MASVIRIRO EKUTI MUKADZI HAAFI AKADA KUONA MUMWE MURUME FUTI KUNZE KWAKO

0
5439

Rega ndibatsirane neavo vangade kuziva some of the ways dzekusvira nadzo dzinoita kuti mukadzi aite seakashandisirwa mushonga. Zvinorwadza kuti iwe wasvira wanakirwa wonzi nemukadzi “saka ndicho chii chamatiitira ichocho?”. Pamwe vakadzi havazotauri nemuromo asi mumoyo make. Izvozvo zvine njodzi futi because anongotsvaga zvikomba nerweseri. Pane zvakawanda zvekudzidza asi apa ndati titange nepadiki apa:

Zvinogoneka kuti mukadzi atunde kakawanda: 4 times kana kudarika. Zvinotanaga ne f0replay yakanaka, sezvo f0replay iriyo inoshanda se appetiser. Good foreplay inoita kuti mukadzi aite nzara uye shungu dzekusvirwa. F0replay dziri pakawanda saka muzvikamu zvinotevera ndichatora nguva yekutaura nezve f0replay dzakasiyana siyana. Pari zvino ndichashandisa f0replay inotevera iyi pasviro yandicha tsanangura nhasi.

Iwe murume bvisa bhutsu ne shirt nekukurumidza, wosara ne trousers. Vakadzi vanofarira kuona chest yemurume saka apa unenge wamupa chance yekutarisa chest yako. Famba zvishoma ne zvishoma wakamutarisa mumaziso, uchiswedera kwaari. Mumbundikire, wotanga kupuruzira magaro ake zvinyoro nyoro asati atombobvisa hembe dzake. Isa maoko muhembe make wopuruzira magaro ake pamusoro pebhurugwa rake wobva watanga kumubvisa hembe dzake. Ita uchimukisa kisa zvishoma. Iwe chibva wabvisa trouse wosara ne underwear. Usakurumidze kuibvisa uye iye imbomusiya aine bhurugwa nebra rake. Usakurumidze waribvisa. Chimuradzika pa bed nekubva waita a deep kiss uchibata magaro zvakare.

Loading...

Paunorega kukisa ibva watanga kubata mazamu zvishoma ne zvishoma, uchiita kuti minwe yako ipote ichikwenya minyato yake. Pakarepo chimubvisa bra nekubva waisa zamu one mukanwa, rimwe wakabata nerumwe ruwoko. Ipapo rumwe ruwoko runenge rwuchifamba famba pakati pemakumbo ake, mukati mezvidya nepamusoro pe bhurugwa, uchiita kunge kumunyerekedza. Usashandise mazino pakuyamwa zamu. Shandisa malips ne rurimi. Mushure mechinguva chinja zamu rekuyamwa, wobva wapinza ruwoko mubhurugwa wotanga kutambisa matinji, kabinz nekusvika kumuromo webeche. Ipapo chirega kuyamwa wotanga kukisa nekunanzva uchienda kunzeve nemuromo, wokurumidza kudzika kuguvhu. Svika kumagaro zvekare neruoko rwuri mukati mebhurugwa. Ita uchiteerera mafemero aanenge ava kuita, nekakugomera gomera kuti uzive kuti woenda here pachinhanho chinotevera. Chibva wamubvisa bhurugwa, iwe wobva wabvisawo underwear yako, wosvitsa muromo wako pa matinji.

Madyirwo ematinji ne kabinz anoda kutsanangurwa nekuti vazhinji apa vanozoita zvinoita put off, kana kuti ivo vanotanga kusema nekuti havazive maitirwo azvo. Pazvikamu zvichatevera tichadzidzisanawo nemadzimai kuti vangageza sei zvinhu zvavo kuti zvichene uye zvipere mweya, kuti pave nerusununguko pamutambo uyu. Asi variko vakawanda vanogona kugeza vachichena kwazvo.

Rurimi rwako ngarwutambise tambise matinji ruchikwenya kwenya kabinz zvekare. Shandisa rurimi nemalips chete. Kana matinji or kabinz zvazvimbirira, kana kuti mukadzi asisina kugadzikana nekuda kusvirwa, vhara mazino ako nemalips, zviya zvaunoita kana uchitamba nekamwana kacheche pakanoisa minwe yake mukanwa mako, iwe wonyebedzera kukaruma asi wakaviga mazino ako seri kwemalips ako. Ita sekuruma matinji nenzira iyoyo, uchiadhonza zvinyoro nyoro uye kuapressa nemalips ako zviri firm. Kana matinji akati kurei ita kuti rurimi rwako rwukwenye kwenye piece yematinji inenge iri mukanwa paunenge wakaruma marumire andataura. Ita izvi uchianhonga one, one then wozoadaro ese pamwechete. Itawo izvozvo kukabinz.

