Kuzvambura maiguru nayo mboro nyoro mukoma varikubasa

0
6255

Kuzvambura maiguru nayo mboro nyoro mukoma varikubasa! Hana yakati bha kurova, pandakatii baa food yandainge ndairwa patable. Nechemumoyo ndakangoti, aya ndiwo mashura chaiwo.

Kukasafiwa ,ndini ndinofa nemuchetura. Hazvaisashamisa nekuti nguva dzose mukoma vasipo maiguru vaindipakurira kaspede, kana kutoshaya zvachose. Maiguru vanga  vakandimaka zvekuti, vakatombosvika pakuda kundidzosa kumusha vachiti hee haateerere ,anehusimbe haadi kutsvaga basa. Zvemusi uyu ndakangoti hamheno. Ndakaigarira rice nechicken zvanga zviri so appetizing, neka salad padivi. Ka coca cola kari pa side.Ndapedza kudya ndakageza ndookuchinja semunhu aida kupinda mutown

Ndavakutobuda ndakanzwa , “nhai bamunini ko zvamunenge mavekutobuda Siyai mandigadzirirawo bulb rangu ini ndichinogeza, mungazononoka kudzoka.”
Ndakabva ndaenda kubedroom kwavo ndikatrya kubakisa light zveshuwa harina kubaka. Ndakakwira pastool yaivamo ndookubvisa bulb. Hapana kupera kana 2 minutes munhu achigeza ndakanzwa door bheu, ndikati “ah maiguru handisi kuona problem, bulb harina kutsva.Maybe zvaakutoda electrician atarise wiring yacho

Loading...

Ivo ndokuti,”zviri kwaaniko bamnini? Harina kutsva ndini zvangu ndadhingura magetsi.” Pandakati cheu ndakaona maiguru vasina kumonera towel kana kupfeka hembe. Hana yakati bha ndokusvetuka pa stool pandaiva ndakakwira ndikati,” zvino mandishevedzerei nhai
maiguru pasina problem?” Vakabva vauya close neni ndokuti ,” ndanga ndichida kuti mumbogarawo mukoma wenyu nhaka zvanhasi chete. I’m so lonely since akaenda
kuBulawayo. Ndoita nzara imi vadyi venhaka muripo? ” Hana yangu yakatanga kubika manhanga.

Ndakatanga kurova reverse ndakananga kudoor. Maiguru vakakwakuka vachibva vakiya door . “Is this a trap or…? What’s the meaning of all this maiguru ? Handidi zvangu mastaera maiguru ndivhurireiwo door please.” Ndakadaro ndakubvunda zvino. “Stupid wakaita seiko iwe, unenge une shavi asi wakaremara. Oo makeys acho vhura uyende kana wazvipira.” Ndakatambira makeys ndokubata door. Maiguru ndokuti ,”bamunini dai makangwara marova chinhu ichi, remember we are only two muno no witnesses
if you walk out it means you have r@ped me. No 1 will believe you.”

Simba rakabva rapera, makeys aya ndiye kwatara pasi. Vakauya ndokundibata nechemuchiuno. Ndokundipushira pamubhedha, apa ndagumirwa zvino. Nekuchimbidza vakasvetukira pamakumbo angu vakapfugamira vakaita zvekunditanangira. Sezvo ndanga ndakaita zvekugara vakandisandudzira zvinyoro nyoro kuti ndirare nemaji.
Pakarepo vakabva vatanga kundibvisa ma buttons eshirt. Masasi eharare hana yakaita seichabuda muchipfuva. Kutaura chokwadi maiguru yaiva mbambande chaiyo
nyangwe zvavo vainge vave nevana vaviri. Asi ndaingofunga kuti maiguru vaida kundi trepa ,nekuti vainge vakandimaka zveshuwa.

Musaone kuita sendinokumakai bamunini, kurwadziwa kwandinenge ndichiita mufunge ,kuti munhu asina kana action uyu ndomudii.  Ndakaita zvekuitwa kunge ndiri chimwana apa ndichiyamwiwa mboro, rurimi rwavo rwaiyita kunge rine magetsi zvekuti paifamba rurimi pamusoro wemboro ndainzwa kunyerekedzwa muviri wese. Ndakatunda kekutanga ndipo pandakazovapindurudza ndichibva ndavabatisa mubhedha, masasi eharare ndakarova mbutu kunge there was no tomorrow. Maiguru vakafara zvikanzi mandisvira zvandisati ndamboitwa nemukoma wenyu. 

Kubva musi iwoyo maiguru vavakundifarira apa blaz vakadzoka ndirikutya kuti pamwe vachizviona kuti relationship yangu nemukadzi wavo. Tinosvirana most of the time tiri free or pese panobuda blaz vachiyenda out nebasa.

Loading...