Kutorana mapikicha nema Video muchisvirana chinhu chakanaka Here?

0
2103

Kutorana mapikicha nema video muchisvirana chinhu chakanaka Here?

Kutorana mapikicha nema video muchisvirana chinhu chava kukwanisika kuitika mazuvano nokuti tinoshandisa mafoni, Tablets, zvine camera, kozotizve macamera acho achipa zvokuti munhu wese akugona kutengawo yake. Vakawanda vane ma computer and laptops zvokuti kana ukatora video unokwanisa kuigadziridza woichengeta yakaita zvaunoda kuti iite.

Tinoonazve kuti vanhu vanodana vanokwanisa kutorana vachisvirana kuti kana vaparadzana vagotarisa zvavaichiita kuti vanzwe kunge vari pedyo pedyo. Vanhu vakawanda vanozviita izvi munyika dzakawanda.

Loading...

Chinonetsa panyaya dzorudo ndechokuti kana uchidanana nomunhu wausina kuroorana naye mukaita vana, zvinonetsa kuziva kuti anokuda zvakadii. Koitazve kana munhu ajaira kurara noumwe munhu zvinonetsa kurega kurara noumwe munhu. Saka pakuparadzana paya munokwanisa kunge muchidanana henyu asi kana mava kure nakure munoda munhu wekuvaraidzana naye.

Zvikuru varume vanopatsanisa rudo nesviro mupfungwa dzavo. Unonzwa murume achiti ari kungorara nanhingi hake asi haamudi, ndezvokunakirwa chete. Zvadai iwe ukazoziva kuti ari kurara noumwe munhu ukagumbuka nazvo, ukarambana nomurume uyu, ipapo iye ane mavideo anoonekwa iwe naye muchiisana, nyaya yenyu inonetsa. Iwe somunhukadzi unoda kuti reputation yako isakanganisika. Murume akaisa video yenyu muchisvirana online vanhu vanomukudza iye asi vanokuseka iwe mukadzi. Inyaya isingagadziriki nokuti kana video yatomboenda paInternet haichabvisikipo.

Chero ukaenda kumapurisa mukaudzwa kuti video ngaidzimwe pa Internet, unoona yavapo pane imwe website nokuti vamwe vanhu vanenge vakopa vachiichengetera pamafoni avo nepama computer avo. Hakuna mupurisa anokwanisa kugadzirisa nyaya dzakadai. Zvikuru kana muri kunyika dzakasiyana.

Chimwezve ndechokuti kana magadzira video yenyu munoichengetera pai? Ika chengeterwa pa DVD wokiira DVD rako pakasimba, kana kuchengetera pa laptop mumba, unokwanisa kupazirwa imba zvinhu zvobiwa, wozoona video yenyu yave paInternet. Hakuna pokuchengetera video yakadai panonzi pakasimba. Vamwe vanoti munofanira kuisa password pafile yesex video yenyu. Handifungi kuti zvinoshanda zvokukwanisa kudzivirira vanhu kuona video yenyu.

Tinonzwa vamwe vanoti kana vachinyengana vachangodanana vanotumirana mapikicha avo vasina kupfeka. Panguva iyi Havana chivimbiso chokuroorana kana kudanana kwenguva refu. Vakangopokana panyaya dikidiki vanosiyana asi uku vatova nemapikicha avo vasina hembe. Mapikicha akadai unozomaona pa facebook, nemamwe ma Internet Pages. Unonzwa murume akasvinura achinyora kuti ipikicha yehure rake ipapo uya ari kunzi hure haana kana kumbohura naye asi akangomutumira pikicha yemazamu ake. Zvinochipisa vanhu.

MuZimbabwe ukabatwa une pikicha youmwe munhu kana yako usina hembe unosungwa. Vanokusunga nokuti hazvibvumirwi kutora pikicha dzakadai. Ukabatwazve une zvakanyorwa zvinosvodesa, unosungwa. Nzwisisa kuti mutemo wakadai wakaitirwei. Hakusi kuti mapurisa emuZimbabwe anofarira kusunga vanhu asi kuti vanoda kuti vanhu vasazviwana pakaoma apa nokuda kwekusanzwisisa zvinokwanisa kuitika. Nzwisisa kuti kutorana mapikicha kunokwanisa kunakidza hako chose asi ziva pawakatsika kana moda kurambana iwe usingazivi kune mapikicha nemavideo acho. Dai zvaigoneka kuti mutorane asi iwe wochengeta ese, zvaiva nani asi hazvigoneki. uri munhu wechidiki nhasi asi mangwana uchaita mai vemba.

Tinoonazve kuti kubata munhu achihura hazvichanyanyi kunetsa kana waziva kwavari kuhurira. Mapikicha nemavideo hazvinetsi kuwana. Mazuvano kune vakawanda vanoti kana ukanyora tsamba yokutsvaka basa, vanoenda pa google vachinotsvaga zita rako kuti vaone kana uri munhu anozikanwa. Ipapo mapikicha aya awakatorwa akaiswa online anoonekwa. Basa racho hauripiwi. Zvinoonekwa sokuti uri munhu asina hunhu.Mabasa akaita sechipurisa, Nurse, Doctor, nemamwe ari pa public, hazvizoiti kuti upihwe basa rakadai.

Comment with your Facebook

comments