Muzukuru Anonyemudza Sekuru Beche, vabva vamuSVIRA NYORO!

0
20334

Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza hangu form four ndakafoira asi ndaive ndichisupplementa, semunhu aida kuzoita teacher ndakati rega ndiende kutown ndinoto garawo nasekuru kuti pamwe ndikaverenga ndiri mumagetsi ndinganatsoona zvakanaka , uye kuti ndinenge ndisingachatakuri mugomo, kutsvaga huni,
uyezve quality yevakomana vacho inenge iri nane, kwete mafudza mombe aya airova chimonera.

Ndaive ndisati ndamborara nemukomana kana musi umwe, asi mukomana wangu aive
ambondibata bata mazamu, nemagaro ndobva ndanzwa kudziirwa mumuviriri wose,ini ndikati eh, ko chave chii, akati oda kunditsvoda mukanwa make mainhuwha zvisingaiti, ndikati um, ndinonzwa zino, ndobva zvangopererera ipapo.Zvino kuHarare, hapana hapo
mukomana aive amboedza saka ndakangotiwo,hamheno, pamwe havasati vandionawo, mazigomana andaiona airukwa musoro, aine mhete, ndikangoti, hadzisi ngochani idzodzi?
Mbuya vaienda kuSouth Africa vachinotengesa, uye Sekuru vaive munhu wechidiki, mwana wavo wekutanga aive achangorumurwa arikuna mai vavo kumusha, zvino
mumwe musi mbuya vaenda kuSouth africa,ndakanzwa mumba mubedroom mavo muchichema mumwe mukadzi, aiita kunge arikunakidzwa nazvo achingoti oh, oh,oh,
come on,ah, ini ndobva ndamuka, ndokufamba ndichida kunobvunza sekuru kuti kwaiva kwakanaka here, ndobva ndasvikosairira gonhi remumba masekuru ndokuwana
ivo sekuru vakakotsira vakabisa hembe dzose mboro yavo yasvava vakaibata,hana yangu ichibva yarova kwazvo, ndikati a,ko, zvi iko?, ndakatarisa paT.V yavo, ndikaona vanhu vaivepo, murume wechitema nemukadzi wechirungu vasina kupfeka, mutema aripamusoro , murungu wacho achisumudza uyu mutema,mboro yemutema yakanyura yose, achiita kukoira kwazvo, izvi zvakandinakidza,ndobva ndatarisa zimboro remunhu mutema uya ndikatarisa yasekuru,ndikaona yasekuru isina kukurisa kudaro, ndobva ndaziva kuti indava murungu uya aichema, ndakaramba ndakangoyeva, ndonakidzwa nezvavaiita, apa sekuru
vaive votorova ngonono.

Ndakazongoita sekudzorera door ravo, ndobva ndanyahwaira ndichienda kumba kwangu.
Handina kurara musi iwoyo,ndakambotora chigunwe changu, ndobva ndaedza kuchipinza mubeche rangu, ndikanzwa maiwee, kurwadza, ndikati, ko saka manje iyo mboro inokwana here chokwadi, munhu unobvaruka chokwadi.Ndaiti kana ndorara ndoona vanhu vaya murungu nemutema, ii, zvavaita zvakazondinakidza chose, ndakarara kahana kangu
kachiroverera, kuti hey dai, ndiri ini,asi naani manje?

Loading...

