Muporofita Anonamatira vakadzi vasina KUPFEKA zvino chakachaya kusowe

0
12909

MAPOROFITA maviri ekuHopely, muHarare, mumwe wacho anonzi anonamatira vanhukadzi vari musvo, vakarwa zvekusvika pakuburitsira mapanga pamasowe vachipomerana kushandisirana mishonga inosanganisira kuitira tsvina yemunhu pakirawa.

Maporofita aya ndiInnocent “Madzibaba Shenbye” Kamhuta (36) wechechi yeJohane Masowe Nyenyedzi Nonwe naDenford Mabuku (30) uyo anozivikanwa nekuti “Madzibaba Wedbye” achitungamirira chechi yeJohane Masowe yeChishanu Sowe reCanaan.

Vaviri ava vanonzi vaimbonamata vose asi ndokuzoparadzana vachirwira hukuru.

Loading...

Madzibaba Shenbye anonzi nguva yadarika akarwisana nemumwe mudzimai wemupurisa uyo akange aramba zvaaida zvekuti abvise hembe dzake agozomunamatire ari musvo pakati pesango riri pedyo nesowe rake.

Asi Madzibaba Shenbye anoramba nyaya yekuti anonamatira vanhukadzi vari musvo.

“Handina mudzimai wandingati ndakambobvisisa hembe. Ngaauye pano mudzimai wemupurisa wacho azozvitaurira oga kuti ndakamubvisisa hembe ndikazorwa naye zvadii nekuti kana tichinamatira vanhu pano tinenge tiri vatatu nemamwe madzimai anove maporofita.

“Kubvira pandakatangisa kunamatira, handisati ndambonamatirira munhu ari oga. Munhu ari kuita izvozvo takamudzinga pano akanotanga yake chechi ndiMadzibaba Enock ari pamusoro apo.

anamadzibaba

“Ainamatirira madzimai nevasikana munguva dzemanheru achizopedzisira ave kuvaita vakadzi. Izvozvi akatotora twusikana twakawanda twaari kuita vakadzi,” anodaro.

Madzibaba Shenbye akakatsinhira kuti akarwa naMadzibaba Wedbye vachipomerana nyaya dzekushandisirana mishonga pamasowe.

“Munhu wandakarwa naye ndiMadzibaba Wedbye ane chechi iri pazasi apo. Madzibaba ava vakabuda mukereke yangu achinotanga yake saka munguva pfupi yadarika akandishevedza kusowe rake ndikaenda. Akanditaurira kuti ngatishandei zvakanaka achiti pane mishonga yakachererwa pakirawa pake.

“Pandakaendako akabva atangisa kundirwisa saka pandakaona kuti ndave kukurirwa, ndakabva ndaburitsawo banga randaive naro randinovezesa hoko dzepakirawa pangu,” anodaro Madzibaba Shenbye.

Anoti akazobatsirwa nemadzimai epasowe rake kurwisa Madzibaba Wedbye.

“Madzibaba Wedbye akanditema nedombo pashaya uye ruwoko rwangu rwaive rwakazvimba nekuti akabva andisunga necheni. Ropa rakabuda pakurohwa uku taive takarichengeta kuti rizomira seumbowo kumapurisa asi takazorirasa musi uno mushure mekugadzirisana,” anodaro.

Anotizve mushure mekurwa uku, akazowana pachoto chevarume chepamasowe pake paine mukonde wetsvina yemunhu uye pavakaenda kunobvunza kuna Madzibaba Wenbye vakasvikonzwawo kuti iyewo pasowe rake gate rinogara mvura yemuteuro rakafumawo rakapwanywa.

“Mukonde wetsvina uyu hapana akaubvisa, takangousiya wakadaro kusvika waparara.

“Ini handitori vakadzi vevanhu, ndakamboburitswa mupepa renyu (Kwayedza) ndichinzi ndamitisa madzimai 13. Aya mabasa evanhu vari kurwisa masimba angu asi ndicharamba ndakamira munaTenzi nekuti ndiyo miyedzo inotevera mutendi chaiye. Ndine mudzimai wangu uyu ane yunifomu yegreen, Madzimai Maria,” akadaro Madzibaba Shenbye achinongedzera mumwe wemadzimai aive agere pamasowe apa.

