Kusvirana nehama yako yausingazivi – Mwana wababamunini ihanzvadzi yako haisvirwi!

0
3998

Mazuvano, vanhu vakawanda havachazivi hama dzavo dzese nokuda kwezvikonzero zvakawanda zvinoti:

1. Kushaika kwevanhu vakawanda mumhuri nokuda kwerufu rwakawedzera mumakore makumi maviri akapera.

2. Kuwedzera kufambafamba kwevanhu vamwe vachinosvika kunzvimbo dzavasingazivi munhu ikoko.

Loading...

3. Kubuda munyika yedu vanhu vachienda kumbonogara kune dzimwe nyika. Vadaro vobvazve vonogara kuneimwe nyika, ikoko vachisangana navanhu vavasingazivi.

4. Kushaya munhu anonzi uyu ndiye mukuru wemhuri zvichireva kuti hapana anoziva ukama hwemhuri pane dzimwe mhuri.

Zvadaro unokwanisa kusangana nemukomana/musikana akanaka zvokuti modanana. Zvinonzi vanhu veukama vane attraction yeropa yakawedzerwa saka unobva waita rudo rwusingaiti. Ipapo motadza kubvunzana mutupo kana dzinza. Pakudanana kwenyu zvakawanda zvinokwanisa kuitika. Munokisana, mobvisana hembe moisana, mobikisana mapoto, nezvimwe zvakawanda zvisingafanirwi kuitwa nehama. Kunozotiwo panyaya dzokofonerana nevanhuvari kune dzimwe nyika, monokwanisa kuzoona kuti mune nhambha dzefoni dzomunhu umwe wamunoziva mese, kuzotsvaga nyaya yenyu munoona kuti pakati penyu mune hukama.

Zvinokwanisikazve kuti munoenda kuparty mosangana nomunhu wamunoziva mese monzwa kuti mune hukama. Kune mhuri iri kuno yakakokwa kumuchato wehama yavo. Vasvikako wanei munhu waari kuchata naye ihama yavo vese yavanga vasingatozivi kuti ari kuno. Ipapo paitoti kana dai vari kumusha vaikokwa kumuchato wemukomana kana wemusikana. Asi kusazivana kwevanhu kwanga kwaita kuti vaviri ava vasangane, vadanane, nokuronga yokuroorana, ipapo musikana ange atova nemimba. Hapana ange abvunzurudza umwe kuti hama dzako dziri papi chaipo. Kungoona runako ndokuputswa pfungwa dzimwe.

Kozotiwo kuChikaranga kwedu haukwanisi kuwana munhu waunoshaya hukama naye asi pano tiri kutaura hukama hwepedo zvokuti unotoona kuti dai muri kumusha dai mega musina kutombonyengana.

Saka kana zvadai modii. Kana wasangana nehama, musingazivane mukadanana mukasvirana mese zvokutodanana henyu zvisiri zvechihure, panoitwa sei musi wamunoziva kuti muri hama chaidzo. Tichitarisa paChikaranga tinoona kuti pane hukama hunokwanisa kuchekwa kana zvinhu zvaipa nomutowo uyu. Pozoita hukama hunonetsa kucheka. Kare kwaiva nemombe yaifa ichinzi ndeye Chekaukama kureva kuti vakuru vaiudzana kuti tinoziva hedu kuti tiri hama, asi hazvichaiti kurambidza vana kuroorana saka ngatichingonyebera kuti tange tisiri hama asi tabatanidzwa navana.

Chekaukama yaibvumidzwa kana:

Musikana ari muzukuru mwana wemuzukuru mwana watete vababa vemukomana. Kureva kuti sekuru vemukomana nambuya vemusikana ndivo hazvanzi. Zvikuru kana musikana ari mwanasikana wemwanasikana watete ava. Chainyanyobvumidzwa ndechokuti kana paita mazera mana kubva pakazvarwa hama idzo asi padzakazvarwa vana vadzo vasina kuera mutupo umwe chete. Uyu mufananidzo wandapa wainge uri wemazera matatu saka dare raigarwa iri nyaya yokuti vabereki vomusikana vazukuru vava kuitiswa vana tezvara norudo rwevana.

