ndave kutoonawo firimu . Ndakazongoerekanawo ndoti ayhuhyhooohweeee kaaaani babie baaaabie babie ! ndiichitunda ..

Comment with your Facebook

comments