Kwayedza yakazoshanyira Madzibaba Wedbye kumba kwake muHopely makare uko akawanikwa achinamatira vanhu akatsinhira nyaya yekurwisana kwavo naMadzibaba Shenbye pamasowe.

“Ndakatanga ndichinamatira ndiri kuMarondera ndokuzouya kuno ndichiporofita ndiri mukereke raMadzibaba Shenbye. Saka pane zvisina kundifadza mukereke imomo ndichibva ndabuda ndichivamba yangu.

“Ndakazoratidzwa mumweya nhau yemishonga yaakange achicherera pasowe rangu nekuda kwekuti akange ave kuona kuti vanhu vave kuwanda kwangu.

“Mishonga yaakacherera iyi yaiita kuti vana vadiki varware. Saka ndakanomuudza kuti ngatishandei zvakanaka panove pakamuka hondo yakazoita kuti andirwise nebanga asi ndakambomudzorera,” anodaro Madzibaba Wedbye.

Anoti Madzibaba Shenbye akasvika aine madzimai ekusowe rake anove akasvikomubata vachiitira kuti anyatsorohwa zvakasimba.

“Ini chandinoziva ndechekuti muchinjikwa unorwirwa. Saka ndakabvisa gemenzi rangu ndokusara nehembe dzekumba ndokubva dhudhu nezvimbokoma zvatanga. Ndakaona kuti nyaya yegodo, mishonga nekujairirana zvakange zvonyanya.

“Ndakazotizira kwasachigaro wemusangano weZanu-PF muno, VaSylvester Munhenga (44), mushure mekunge andiburitsira banga tichibva tamusunga necheni tave kumuendesa kumapurisa paMbudzi apo,” anodaro.

Anotizve Madzibaba Shenbye haana matyira nemadzimai uye anotora kunyangwe vavanonamata navo pasowe ravo achivaita vakadzi.

“Madzibaba Shenbye ane ruchiva rwakanyanya kubvira kuvakadzi vevanhu uye midziyo yevarapwa zvekuti motokari iyoyi yamunayo happy wheels (kureva vatori venhau) kudai muri varapwa aingoti ine mamhepo isiyeyi pano otosara achiwana pekurara nekuti haana pekugara.

“Anozopedzisira ave kutorambira nemota iyoyo mopedzisira masungisana.”

VaMunhenga vakatsinhira nyaya yekurwisana kwemaporofita aya.

Vanoti pavakange vave munzira kuenda kumapurisa, Madzibaba Shenbye akazoti vakumbirane ruregerero pachinzvimbo chekuvhurirana madhoketi zvinova zvavakazoita.

“Nyaya yekutora madzimai evanhu handingairambi nekuti kuna Madzibaba Shenbye ndiyo mbiri yavo muno.

“Vose vakadzi vamuri kuona vari kudarika avo ndevekwake (kureva madzimai mashanu aidarika nemugwagwa). Saka yamakanzwa yekurwisana nemukadzi wemupurisa inogona kunge iri yechokwadi.

“Madzibaba Shenbye haana mudzimai, anogara musango imomo pedyo nesowe rake uye anobhadharisa mukunamatira kwake,” vanodaro VaMunhenga.

VaPeter Machaka (32), avo vaimbova mudare (muturikiri wemweya) waMadzibaba Shenbye vakazoenda kwaMadzibaba Wedbye vanoti vakatemwa nedombo naMadzibaba Shenbye panguva yairwisana maporofita maviri aya.

“Ndakaona Madzibaba Shenbye achiuya nechikwata chemadzimai vachibva vatangisa kurwisa Madzibaba Wedbye nenhau yekushandisirana mishonga. Pandakangoona vave aburitsa banga, ndakati regai nditize neupenyu hwangu,” vanodaro.

Nyarai Zhavairo (28) kana kuti Madzimai Gostage, anove muporofita mukereke yaMadzibaba Shenbye, anoti akabastirawo mukuru wavo pabongozoro iri apo akadzipa Madzibaba Wedbye pahuro nekukanda zvibhakera.

“Isu tinorwira mukuru wedu, hatingaregi achirohwa takatarisa. Saka takamubatsira tikarova Madzibaba Wedbye tiri mumagemenzi edu kudaro. Zvedhudhu ndozvedu nekuti hatidi kujairirwa,” anodaro Madzimai Gostage.

