Kusvirwa nababa Kudzi Mwana Achiyamwa!!!

0
6196

Kwakange kwatopera mwedzi inokwana 5 Kudzi azvarwa. Baba vake ndakanga ndavaona ruviri chete panguva yese iyi sekuti pakanga pasina kuwirirana pakati pedu nenyaya yechana ichi, uye ndaigara nevabereki vangu.

Chero pandakadzokera kuflat kwangu Kudzi ave ne 4 months, taive tisati tamboonana. Baba vaKudzi vainge vakatoroora kare uye vaine zvana zvavo, saka vainge vasina kufara nemimba yaKudzi yandakazoita. Pamwedzi mishanu yese iyi, ndakange ndave kutofunga zvangu kuti semusikana wechidiki kudai, dai ndazviwanirawo wandiingadanane naye pavakomana vese vaindinyenga pese pandaifamba. Ndaiti ndikasiya mwana ndomboenda kumaclubs, marestaurants,movies, nedzimwe nzvimbo dzekufara, ndainetswa nevakomana vakawandisa vachindida asi ndichiramba hangu semunhu aida kuzvibata uye ndaieve nekacheche. Asi ndakange ndogaronzwa ropa rangu kupisa nekumhanya mhanya nekuda kuswirwa semunhu akange agarisa. Ndaiti kana ndikarara hope dzainonoka kuuya ndichingofunga makwirigw andingade kuitwa. Pamwe ndaimbofunga ndichiiswa nerefurefu yakatetepa, pamwe ndombohwa ndichida rino zipfupi zigobvu gobvu. Pamwe ndaimbohwa
ndichida kuitwa nekumashure, pamwe ndombonzwa ndichida kukwira pamusoro inindega ndonyatsozvibatira mboro ndoipinza mubeche rangu pamadiro. Pamwe ndaitombonzwa ndichitoda kuiswa mumhata chaimo. Pamwe ndaimbofunga zvekuyamwa mboro, pamwe ndombonzwa ndichida kudyiwa matinji angu. Ndaiti ndikabatiwa nepfungwa idzi beche rangu raibva yanyorova, ndozopedzisira ndave kutambisa ndega matinji angu.

Musi wakauya baba vaKudzi pfungwa idzi dzaitenge dvavekunyaya. Kudzi chakanga chichangopedza kuyamwa chikakotsira. Kuyamwa kwachaiita minyatso yangu ndakabva ndavhara maziso ndonzwa kunge ndiri kuyamwiwa nemumwe mukomana andakanga ndaevegwa naye ku dinner kwandakange ndaenda neshamwari dzangu marumwezuro achoni. Handina kana kuzoona kuti chana chatokotsira, kana kuti ndakaisa sei ruvoko
muburugwa rangu, idzo pfungwa dzangove dzekukwirwa nemukona uyu. Kana pakagogodza baba Kudzi handina kana kumbozvinzwa, ndokutozovhunduka ndonzwa munhu achiti ‘ko zvamuchabiwa muchikotsira madoor akashama kudai?’

Loading...

‘Ah, ko inga ndibaba Kudzi. Ko munobvanepi munongouya musina kana kumbofona? ‘Ndangoti ndipfuure ndichikuonai. Akadii Kudzi inga akura chaizvo. Ko kurara masikati ano asi ari kurwara? ‘Kurwara kwaani, chinokara chana chako ichi. Tarisa uone kuonda kwandatoita nekungogara ndichiyamwiwa pese pese! Ko sei kurara ruoko ruri mubhurugwa wakaisa hako zvinhu zvese pachena kudai?’Ndakanzwa kakunyara sekuti ndakange ndisina kuona kuti ndizvo zvandakanga ndakaita. Ndisati ndambopindura ndakabva ndahwa rurimi rwababa Kudzi rwopinda mukanwa mangu vachitondikisa, rumwe ruoko rwavo rodzika kumagaro angu. Ndakavhura muromo ndovakisawa, uku ndichiita kunge munhu ashamiswa nezviri kuitika. ‘makiya here door? Mumwe munhu angangopinda?’ Rume rakasvetuka ndokunokiya.
Parakadzoka ndakaona inga trousers ririkuita kunge richabvaruka pamberi nekumira kwakange kwatoita zimboro, ratozvimba pamberi pese apa kunge vaviga zibroiler muburugwa. Ndakabva ndanzwa kupera simba. Vakabva vangoti hembe katanu katanu vachikanda kwakadaro uku, ndokungosvika pamubhedha vachikatanurawo nedzangu, vachifemera pamusoro kunge munhu anomhanyisiwa. Iro zimboro rakange rakamira kunge museve wakabhenda, zvekuti ndakatombonzwa ndichida kuseka. Asi handina kuseka nekuti
ukuwo ndakange ndonzwa kuda kusvirwa nguva iyoyo.