Sekuru havana chavakambofungira, pakadzoka mbuya, ndakavanzwa mumwe musi
vachichemererawo zvaiita murungu uya ,ndikaziva kuti vaviri ava varikunakirana, ndakaenda padoor ravo,mumba mavo maive makabatidzwa light,ini pandaive paive nerima, ndakaona,
mbuya vakachonjomara, vasina kupfeka,vakabata mboro yasekuru, vachiita yekunanzva, vachiita yekuisa mukanwa, vomboita yekusveta, voita yekuisa yose mukanwa, ndonzwa sekuru voomba kunge mombe, ndakazoona mbuya votora machende asekuru, vodhonza zvinyoro nyoro nemazino, voasvisvina ose, sekuru vakatsinzina, mboro yavo yaive yafuta
yamira kuti twii, ndakaona kuti ya, mbuya nasekuru varikunakirwa,vaiti vakachinja zvavaiita, ndotadza kuona,ndombogumbuka , asi ndakazoti ndoona,ambuya varara pamubhedha,beche ravo rakatarisa kudoor, a-a, mbuya vaive vasina choya, maiwe ko ini zvandaive nacho, asi vaive vagerwa, nekuti murungu uya aive akagerawo, ndakaona beche ravo rakanyatso vharika,ndikaona kuti rakafanana nerangu, ndakaona sekuru voendapamusoro paambuya,
ambuya ndobva vabata mboro yasekuru,ndokutamba nayo vachiita yekuunza pamusoro
pebeche ravo, vachiita yekupuruzisa beche, sekunge vaida kuti vawane mapinziro acho, hana yangu yakarova, ndakafunga kuti inokwana payi iyoyi, i i asikana, ndakazooona, mbuya
vanyatsoinangisa pakati chaipo,ndichibva ndaona, ah, musoro wayo nya mubeche ravo, ndikaona yowee zvairi kutopinda, ndakazoona yamira kupinda ndikafunga kuti zvimwe yaguma, sekuru vachibva vaita sevoibuditsa, ndikatoona musoro wayo, ndobva vaidzosera makare,ndikaona vave kukoira zvishoma nezvishoma, ichiita ichipinda mubeche rambuya
zvishoma nezvishoma, ndikanzwa mbuya vochemerera, sekuru vakabva vaiburitsa
yose sovorega, ndikazoona, aha, yose mubeche rambuya ndiya nya,ndikavhunduka, ndakati a, zvii izvozvi,ndakanzwa kudawo mboro asi ndakatya kuti e , inokwana pai shuwa,ndakaona,
ambuya vachikoira sekuru vachikoira,hamheno kuti ndingati chii asi ndakanzwa mbuya vochemerera,ndikaona kuti kuchema uku ndekwekunakirwa chete, saka neniwo ndaive
ndotodawo chete, chero ndikaita nhumbu,ndakabva ndaramba ndakayeva, sekuru vakaramba varipamusoro, ndakazoona ,voita vachikurumidza, ndikaona
mbuya vavabata kuti mbambamba, ndobva ndaona sekuru vaya voita zvishoma nezvishoma, ndobva vamboregedza, ari yose yaive iri munambuya, ndakabva
ndatiza ndoenda kunorara ndavekutya kubatwa.

