Kusvirwa neMapurisa vandibata ndiCHIHURA paRobot – Part 1

0
12122

Varume ndakasvirwa nemapuririsa Gidza na Maki vandisunga ndiri parobot pandaiitira chihure changu.

‘Wapedza here Gidza, ndakuvara shaz. Pedza! Ita chop chop. Ndoda kupinda seconds dzangu!’, akadaro mumwe wavo achiita kukwiza mboro yake seinorwadza iko kuri kunzwa nekuda. Apa aitaura kuda kupinda mubeche rangu maakanga ambobva paround rekutanga, apo akange angomanenja kusvika pamusuwo webeche nekutunda!. Akanga anakirwa akaita inonzi premature injuculation.

Gidza ndopaakati, ‘A-a shaz Maki ,hure ririkunaka iri.Iwe wakaiseiko mubeche mako umu? Ndasvira mapeche awanda ini, mamita nemamita emapeche asi handisati ndamboona rakadai! Iwe ndipindure nhai iwe!’.Akadaro achikoira zvinesimba, kuita kukuya chaiko.
Zvino ini ndikati, if you can’t beat them, join them.Ndakatanga kukuya chiuno ndichimupakurira.Ndakachikuya, ndikachikuya, apa beche zvino ndaita rekuvhura. Iye akanga oita zvekudhonza huswa kunge achaita hwekudzura pachisango pavaiva
vachindisvirira.Wainzwa pasi apa pachiita kunge paidzurwa kuti dhuu dhuu dhuu,
nekukweshana kwataiita. ‘Isa kani, isa zvako, isa-a-a mai kani! Ndoda kutunda kani. Mai kani!’. Ndakairidza mhere ndanakirwa kunge ndaisvirwa nemunhu wandaiziva. Iye ndopakabva atundawo achiita kubvunda chaiko.Kuita kuoma neni kunge munhu afreezwa mufridge.

Loading...

Uyu uya wekuti mumwe wake akasire kuti aone kupindawo akaita zvukusunda
Gidza wacho nesimba, achibva angoti bvooo kupinda. Mboro yake yaiita kupisa kuti tuu.
Zvakanosangana nehurume hwaive hwasiiwa nemumwe wake mubeche mangu wanikwe ini zemwa raita rwizi chairwo kututuma. Blazo, munin’ina nemukoma, ambuya nasekuru munoti vanhu vanorambirei vari mahure. Ndizvo izvozvo.Ini ndakabva ndati nechemumoyo uyu ndiye wandiri kuda kubudirwa nemudzimu wangu wechihure chese. Ndezvekutemerwa nyoraka zvechihure izvi, ngambi munoti kungoitawo.Sandini ndakazvida veduwee, ndakabarwa ndakadaro amai. Iye akada kupinda zvenharo zviya.Manje ndikati ndozvacho zvandinotoda manje.Ndakamupawo zvenharowo.

Ndakabva ndakochekera makumbo angu kumusana kwake ndokumusunga mbiradzakondo chaidzo, apa mboro yake ndasunga nemhasuro dzebeche. Maoko angu ndichibva ndamuti mumapfudzi mba-a.Ndakadaro ndakabva ndatanga kumuitira chikapa, kumusungura serusero, kumupepeta mukoma. Ndakapepeta, ndikapepeta, ndipkapepeta ndikazonzwa
‘Yowe, iwe wandityora musana kani!’. Ndikati ‘Svira wakanyarara iwe!Ndiwe wati unozvigona, svira tione. Haunyare kukundwa neuyu anditundisa.’ Kuzomudaro, munhu wemurume haadi kunzwaro mukoma, unomupa hushungu hwakawedzerwa. Ndopaakati koi, koi, koi ombomira, koi koi koi ombomira, achiita kukurunga chaiko. Akaita kurova chunhu. Chinhu chakarohwa ipapo. Kunaka kudai, chiiko. Akadaro chitunda zvandakanzwa beche richizadzwa. Ini
ipapo ndainge ndatotunda kaviri zvangu arimo. Ndakanzwa kuti murume apera simba akadaro, kuita weak chaiko. Akange otorema pamusoro pangu. Mboro yakange yatolen’a len’a iri mukati mebeche.

