Kusvirwa neMukomana wekuseri – Aiva neziMboro zihombe!

0
25759

Musoro wayo waiita kunge black mamba chaiyo yandipinda mukati kati chaimo.Ndakanzwa kupera simba rose iye ndipopaaitoita kunge asati atanga zvake.

Wakanga uri musi weMuvhuro apo wazvakaitika zvose izvi. Ndakatanga kuvaona mukoma vekuseri kubva zuva ravakatanga kuuya kuzotsvaga imba yekugara.Vaive vakagwinya chaizvo zvekuti waiti ukatarisa pamberi pebhurugwa ravo wainyatsoiona ino hombe yakanamatira pazvidya zvavo. Kana mafambiro avo vaiita kunge vanoremerwa pakati
pemakumbo. Waiti zvimwe rakamira asi kwete, nekufamba kwenguva ndakazoona kuti waive mugariro wavo. Vaive vakapihwa chipo chinoshaya vazhinji varume.

Ndinoyeuka ndichishaina pavheranda ravo ndokudongorera nepahwindo ndichida
kuona kuti varimo here ndiye dhuma dhuma navo vakatarisa pasi vasina kusimira. Rino rinenge shato raive rakarara zvaro pamatombo aro, apa ndakanzwa ropa kumhanya. Kusvirwa ndaida asikana. Ndaive ndava nenguva kubva murume wangu aenda kuBotswana
mwedzi wainge wapfuura. Mukoma handizivi kuti sei vaiva vasina kuenda kubasa. Ndakabuda panze masikati ndichinorasa marara kubhini. Sezvinei ndakanzwa kambo kandaifarira kachirira mumba mamukoma, ndipo pandakaziva kuti vaivamo. Semunhu
aisimbovakumbira mimhanzi ndakati regai ndivhunze kuti raiva kaseti here.

Loading...

Chokwadi apa handina kumbofunga zvekusvirwa asi pandakangovaona ndava
mumba mavo zvakangouya zvoga. Vakandibata ruoko ndokuti ndipinde mumba nditore
disc,ropa ndokumhanya chaizvo. Maziso angu akaramba angoyeva pamberi pebhurukwa ravo paiita kupfuura mboro yavo yomisa musoro. Handizivi zvakaitika sei asi ndinoyeuka vachinditsvoda pamuromo.Vapedza, ndakapopota (kunge ndaisada)asi bhurugwa rangu raive ratota kare kare. Ndakazotanga inini kutsvoda zvino iro simba raive richingopera ndiye dhi pamubhedha wavo. Vakandikurura siketi yangu iwo mazamu angu aive aomarara zvino. Vakaita kunge kacheche vachindiyamwa mazamu ose. Muromo wakasvika muzvidya zvangu , apa ndakanzwa kuzipa.Munofunga kuti vakomana havarinanzvi, vanoridya zvino. Matinji angu akabatwa kunge vasvikirwa apa ndichidyiwa nechemukati chaimo. Ndaive ndatotota kare. Ndakachemerera kuti ndichiona zvino zishato riya. Ndakamhanyira kuzip ndokuriburitsa handi kutsamwa ikoko nekumira. Ndakaripurizira neruoko ndiye mumukanwa mvoo. Ko
ndaizvizivawoka zve kusvisvinawo mborokani?

Ndakananzva musoro waro zvinyoronyoro apa rume rakagomera asi harina kutunda, zvakandifadza zvikuru. Ndakazoti ndoida zvino ndipo pandakakumbira kuti vachindisvira
zvavo, ndipo payakanzi bvoo. Yuwi kani rose rakapinda. Vakanditi ende beche ndaiva naro.
Rume rinokoira iroro vasikana, moyo wangu wakapotsa wamira. Ndakachema nekunakirwa apa ndipo paraiyamwa zvakare mazamu ose. Ndakazoona ramira ndikati chiizve wanikwe ndaive ndokotamiswa. Ndakamboda kuramba asi moyo waida. Yakapinda ichibva kumasure apa ndipo pandakanzwa kuti ndosvirwa zvino. Vaiita kukwakukira kunge vasvikirwa ini
ndipo pandaigwina gwina nekuzipwa. Chokwadi ndakasvirwa chaizvo.Vakatozotunda ndatombotunda katatu chaiko.

Vakazodzingwa nemurume wangu zvavo pamba vasina kubhadhara rent asi ndichirikuvatsvaga. Nhasi uno ndigere zvangu asi ndinotyira kuti mwana wandichaita nemurume wangu achafanana namukoma vekuseri.

Comment with your Facebook

comments