Mukadzi Anofanirwa Kuzvidzidzisa Kutunda Pakusvirana

1
10400

Uyu mubvunzo wabvunzwa asi nokuti mhinduro yacho ihombe ndati zviri nani ndise zvese mumbvunzo nemhinduro pazvo zvega pane kuzvinyora pamibvunzo nemhinduro.

Mubvunzo:

Nhai Tete, ndine dambudziko rokuti handina kumbotundawo pakurara nomurume. Ndinonzwa vamwe vachiti vanotunda asi ini handizivi kuti zvinoitika sei uye kuti ndingazviitawo sei. Ndinoda chose kusvira nomurume wangu uye ndinonakirwa nazvo asi handimbotunde pazviri.

Loading...

Imwezve nyaya ndeyokuti ndikakwira murume, ndinoti ndikaita chikapa ndinokasira kuneta zvokuti ndobva ndangorega murume oita ega.

Ndingaitawo sei.?

Mhinduro?

Kunakirwa nokuiswa kuri mufungwa yomukadzi, kwete pazviito zvomurume. 

Munhu wese anonakirwa. Vanhu vakawandisa 85% yevanhukadzi vese vanozvarwa mupasi rese vanonzwisisa chose nyaya yokuzvibatabata namaoko kusvika wazvitundisa wega pasina kana murume. Maitiro awa anokudzidzisa zvinokunakira nezvisinganyanyi kunaka. Vakawanda havapinzi chinhu mukati mebeche asi kungozvikwizirira bhinzi nematinji kusvika watunda.

Munhu wese paanozowana murume anenge ava kuziva zvinokwanisa kumunakira obva azama kuita zvimwezvo nomurume. Chinonetsa ndechokuti munhukadzi anoda zvinokwiza bhinzi. Munhurume anoda zvokupinza mboro, saka kuti muenzanise zvonetsa. Imwezve nyaya inonetsa ndeyokuti vanhurume pakusvirana vanototi vatunde urume chero zvodii. Vashomanana vanotadza kutunda urume asi chinenge chichitori chirwere.  Vanhukadzi vanotanga kutunda vari vanana, below 20,  vashoma. Vakawanda vanozotangira kumakore ari kuma 24 zvichikwira. Hazvirevi kuti unenge usinganakirwi. Unonakirwa chose asi hausviki pachinhanho chokutunda.  Unongozoti umwe musi zvoitika wotozogaroita asi kwete mazuva ese. Unokwanisa kuita kaviri kana katatu pavhiki.

Kumadziro okumusoro uri mukati mebeche pane panodarika dzimwe nzvimbo kuzvimba kana waita zemo. Panhu apa panonaka kukwiziwa kupfuura dzimwe nzvimbo. Panonakazve kuti murume apinze chigumwe agokwenyerera. Kana usina kumbozviitwa udza murume akuite kwete nhasi chete asi mangwana nakusweramangwana kusvika wawana makwenyere anonaka. Panonakazve kana murume achipakwizira nemboro pakukoirana kwenyu. Bhinzi neipapa ndizvo zvinonaka kupfuura pamwe pese saka kana uchizama kutunda pabasa wanza attention panzvimbo mbiri idzi.

Apa kutunda kwatiri kutaura ndekwekusvika paorgasm kete kuti pane mvura kana chimwe chinobuda. Wega unonzwa muviri wese kutenderedzwa kuita sewoda kufa kuri kunakirwa. Unotadza kuwana control yomuviri wako kweminuti imwe kana mbiri, sezvinoita murume achikutundira. Koitazve vamwe vashomanana vanototunda zvokubudisa mvura asi isiri weti panguva iyoyo.

Kana uchida kudzidzira kutunda (kwete zvokubudisa mvura) tanga nokunzwisisa kuti bhinzi yako ine mudzi unopatsanuka woti umwe uku umwe uku buri rebeche ropinda napakati. Ndizvo uchiona kuti kukoirwa nomurume kunoita ukwiziwe madziro ebeche mukati zvokunakira izvo mboro yomurume iri kukwizirira mudzi webhinzi.


Chinzwisisazve kuti mudzi uyu unotanga uri umwe chete pabhinzi chaipo, wosangana neburi rebeche wotsemuka yoita midzi miviri. Ukapfuama une zemo, ukapinza chigumwe mubeche mako ukatsvanzadzira mukati kumadziro ekumusoro kuri direct pasi pebhinzi unonzwa pakazvimbirira ipapo. Kana ukapakwenyerera ipapo unokwanisa kukasira kutunnda. Zvino toti uri kuiswa nomurume, kana ukamufongorera asi usina kunatsokotama mboro inopfuura ichikwiza panzwimbo iyi panenge pakazvimbirira kuita bundu.  Unokwanisa kukasira kutunda.

Kana uchida kuti murume agume ipapo chaipo nemboro ita kurara nedumbu woisa piro pasi pechiuno kusimudzira chiuno. Murume wokukwira achibva shure wokutanyanga wopinza mboro. Ukasimudzira zvakanaka mboro inobaya chaipo pakati pemidzi yebhinzi zvokuti akasakukasirira haunonoki kutunda kana uri munhu anokwanisa kutunda. Hatisi tese vanhukadzi tinogona kutunda, vamwe vanononoka kutanga toti kumakore apfuura 30.

Totizve kana wakapakicha makumbo ako pamafudzi emurume, Kana ukasimudzira chiuno zvinokwanisika kuti murume pakukoira andotofonya pabundu iri zvinonaka chose zvokuti unokwanisa kutunda.

Totizve iye murume kana ari munhu anofarira kukusveta bhinzi, akati uku ari kukusveta bhinzi uku ari kukukwenya pabhundu iri mukati mebeche, Haunonoki kutunda.

Totizve uri pamusoro pemurume wakatanyanga murume unokwanisa kuti ukakoira murume ukaneta zvawataura unokwanisa kuita sowogara murume asi wakasimudzira chiuno kuti pave negap pakati pako nechiuno chemurume kuti akwanise kukukoira. Ukaita sekurerekera shure murume anonobaya pabundu riya wonzwa kuwedzera kunaka. Saka unopota uchiti ukarerekera mberi ukarerekera shure, ukati twi, uku murume achibaya pakasiyanasiyana mukati mako.

Nyaya chaiyo inoita kuiswa kunyanyonaka kuita relax kuti uite zvaunoda pakuiswa. Ukuwo murume okunonokera kukutundira, Ukuwo iwe woisa fungwa yese pekutevera chombo nezvachiri kuita. Davira kuti uri kuiswa nomurume waunoda kwete kuomesa muviri. Rega muviri unakirwe nazvo. Kana zvichinaka, usaruma mazino kuti usaita ruzha rega ruzha ruitike. Munhukadzi wese anochemerera nokuti zvinonaka. Saka iwe unodirei kunyarara. 

Scroll down to next page…

Comment with your Facebook

comments

  • Murangatangawejaha

    Iyi nyaya ikwayo iyi! musanomirire varume, mwazvinzwira mega. Zvataurwa apa!