Kusvirwa kwatakaitwa neTsotsi Musango – Ini ne Murume Wangu!

0
19181

Wakanga uri musi wesvondo apo takarangana namai mwana kuti tinoona vatete. Semunhu ndainge ndichangobva kunotengesa ngoda dzangu,ndakaona zvirinane kuti ndichigadzirisa nyaya yekubvisawo pashoma kuvatezvara vangu sezvo ndainge ndichingokwesha mwana wavo bedzi pasina kana zuda ravakadya.Shuwa mwana wevanhu ainge atopera vhudzi kugotsi nekungorarwa rarwa neni.Ndaitomboseka zvangu vemukadzi wangu ndichiti ” ndiri musoja ndosaka vabereki vako vakatokusiya uchigara neni mahara because ndakakutora nezero percent deposit”

Takafumo bata jongwe muromo tichipinda munzira zvedu tichifara sezvo tainge
tanyatsokwirana zvembiri chaizvo sevanhu vaipemberera mari yengoda. Varume
wakamboripihwa here beche kuti puu apo mwana wevanhu akarara nemusana makumbo
akadhonzerwa kune musoro uko, baba unotoona ma ovaries kana bile duct chaiyo
ukanyatsoongorora.Baba mwana akarova chikapa seakabhejerwa chaiye apa magaro
ainge aiswa mudenga manje, munhu amira nemashoulders chete.Mazigaro acho waiti
zvimwe mai ava vane project yekugadzira madhodhi. Ini ndainge ndongofemera
padenga, tsinga iya yepasi pemboro ichivita kunge kusure kwetsindi.ume Mboro yakati unonyepa, handinyemudzwe beche kunge kacheche.Vakomana mboro inoita kunge
ine magnet iri kuidhonzera kune an unlike term yemagnet yebeche.Ndakakwesha
makweshero aya evaera shumba kana paine anoaziva.Takarova ma rounds four
akasimba ndokuzorara zvedu kuma 3.30am.

Tiri munzira taingorezvana rezvana sezvana zvichangova mu puberty.Ndaimurova
magaro iye omborova machende angu tichifamba zvedu pakati pesango.Izvi taingoita
kuti nzira iite diki sezvo ini ndaisaziva kwataienda.Takati tafamba for about 20
minutes vhudzi rangu rakatanga kumira hana ikarova zvekuti ngakazongooda ndamira
mumashure memukadzi wangu ndakamubata ndichiderera.Pakarepo pakabva pabuda ano
marume matatu akasimba marefu, akabata mazipanga ano ekuti kana kucheka mboro
yako anoita kunge ari kucheka kastraw.

Loading...

Rimwe rume ndiro rakatanga kutaura ‘right mune mari here’ sezvo taive tasiya
zhinji yacho kumba takavaudze kuti hatina.Munzira maive musina zvitoro saka
paive pasina reason yekufamba necash.takango tora shoma yekuzosiyira vatete
chete.Varume vaye vakabvunza futi ini ndikati hatina kana apa mari ndainge ndakaiisa
pamachende apa.Mukadzi wangu akanditarisa neziso raiti unopenga here iwe.Marume
aye akatarisana zvikanzi ‘horaiti saka tongoshanda nezviripo’, apa vaitobvisa
mabhurugwa vachibuditsa ano mapango emboro.Jende racho waiti pamwe moyo
wenzou.Zvenyu zvekuti baba vachatunga vane jende varume apa havasvike, varume
vaive nejende ivavo.l think kana pascale jende racho raiita around 4-5kg dze
first grade jende.

Mudzimai wangu akadhonzwa ndokuwisirwa pasi, rume riye ndomutasva kunge
arikutasva horse repa presidential guard.Rakaiti mvoo mumukadzi wangu ndikanzwa
kamusodzi kudonha padama pangu, kamwe kamusodzi kaye kanobuda kana munhu
warwadziwa but usingade kuti vanhu vazvione, like ukazvirova nedoor.Rume
rakakwesha iroro, mukadzi wangu akangoruma mazino apa misodzi
ichiyerera.Zvakachinjana mukadzi wangu ndakangotarisa.Vapedza vakanditarisa
ndokusekerera ndikati zvino chisveru chopihweni.

Rimwe racho rakandirovera pasi ndikadonha nemuromo.Pandakati ndibate pasi
ndisimuke ndakanzwa ka track bottom kangu keG-Unit kobviswa ndikasara ndangorova
ka nduwe kangu ke no nonsense.rume rakapfugama ndikabva ndaziva kuti hokoyo,
ndotorohwa nyoro ka apa.rakaiti zvomo kubva pakati pemakumbo ndokuiti mvo
kumanyowa kwangu.Varume ndakanzwa mamwe marwadzo andisati ndamboona pasi
pano.Chokwadi kana zvirizvo zvinonzwa vanhu kadzi shuwa vakashinga vanhu
vaye.Rakaiti zvomo ndokudzorera ndikanzwa kuti taa-aa, mhata yangu yaive
yabvarurwa varume, musoro ndokubva wango tenderera.hapana chandakazoona futi.

Ndakazopepuka after some 30 minutes ndikaona mukadzi wangu achindifuridzira
mhepo nezambia.She was now in her usual mood.Paakati ”ohh thank God wamuka”
ndakabva nda remember rume raive randiwisira pasi.Ndakasumuka ndoku strecha
mbichana pasina kutaura tikazotanga hedu kufamba. l then asked mukadzi wangu
kuti ” komari yangu iripo here? mukadzi akapenga iyeye achiti l’m more concerned
about mari pane kuti ndimubvunze kuti ari sei. l apologised ndikata ” so sweety
uri right here?” Varume her reply made me turn red ini ndiri mubhoyi.she said”
handina ndototyira iwe wanga uchiri v!rgin”

Zvakandibata tikafamba hedu ndakanyarara nekuti hasha dzaive dzondikurira.
After some 30-40 minutes of walking l then became impatient ndikamubvunza kuti
” nhai iwe kwasara distance yakaita sei kuti tisvike kuhama dzako.Asi vane
mapere mbudzi here vanogara kure kudaro”. Zvakamubata stereki akangonditarisa
neziso riya rekuti ‘uchamamawo chete”.Varume women can be adorable but when
they spit shit u will be hurt for the rest of your life.She answered achiti ”
aah kubva pano kusvika kwana tete padhuze pane kubva pano kuenda kuya
kwatasvirirwa”

Comment with your Facebook

comments