Mumwe musi ambuya vakanditi, ‘Usaswere uchiverenga, mabhuku aya haaperi,’ ndobva vandidzidzisa kuoperator TV inoona mavideo, mumwe musi vakati vabuda,ndobva ndasara ndoisa video ndikaona,ah, murume murungu nemukadzi mutema, vasina kupfeka, vachikwirana, ndobva ndarega zvangu, ndokuita basa remumba.Ambuya vakazoti vaenda
kuSouth Africa, sekuru ndobva vandisiya ndega pamba ivo vaenda kumusha kumbonoona
mwana, ndakabva ndapinda mubedroom mavo, ndobva ndatuta mavideo ese aivamo,
aisvika kutwenty chaiko, ndobva ndatangana nawo, handina kubika, kana kurara musi iwoyo, maiwe zvandakaona,ndikati ya, uhu ndiwo hunonzi upenyu uhwu, ndakambofunga kuti ndiudze sekuru kuti ndinoda kutambawo navo, ndikatya kuti ko vakasazvifarira, ko ko
ko,ha zvakandinetsa chose.Mbuya vasipo,Sekuru mumwe musi vakadzoka vakati nwirei chose, ndobva vasvikopinda mubedroom mavo, ndobva vave kuona zvavo mafirimu avo,
ndaive ndotoaziva nesound dzawo, chikara chakati chandibata ndikati chauya chauya, apo mbuya vanga vasara neweek kuti vadzoke kuSouth, ndikati nhasi ndinotoedza panasekuru chete, ndakabva ndatarisa ndikaona ah, ivo sekuru havana kupfeka vakarara pamubhedha,
ndobva ndaona vakarara, ndofunga vaive vadhakwa saka light raive ravaitisa hope
ndakabvisa bhurugwa, ndobva ndapfeka night dress rangu, ndichibva ndasairira door ravo zvinyoro nyoro,havana kumuka, ndobva ndafamba, ndikatarisa patv, ndikaona haikona,
mukadzi arikuyamwa mboro yomurume wacho, ndikabva ndaerekana ndabata mboro
yasekuru,ndobva ndaiti mukanwa pfoo, ivo vachibva vaita sekuvhunduka, asi vakabva vaona kuti ndini,ini ndichibva ndaona kuti sekuru vashamisika, ndikati chance, ndakabva ndaita yekunanzva,zvandaiona mumavideo avo,nezvaiitwa nambuya, zvikanzi, mu mu mu muzukuru usadaro, hauzozvikwanisi”,ndikati’ ah sekuru hapana chandisingazivi, munofunga kuti munondikwanisa here imi?”kuzongodaro chete, ndaive ndatoisa mafuta mumoto, sekuru
ndakanzwa mboro yavo yooma,ndaive ndisisazive kuti unoita sei nayo, saka ndaingoisa
rurimi pamusoro wayo ndoisveta, ndobva ndazotora machende avo ndoisa mumukanwa, ndikaona kuti ndaive ndadenha, mboro yasekuru yaive hombe kwazvo,hana yangu yakarova, ndikamboda kuti ndirege, asi ndaive ndonzwa hosha isingaiti, sekuru vakabva vandibata
mazamhu angu ayo aive amira munyatso kuti twi, ndakabva ndapera simba, ivo sekuru vakabva varamba vachitamba nemazamu, inini mboro yavo handina kusiya, yaive yazara mate angu manje, ndavekunakirwa, zvose zvandaive ndaona mumafirimu muya ndichiita,
ndikambobata machende ndoita ekudhonza zvinyoro nyoro, ndoananzva pamwepo, haa sekuru vaive vakuvara, ndakazoona sekuru vave kundiyamwa mazamu, ndikaita sendichaputika nekunakirwa, ah, sekuru vaive voitawo sei,ndaive ndisati ndambonakirwa zvakadaro, maiwee, ndakabva ndonzwa ndave kutunda ndega ndikabva ndaita weak, ndakatanga kubata bata dumbu rasekuru, nechipfuva , ndabisa mboro yavo mukanwa, yaive yasimira kuti twi semutswi,sekuru vakabva vandirarisa pamubhedha,ndobva vatora ruoko rwavo voisa pabeche rangu, paive pakazara choya, asi paive pakatota, ndofunga vaida kuda
kunzwa kuti kwakamira sei, pavakaedza kupinza mumwe vavo, ndakaita sekuvhunduka, ndobva vaona kuti ndinenge ndirikutya, ndikati a ‘ aiwa sekuru’.ivo vaive vasingachanzwi manje, vave kufemera pamusoro,ndakaona vonditsvoda paguvhu ndobva ndanzwa rurimi rwavo pamatinji angu, ndikanzwa yowe, rurimi ruchiita sekupinda ,ruchitambisa tambisa matinji ruchisveta sveta nyini, ah, maiwee, ndakanzwa kunakirwa ndikati vakafa havana
chavakaona chokwadi, ndakaramba ndobata sekuru mumusoro, ndoshaya zvekuita manje, apo shasha rurimi ruri kushereketa nematinji angu musoro wakanyura muchoya changu,ini ndarasika manje ndave kunzwa kadzungu nekunakirwa,sekuru pavakasumudza musoro, vakabva vatora gumbo rangu rekurudyi ndokuisa pamafudzi, rekureboshwe pamafudzi,
zvekuti makumbo angu aive ari pamafudzi avo, ndobva ivo vapfugama, mboro yavo
yachimira manje zvisingaiti, inini ndaive ndanonokerwa, uku hana irikurova nekutya,uku nekuda zvese,ndaiti ndikaona mboro yasekuru ndofunga kuti inokwana here vakomana.

