Kusvira Mukadzi Wemazigaro Tasangana MuCombi – Apa Letwin Akamirira Kusvirwa Kumba!

0
11258

Ndakange ndapedza basa rangu uri musi wefriday ndananga zvangu kurank yekuHighfield kwandinogara. Dzakanga dziri kuma5 apa ndakanga ndakapera semunhu akanga aswera achikanya zvidhina.

Ndakasvika parank pakazara nevanhu, munongozivavoka pick-hour, apa ndaitofunga zvangu kuti ndaizobika chii sezvo ndaive ndichiri bachelor. Ndakamira almost 2 hours zvokuti makumbo angu aiva ava kutorwadza ukuvo kupisa kwacho. Letwin aiva musikana aigara kumashure kweimba yandaigara achisevenza kwaAuditor general.Handina kumbobvira
ndamufungira staira nekuti handidi musikana vemuraini uyezve musikana ndangandagara ndiinaye anogara kuWaterfalls. Letwin akasvika ndatoneta zvangu nokumira. Apa dzaiva dzava kuma7, takataura achitondiudza zvake nenhau yekamukomana kake kaive kakaenda kuUK achingochemawo neni achiti manje achadzoka iyeye, manje haawane mumwe musikana ikoko, hee manje 2 years dzese dzatopera ndisina kana kumbonzwa mboro mandiri.

Kakazopedzisira kauya mudhuze-dhuze nokuti kunze kwainge kwakutonhora, ndainzwa
kudziya kwake kwose. Sezvo kaiva kamusikana kaifarira mavideo ndakakaudza kuti taizoenda tese kumba kwangu kuti kanotora maDVD kachizondidzosera ramangwana racho. Izvo kana, zvemaDVD yangaisitombori nyaya yacho, ndaitoda zvangu kukapedza nzara ye2 years yakaiva nayo. Ndaingozviziva kuti kakangobvuma kupinda mumba chete chaizotobvondoka nokuti hakangabudika pasina zvidiki zvaitika. Dyner clipper-coaster yakazouya zvayo Letwin akabva atanga kupinda akaenda kunogara kuback seat chaiko. Ini ndakazopinda yatozara kare. Munongoziwavo maseat emu clipper anopetekeka zvekuti standing inenge iri padoor chete. Pandakapinda ese maseat aiwe atogarirwa zvokuti ndakaita
standing. Ipapo taiwe takawanda, yaiva dumbu-musana dumbu-musana, mastanding
takanga tiri 5 nahwindi wechi6. Pamberi pangu paive pamira mumwe mukadzi wechidiki akandipira musana, munongozivaka vakadzi wemazuvaano vanoita sevakaberekwa nemunhu mumwe chete, magaro kukura zvokuti ivo-o vanaamai vemazuvaano vava kuberekera kuuraya, hakuzi kunaka kwevakunda ikoko. Hwindi paakavhara door achitisandudzira mukati kuti door rake rinyatsovharika, musha wese vakabva vazara pamberi pangu, zviya zvechando ndaizombochinzwa napapi ndakaita kumbunyikidzwa vakuru nokuti kumashure kwaiva nemumwe musikana aitondibaya musana netumazamu twake. Letwin ndopaakabva adeedzera kuti, a wapinda here, ini ndikangonyemwerera chete
ndakatarisa mazakwatira makukutu aiva akazara pamberi pangu, mupfungwa dzangu ndikangoti ava ndivo amai Matako chaivo, rimwe chete raiva rakakura sere nzou, aine kano kachiuno kadiki diki semukhoi-khoi.

Loading...

Mari yekombi ndaivandakaiisa mupocket yekumberi chaiyo zvekuti kuitora ndaitya kudhuma mai Matako vaiva pamberi pangu. Ndakambozama kupinza dumbu mukati asi zvakashaya basa, ndikambozvisandudzira kumashure-musikana aiva ari kumashure kwangu akati konhai vahanzvadzi zvamotoda kundidonhedza. Ndini ndega ndaiva ndasara kuti ndibhadhare uku hwindi aiti one asati abhadhara ngaabhandare, ndakatombofunga kuti Letwin andibhadharire ndozomupa tabhuruka asi dzimwe pfungwa dzikati a vanhu wekwa auditor general
havabhadharwe ndingazomunyadzisa mubhazi muno makazara vanhu. Ndaitya kudhuma magaro amai ava nokuti ndakamboona vanhu vazhinji kwazvo vachitukwa neidzo nyaya dzekungodhuma dhuma magaro kana nemisiteki chaiyo. Ndakarovera moyo wangu padombo , pinzei ruoko, mai matako ndinzwe voita sevanoda kucheuka, “sorry zvenyu amai chete pandaisa mari yacho hapaiti”. “aaa a nhai vahanzvadzi hazvina mhosva kondimi zvenyu maita sei , torai zvenyu mari yenyu mungazonetswa nahwindi, mahwindi haaite aya”.