Mupurisa uya ndopaakangoerekana ati kwanyanu kubva pandiri achitsvaka bhurugwa rake. Eheka, vanhu vaindisvira ava vaive mapurisa amai.Mapurisa chaiwo emuno muGweru. Asi munoti kupfeka unifomu mukati vari kuita basa kanhi. Vaive vandisunga kum10 dzemanheru vandiwanikidza ndichitengesa muviri wangu ndiri muRed Light district yemuGweru.Ndiyo nzvimbo yedu yatinotambira manheru tozopikiwa from there. Ndokwatinooparetera tiri amai.
Saka vaive vandinyepera kuti vanoenda neni kuCharge Office gambi vainge votofunga kumborova zvavo pink one yangu muchisango chaive pedo nenzira.Mupurisa uya abva pamusoro pangu achipfeka bhurukwa rake pakabva papfuurawo mumwe murume ainge akatozvidhakirwa zvake. Gidza ndopaakamusheedza achiti, ‘Iwe shamwari iwe.
Huya uone zviri pano!. Pano paita hure kana uchidawo kusvira huya zvako!.’ Ndakati asi aive ave kupenga kanhi. Kutosheedzera nhimbe yekuti ndisvirwe nemhomhoyese yeGweru nhai!

Ndakati kana. Zvavandiita zvakwana. Nekona yeziso ndakaona murume uya wekushevedzwa otobvisa bhurukwa nhai vedu vee. Ende chinonzi murume futi! Regai vazopera nechakapedza mbudzi!Ndakada kuti nditi kwanyanu kumuka zvine simba asi Gidza naMaki vakabva
vati uyu abata makumbo uyu abata maoko vachinditsimbirira pasi. Vaitoita zvekukurudzira murume uya kuti akasire kukwira. Akanditasva paya, ava vakangondi dzvanyidzira pasi.
Akatongoti kupinza mboro nekukoira. Ini zvangu handina kumbo-responder.Ava vaive vakandibata ndokubva vave kunditsinya nekundimvonya vachiti ndimutambirire sezvo aikoira zvebasa. Ndakazvongonyeperawo kuita kachikapa kuti zvindipfuure. Luck enough uyuwo haana kuzotora nguva yakareba asati aridza mhere, nekuti remember mboro yake yakangevyatambirwa nehurume hwevamwe vaviri ava hwainge hurimo kare. Ndakanzwa
oti ‘Ishi-i ishi-i ishi-i, mai kani, ishi-i ishi-i ishi-i.’ Apa aiita kushinyira chaiko. Ndakabva ndaziva kuti bhora ranwa. Iyewo akabuda mubeche achisvikowira padivi akazvambarara.

Uyu ainzi Gidza ndopaakatanga kundikika neboots dzake padumbu apa achindituka ‘Haunyare, hure remakoko. Saka wanakirwaka iwe! Tese tiri vatatu watipedza! Unofunga kuti uri chii iwe?Zihure. Zibeche rakora. Ndimi muri kuzadza vanhu AIDS imi! Uzvipfidze, handidi kukuona futi kuRed Light. Ndikakuona ndinokuuraya! Zihure. Ukangoudza munhu zvaitika izvi I WILL KILL YOU! Wanzwa! Zimhata remunhu.’ Akandirova nezvibhakera kusvikira mumwe wake azomubata. Sare ndangoti rukutu. Ndopandakati ndofa ndataurawo.’Futi matongotora AIDS mese nekundichinjanisa kwamaita’. Ndakanzwa vese vachiseka. Ainzi Maki wacho ndokuti, ‘AIDS, AIDS chaiyo. Pane asina EDZI muZimbabwe muno. Isu tatokupawo futi. Ndiyogame yacho!’. Vakadaro vachindonzana vachienda vari vatatu, vachiri kungoseka zvavo. Ndakasara ndakambodaro kwenguva ndichiedza kukoka simba kuti ndisumuke. Pave paye ndopandakazosimuka zvangu.

Asi muri kutondinzwira tsitsi here amai? Ndaona manetseka chaizvo. Kwete regai. It comes with the teritory. Ndiyo trade yacho. Muchihureka, just like basa rese rese unosangana nezvakasiyana siyana. Saka ini ndakatoti business as usual, chero vandisiya ndichiri mupenyu! Ini musambondityira. Dai matonzwira tsitsi vana baba ava. Pane munhu
anofanira kupiwa Nobel Peace prize on behalf of mahure ese. Munhu uyu ndiye akaita inonzi the greatest invention of all times. Munhu iyeye akagadzira protection yevakadzi. Ini handigare ndisina kuripfeka.Kuhura ndinohura asi ndikakuudzai kuti I go for testing once every six months and nguva dzese ndinobuda ‘D’ handibate chirwere.

Handiti maona vapinda vari vatatu panguva imwe chete, vazadzana vega AIDS yacho! Ukanzwa munhu achikuudza kuti hapana munhu asisina AIDS mazuva ano, imbwa yemunhu, chaiyo. AIDS iriko varume and it is a problem we need to be serious about. Saka kuzvibata
nekuzvidzivirira ndozvo manje. Unofaka ukasiya mafaro ese aya!Be very serious about AIDS.

Comment with your Facebook

comments