Paunenge uchiita izvi ita kuti rumwe ruwoko runge ruchitamba nenyato kumazamu uko, uku nerumwe ruoko uchifambisa fambisa zvigunwe pabeche, uchiita uchipinza nekuburitsa chigunwe one kana two mukati. Usarume matinji ne mazino chaiwo. Zvinorwadza.

At this stage anogona kutunda kamwe chete kana kaviri. Uchenjere kuchemedza mwana wevaridzi…. Ko zvakaipei? Ndiko kuti kunakirwaka. Apa beche rake rinenge rava kuida kwazvo mboro but usamhanye. Dzokera kumazamu nemagaro uye ne kukisa. Unoita izvi because paanotunda paya anopera simba mbijana saka unofanira kumupa kanguva. Pedzisira nekuyamwa matinji zvekare asi not kumutundisa this time. Just kumu heater. Chigadzirira kuipinza manje.

Paunenge wava kuda kupinza imbokwiza kabinz kacho nemusoro wemboro seuri kupotsa buri. Paunozopinza usaise yese. Koira zvinyoro nyoro, uye wakaisa musoro chete. Ziva kuti munhukadzi haangonakirwi kubeche chete paanenge achisvirwa asi ne dzimwe nhengo dzemuviri kusanganisira matits, magaro uye matinji saka paunenge wapinza musoro chete ita kuti maoko ako abate bate zvinhu izvozvo, uchiteerera kuti chiri kumupa kuchemerera kwakanyanya ndechipi. Kana uchigona one hand should be pa one zamu, muromo wako on another, then rumwe ruoko pamatinji. Usakanganwe kupuruzirawo kana kuita eku gukuchira magaro. Apa chibva wati pinzisei but half chete, kwete yese. Uku uchikoira zvishoma nezvishoma. Allow her kutunda at least twice usati waipinza yese uchingoita zvandareva. Apa anenge ambotunda kare paunenge wamunanzva matinji usati waisa, saka anenge atosvitsa three or four 0rgasms kare. Paanotunda kechi 3 ikako usamhanyira kupinza yese kwacho. Iburitse yese panze woita seunotangazve f0replay. Anotanga kudziya panyowani, kuitira kuti aite recover from that 0rgasm.

Kana adziya chiisa yese but zvinyoro nyoro. Koira zvine kasimba mbijana kwete hasha too much. Ipapo chibvumira mukadzi to take control because she will be going for her final 0rgasm. Vamwe vavo at this point vanoda kuuya pamusoro. Allow her to do that. Vamwe havaende pamusoro but ndiye anenge ava muridzi wekukoira ari pasi ipapo. Rega akoire iye asi iwe haubve wati zii. Koira zvekutevedzera zvaari kuda. This is because kukoira kwake ipapo anenge achitevedza kuneg-spot yake. Ndiko kwaanenge achinangisa mboro painenge iri mukati. Iwe ziva zvekuyamwa mazamu nekupuruzira magaro (kana ari iye ari pamusoro) uye tuma small kisses. Chenjera kuti hauzokoira zviri out of order ukamu disappointa nekumutadzisa kuiendesa paari kuda. Uchaona kuti anenge ava kufemera padenga uye kuita zvinesimba kana kuridza mhere. Paunoona kuti ava kuda kutunda mupe deep kiss, wakabata magaro. Usabvisa kiss kusvika apedza kutunda.

This fourth 0rgasm inenge iri very explosive. Kubva kuvhudzi kusvika kutsoka anenge ari magetsi ega ega. Iwe imbomira kutunda ipapo. Hold on. Siya atunde ega. Paanopedza kutunda chimira kukoira kuitira kuti iwe usatundewo, asi kiss ngairambe yakarumwa. What makes this 0rgasm very special is that inoitika because of touching the woman’s gspot. That is the strongest of all 0rgasms anogona kuitwa nemukadzi. Imboti zii irimo ichiita kuvhita nekumira. Izvozvo anozvida chaizvo. Hazvina kunaka kukurumidza kuburitsa achangopedza kutunda.

Unfortunately kune vakadzi vakawanda vasati vambosvika this type of 0rgasm. Vamwe vavo havatozive kuti kune this type oyakadaro. Vajaira tuma 0rgasm tunenge twe bonyora. Kazhinji kacho zvinokonzerwa neku kurumidzisa kutunda kwatinoita, tobva tashaya simba rekusvitsa munhu patinofanira kumusvitsa. The problem is that kana akasangana ne murume anomusvitsa ipapo ka one, obva aziva kuti pasi pano pane zvakadai, hamugoni kumudzora. Vakadzi vanosangana ne experience ye orgasm iyoyi ka shoma kuti vazotamba vachiita bonyora netuma toys twekutenga. Anenge oti paafungira kukwirwa anenge otoda ari murume chaiye chaiye, kwete zvema rubber ekutenga kushop.

continue reading on next page…

Comment with your Facebook

comments