Kudzi akasimudziwa ndokunzi mucortbed zvekuti ndakafunga kuti achamuka masimudzirwo aacho, asina haana.Zirume rakadzoka pamubhedha. Harina kana kuzomboita zvese zveforeplay nekuti rakange ravekutonzwa nemoyo. Kana neniwo ndakange ndisisagone nekuda kuiswa. Rakangosvikosimudza makumbo angu ese ndokuaisa
pamafudzi aro rakandishadaburisa kuti rimwe gumbo uku rimwe uko,ndokuda kuibairira mukati in one smooth movement, asi richibva rapotsa beche completely because he was in such a hurry. Ndakanzwa kupisa mboro ichipfuura nepamusoro pemhata ichinobayirira pamagumbezi. Ndakabva ndaitidzvi, neruoko rweroboshe, ndokuinangisa chaipo pabeche
rangu rainge ratonunira zvaro kare. Ndakaidhonzera mukati zvishomanana, ndisati ndambodii zirume richibva raiti yese mukati mvooo.Sebeche rakange ratotota kudai kudhara haina kana kumbonetsa kupinda.Ndakangonzwa kupisa kusvika paguvhu chaipo ichipinda. Ndakada kuridza mhere nekunakirwa. Ndakabva ndatenderedza maoko angu ndokuvabata magaro ndichichemerara ndichiti “baba Kudzi kani, baba kudziiiiii, babakudzi kani baba….maiweeee, mandiuraya kaaaaani!!!  “Svira kani babaKudzi, ndisvire kani. Usatunde baba kudzi, pleaaase usatunde,ndisvire kaaaani!!. Iro kana kumbotaura, richingogomera chete nekukoira richingoti Hm, Hm, Hm, Hmmmmm, Hm, Hm, Hmmmmm!

Rakambomira zvishoma richichinja position kuti rinyatsobalancer nemabvi nemagokora, risanyanye kundidzambidzira. Ndipovakatanga kundisvira zvegore rese manje. Ndakaedza kuti nditi baba Kudzi, izwi rikaramba kubuda. Kuti ndidzikise makumbo akaramba akahakwa  pamafudzi. Kuti ndibatanidze magaro akaramba akavhurika nezvakanga
zvakaitiwa makumbo angu. Kuti ndiridze mhere, asi hapana chakabuda. Makumbo angu aive akangokandwa pamafudzi, beche rakanyatsovhurwa zvese nemhata. Baba Kudzi raive rongogomera nechikapa, ukuwo kuchingonzwika machende achirovera pamhata yangu kuti pa, pa, pa, pa, iyo mboro ichipinda nekubuda mubeche kunge piston. Hamheno kuti ndakakwirwa kwenguva yakadii. Ndakazotanga kunzwa chinenge chiveve here chichitangira
mutsoka dzangu, chichikwidza nemakumbo, nemuchiono.Ndopachakazopinda neche mudumbu. Ndakazongoona kwavekuita kunge denga ririkuputika nenyenyedzi dzakawanda, mafireworks chaiwo mumusoro mangu,neniwo ndichiita kunge ndirikuputikawo! Ende futi mboro yaBaba kudzi yainaka, ndaishaya pokubata. Mboro inonaka vanhuwe!!!

 

Comment with your Facebook

comments