Ndakanga ndanonokerwa, ndobva ndabata mboro yasekuru neruoko ndobva ndaitora ndobva ndaiisa pamuromo pebeche, ndokutamba nayo zvandakaona mbuya vachiita musi uya, pavakati vapinze musoro wayo ndakabva ndaziva kuti haikwani, ndikaita sekuvhunduka ndichidzokera kumashure asi chikara chaive chabatwa nehosha manje, sekuru vakaita musoro wayo wekumanikidza, ndobva vaibuditsa,ndikafunga kuti zvapera, vakabva vabisa
makumbo angu pamafudzi avo, ndobva vaavhura akashama, ivo ndobva varara pamusoro pangu, mboro yavo yakanga iri pamuromo webeche rangu, ini ndikati ‘chinouya chonooneni, kana kuri kufa ngandife, yasekuru ndirikutozoidya nhasi, ndakabva ndavambundira, ndichipuruzira musana, ivo vaingotambisa musoro wayo pamusuwo webeche rangu chete, vakaita sokuipinza zvishoma ndobva vaiburutsa, iniini ndakabva ndaisa maoko angu pamagaro avo ndichida kuvabatsira kuti vakoire, ndakabva ndanzwa musana wakombama, magaro asumudzwa mudenga, ndikashaya kuti ko chii, apo vakangopinza musoro wayo chete, inini pandaibata musana wavo uchindinakidza,
ndakanzwa, yavekuita seiri kuda kupinda mubeche rangu, ndobva hana yangu yarova, ndakazoti ndaita sekuvararirwa, ndobva sekuru vangoti nesimba kamwechete, kodi, ndobva ndanzwa kurwadziwa kusingaiti,ndakati maiwee, ndichiruma sekuru pabendekete,
ndakanzwa shasha yave kukoira, uku ndiri kurwadziwa uku ndiri kunakirwa, uku ndirikuchema, sekuru vakati vokoira, inini ndakangobatirira, ndakanzwa kuti yose yaivamo, mubeche rangu, asi zvairwadza, uku sekuru vakanyatso ndibata vachikoira nesimba,vaisaibuditsa mubeche kana, vaingoitenderedza irimo, ndakanga ndaneta zvino,
ndikanzwa sekuru voramba vachingokoira, ndikazonzwa vave kuita fast, ndikanzwa kuti
mukati mangu kuti ‘tsa a, kunge mune chiri kudira zvinhu zvinopisa mandiri, maiwee ndakachema nekunakirwa, ndakanga ndichingobuda misodzi, sekuru vakaramba vachikoira, ndobva vazongoregera asi mboro yavo yaive ichiri mandiri, vakazobva pamusoro, ndobva
vandikissa, ndobva tangobatwa nehope tose, makuseni acho,ndakati ndimuke, ndikanzwa makumbo angu achirwadza ndisingagoni kufamba, apo sekuru vaive vasipo, magumbeze avo aive neropa, ndobva ndatoziva kuti sekuru vaive vandibvisa umhandara, ndakatora magumbeze ndokuwacha, sekuru vakazodzoka manheru asi vainyara kunditarisa,
ndakazoti varara, ndobva ndanoka padoor ravo, light ravo raive rakadzimwa, ndobva
ndangopinda mumagumbeze mavo, usiku ihwohwo ndakasvirwa vasikana, pane pamwe
pandakarara nedumbu ndobva sekuru varara pamusoro pangu, ndobva vaipfekera nekumashure, inini ndikashama ndichinakirwa, ndikamboitwa hwembwa
chaiwho,pamwe sekuru vakamboenda pamusoro,pamwe pacho ndini ndakanga ndiri
pamusoro, takazorara kuma three makuseni.

Izvi zvakaramba zvichingoitika kusvika musi wakadzoka mbuya, manje iyezvino
mbuya ndave kunzwa kuvavenga especially kana ndikavaona vapfeka night dress ravo vachikwesha mazino vachipinda mubedroom mavo, chete kungoti ndinofara hangu kuti next weekend vanenge vasipo vaenda kumusha kunotora mwana, asikana asi ko nyaya yenhumbu, ko mbuya vakazozvibata, ko nyaya ikazivikanwa iyi, sekuru ndakambovaudza vakati , do not worry iwewe, hamheno vasikana apa nhumbu irikukura.Mbuya vachada kuziva kuti ndeyani apa vanoziva kuti handina mukomana.

Comment with your Facebook

comments