Maria Tonhodzayi (30) kana kuti Madzimai Maria, uyo ari kunzi ndiye mudzimai waMadzibaba Shenbye, anotsinhira nezvekurwisana uku achiti:

“Kunyepa ikoko, murume wangu haanamatire vanhu ari oga. Munhu aiita zvekutora madzimai evanhu nevasikana vanenge vauya kuzonamatirwa ndiMadzibaba Enock asi takamudzinga pasowe rino akanotanga chechi yake iri pamusoro apo.”

Asi Madzibaba Enock kana kuti Takawira Pongo (35) akarambisisa mhosva yaari kupomerwa naMadzibaba Shenbye yekunamatira vanhukadzi vari musvo.

“Ini ndakabva kuGuruve ndichiuya kuzonamatira pasowe raMadzibaba Shenbye. Ndakamatirapo kwemwedzi mumwe chete ndichibva ndasiya ndichinotanga yangu chechi nekuda kwekuti ndakange ndaona kuti zvakange zviri kuitwamo zvaisafambirana nemi.

“Aitora vakadzi vevanhu achivaitisa pamuviri uye vazhinji vacho vaitoenda vave nevana. Bonde racho vanoriitira pakereke ipapo nechekuseri kwavanogara vachitsvaira, kwakavharwa nemachira matsvuku,” anodaro. Anoti sowe rake riri pachena panopfuura nevanhu padyo neimwe kambani huru inoita nezvehuku kuHopely asi raMadzibaba Shenbye riri musango umo vanowana mikana yekushinha nemadzimai anouya kuzonamatirwa. “Musi waakarohwa Madzibaba Shenbye ndaitove pachechi pangu ndakangonzwawo kuti yaive nhau yevakadzi asi handina hangu kuzobvunza zvakanyanya. Asi panhau yemadzimai ireza chaiyo akatotora mukadzi wemumwe murume wemuHopely uyo aive auya kuzonamatirwa imba yake ikaparara,” anowedzera achidaro.

Mai Progress Magumura (24) vemuHopely makare vanotiwo Madzibaba Shenbye akamboroverwa nyaya yekutora mudzimai wemunhu.

“Hakasi kekutanga achirohwa madzibaba iyeyu nenhau yekupfimba madzimai. Nguva pfupi yadarika akarohwa akasungwa necheni asi takazonzwa kuti akazodzokera paRound About yekuMbudzi uko,” vanodaro.

Mbuya Nyasha Sasa (63) vekunzvimbo iyi vakati Madzibaba Shenbye anotsvaira musango maanonamatira achishereketa nevakadzi vevanhu.

“Makamboonawo kupi kuti musango munotsvairwa? Vane nzvimbo yavanotsvaira vachiwaridza machira machena. Endai (kureva mutori wenhau uno) munoita semunoda kunamatirwa muone kuti haakupfimbeyi here. Havasiyi vanhu avo.

“Vakamboenda kurwizi Mukuvisi neimwe chembere vakaimbvisisa hembe ndokuishapura neshamhu kumagadziko isina kupfeka vachiti vari kuibvisa mweya yakaipa. Munoti kuitawo here kuti munhu anonamatirwa asina kusimira?”

Mashoko avo akatsinhirwa naMai Face Chitongo naMai Kudzai Matondo (39).

Mumwe mugari wemuHopely, VaIshmael Nyamayaro (46), vanoti vakarambana nemudzimai wavo (Tsitsi) gore rapera mushure mekumutorerwa naMadzibaba Shenbye.

“Ndaive nenharembozha yerudzi rweX2 yandakapa kumudzimai wangu Tsitsi asi ndakazoshamisika musi waakabva kusowe raMadzibaba Shenbye ave kuuya nekambudzi kefoni apo akange atosiira madzibaba uye nharembozha yangu. Ndakaisa nhare yake pa’call divert’ kuti vanomufonera vadairwe neni, ndipo pandakaziva nezverudo rwavo.

“Pamwe pacho ndaiona ari mamaseji achiti tiza murume wako,” vanodaro.

Zvakadaro, muporofita ari kuzviti Madzibaba Shenbye uyu akambobuda mubepanhau rino achiti anonzi Madzibaba Crynage uye panguva iyi aipomerwa kuti akange amitisa vakadzi 13 panguva imwe chete.

Comment with your Facebook

comments