Mazera matatu ainetsa kugadzirisa zvokuti pamwe vaiti ukama ngahurambe hwakaita zvahwange huri asi tongochinja immediate family yevaroorani ava.  Saka muzukuru uya ava muroora aikwanisa kungoti akaona baba vomurume oramba achivati sekuru, pamwe kana ada oti baba.

Imwe nyaya yaibvumidzwa ndeyokuti kana mukomana anyengana namainini munun’una wamai vake asiri mwana wavabereki vamai vake, toti ndewekwababamukuru kana babamunini. Zvaikwanisa kubvumidzwa kuti varoorane mwana namainini vake.

Zvisingabvumidzwi ndezvokuti vanhu vane mutupo umwe chete varoorane. Maitoudzwa kuti zvamaita hazviiti chitokanganwai kuti mazviita motosiyana modaidzana noukama hwenyu kuti hanzvadzi kana kuti tete nomwana wehanzvadzi.

Mazuvano pamwe munozoziva matova nomwana. Kuti muchizvikangamwa kana kusiyana, hazviiti. Kana kudanana nehama chiri chinhu chikuru chausingadi kuita, unofanira kuti ukanyengana nomukomana/musikana, kasira kubvunza kwaanobva uye mutupo wake. Asi chero ukadaro, unokwanisa kunge wasangana nomunhu akakurira mudhorobha asingazivi zvinhu zvemhuri yake. Kozotizve vanhu vakakura vachiti vakambogara nemhuri iyi, vobva vonogara neiyo,nekuda kwekuti vanga vasiiwa vari nherera. Vanhu vakadai vanokwanisa kusanyatsorondedzerwa hukama hwavo nehama dzavo. Saka unokwanisa hako kubvunza asi kana nyakubvunzwa asingazivi munoita nguva muchidanana mozoziva masangana nomunhu anozviziva. Ipapo zvese zvisingafaniri hama kuita matoita.

Pachirudzi chedu hama hadzidanani, kana kusvirana kana kuroorana kunze kwekuti varamu. Tangoti timboitanga nyaya iyi nokuti yaitika kakawanda.

Kune vamwe vanotodanana vachiziva kuti hukama hwavo huri pedyo. Kutobva munyika vachinogara kure kuitira kuti vadanane pasina anovabvunza. Havasivo vakadaro vatiri kutaura pano. Pano tiri kutaura nezvevanhu vanosangana vodanana vasingazivi kuti ihama. Zviri kuitika zvakawedzerwa uye kune vanotyiswa nokuziva kuti vari kurara nehama. Ndosaka nyaya yasvika pano.

Munhu bvunza mutupo wewawada, wamai vake newake monzwisisana. Kuziva kuti wakasvirana nehanzvadzi yako yokwababamunini/babamukuru, muchiyera mutupo mumwe chete chinhu chinotyisa vanhu vane njere. Asi tinonzwa kuti pane vamwe hanzvadzi vakatobva muZimbabwe kundogara kuSouth Africa kuti varambe vachisvirana asi vachitoziva kuti ihama dzapedyo. Uhu umbwa zvokuti hapana zvokuzviita. Inyaya inotongwa nemhuri dzavo. Pamutemo hanzvadzi haivatwi nayo. Hazvinei kuti ihanzvadzi rudzii kana mubvandiripo wamai kana baba kana wemurume wamai, mukadzi wababa ihanzvadzi yako haisvirwi.

Asi ngatinzwisise kuti panyika pano pane vanhu vari corrupt vasina hanya nemitemo yehupenyu kana kuti yakabvepi. Vanotoona sokuti zvinovakonesa mufaro.

Comment with your Facebook

comments