Ndakaitora mari, hauzi mutepfe tepfe iwowo, not nice people idzodzo dzakaropafadzwa, kukomborerwa chaiko, ndakanyatsonzwa ruoko rwangu ruchibatwa nekachiveve semunhu akwira gonzo seaya anoenda kuMabelreign. Pandakaburitsa ruoko rwangu ndipo paakabva anyatso swendera kumashure achikwizira mboro yangu yakanga yakazvirarira zvayo seimbwa yadya dhongi rafa nekusvirwa. Zvemadriver emakombi mabrake aingotsikwa pese pese ipapo mazigaro aamai matako aibva anyatsozara pamboro yangu, yakatanga kusimuka zvinyoro nyoro segonyeti rakatakura matanda. Ndakamboda kuibatira muhomwe asihazvaiita nekuti maoko angu aiva akabatira masimbi ebhazi. Yakatanga kuzvimba semunhu arohwa nechidhoma. Ichokwadi mboro kana yamira haiputirwe. Yainyatsoo dhuma pamudhuri wemazigaro zvekuti ivo vega vakatongoshamiswa. Ndakachinja mamiriro andaiva
ndakaita ndichimira nedivi, handina kuziva kuti mboro yangu yaive yatodhuma hwindi aiva paside, akangoti komufesi wangu vadii kubata bhodhoro rako zvakanaka because vava kutibaya. Ndakakurumidza kuchinja ndobva ndamira zvandaiva ndakaita pakutanga. Manje ini ndine rino rakareba sere dhongi richangobva zera, risingadzorwe kana nefaded jean chairo, rakasvibirira serinoiswa mufudze vembudzi, rinoti kana ratsamwiswa ndinonzwa tsinga dzose dzemuzvidya nemutsapfu dzichidhonzerwa mukati. Mboro yangu yakamira zvokuti ndakatombofunga kuti ichavhura zip.

Nochomumoyo ndakangoti nhasi ndikasatukwa hameno, apa ndaisatoziva zvangu
kuti vaiva vatoyevedzwa nehumhizha wamwari kudhara, vakatanga kunyatso
ikwenenzwera pamuromo pawo mazigaro, vachiita semunhu ari kuda kumira zvakanaka. “ko nhai mukwasha makamira zvakanaka here? ndimai Matako uyu,” haa dai tachingosvika nekuti kumira kwacho haa ” handina kuzotombogona nekutaura kwese nekuti izvozvi yaiva yava kudhuma mujinga mukati memagaro chaimo.Lucky enough pane vanhu vaida kudzika pamachipisa, saka ndakamboburuka ndikaityorera kurubhoshwe kuti isaoneke kumira kwayaiva yaita. Pandakadzoka mucombi pakanga pasara nzvimbo yekuti vese vaiva varistanding vaigona kugara kusiya kwemunhu mumwe chete, ini dhuu yangu yakamira kuti twii semunhu adya mugondorosi, munongoziwavo maformal trouser, inonyatso oneka kudhindikira. Vose vaiva vakagara vakandisiya ndakamira ndakatarisa zvangu kudoor nekuti
ndaitya kumakiswa nemboro yangu yakanga yazvimirira , “ko vahanzvadzi madiikugara apa” manje tinokwana here ipapa, ” tinongogarisanaka zvemukombi, ava ndiamai vematako mahombe. Ndakazogara padivi navo nerimwe chete iyo yakadhindikira zvegore rose. Ndakanyatsoona vachiitarisa sezvinonzi yaiva yava bvunza nzira, vaka zhwezhwa rute somunhu aona pari kupakurwa nhopi.

Continue reading page 2

Comment with your Facebook

comments