Muzukuru Anonyemudza Sekuru Beche vabva vamuSVIRA NYORO

0
5058

Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza hangu form four ndakafoira asi ndaive ndichisupplementa, semunhu aida kuzoita teacher ndakati rega ndiende kutown ndinoto garawo nasekuru kuti pamwe ndikaverenga ndiri mumagetsi ndinganatsoona zvakanaka , uye kuti ndinenge ndisingachatakuri mugomo, kutsvaga huni,
uyezve quality yevakomana vacho inenge iri nane, kwete mafudza mombe aya airova chimonera.

Ndaive ndisati ndamborara nemukomana kana musi umwe, asi mukomana wangu aive
ambondibata bata mazamu, nemagaro ndobva ndanzwa kudziirwa mumuviriri wose,ini ndikati eh, ko chave chii, akati oda kunditsvoda mukanwa make mainhuwha zvisingaiti, ndikati um, ndinonzwa zino, ndobva zvangopererera ipapo.Zvino kuHarare, hapana hapo
mukomana aive amboedza saka ndakangotiwo,hamheno, pamwe havasati vandionawo, mazigomana andaiona airukwa musoro, aine mhete, ndikangoti, hadzisi ngochani idzodzi?
Mbuya vaienda kuSouth Africa vachinotengesa, uye Sekuru vaive munhu wechidiki, mwana wavo wekutanga aive achangorumurwa arikuna mai vavo kumusha, zvino
mumwe musi mbuya vaenda kuSouth africa,ndakanzwa mumba mubedroom mavo muchichema mumwe mukadzi, aiita kunge arikunakidzwa nazvo achingoti oh, oh,oh,
come on,ah, ini ndobva ndamuka, ndokufamba ndichida kunobvunza sekuru

kuti kwaiva kwakanaka here, ndobva ndasvikosairira gonhi remumba masekuru ndokuwana
ivo sekuru vakakotsira vakabisa hembe dzose mboro yavo yasvava vakaibata,hana yangu ichibva yarova kwazvo, ndikati a,ko, zvi iko?, ndakatarisa paT.V yavo, ndikaona vanhu vaivepo, murume wechitema nemukadzi wechirungu vasina kupfeka, mutema aripamusoro , murungu wacho achisumudza uyu mutema,mboro yemutema yakanyura yose, achiita kukoira kwazvo, izvi zvakandinakidza,ndobva ndatarisa zimboro remunhu mutema uya ndikatarisa yasekuru,ndikaona yasekuru isina kukurisa kudaro, ndobva ndaziva kuti indava murungu uya aichema, ndakaramba ndakangoyeva, ndonakidzwa nezvavaiita, apa sekuru
vaive votorova ngonono.

Loading...

Ndakazongoita sekudzorera door ravo, ndobva ndanyahwaira ndichienda kumba kwangu.
Handina kurara musi iwoyo,ndakambotora chigunwe changu, ndobva ndaedza kuchipinza mubeche rangu, ndikanzwa maiwee, kurwadza, ndikati, ko saka manje iyo mboro inokwana here chokwadi, munhu unobvaruka chokwadi.Ndaiti kana ndorara ndoona vanhu vaya murungu nemutema, ii, zvavaita zvakazondinakidza chose, ndakarara kahana kangu
kachiroverera, kuti hey dai, ndiri ini,asi naani manje?

Sekuru havana chavakambofungira, pakadzoka mbuya, ndakavanzwa mumwe musi
vachichemererawo zvaiita murungu uya ,ndikaziva kuti vaviri ava varikunakirana, ndakaenda padoor ravo,mumba mavo maive makabatidzwa light,ini pandaive paive nerima, ndakaona,
mbuya vakachonjomara, vasina kupfeka,vakabata mboro yasekuru, vachiita yekunanzva, vachiita yekuisa mukanwa, vomboita yekusveta, voita yekuisa yose mukanwa, ndonzwa sekuru voomba kunge mombe, ndakazoona mbuya votora machende asekuru, vodhonza zvinyoro nyoro nemazino, voasvisvina ose,

Comment with your Facebook

comments