Ndakaita yekuti pfeee zvinyoro-nyoro, ndichinzwa achichemerera with every inch yandainyudza mubeche rake!

0
10392

Iyo nyaya yekuti vakadzi vakaita nhumbu vanotanga kuda kusunga bonde inoita kuti varume vaite pfungwa dzechihure. Kubva mukadzi wangu paakangoita nhumbu yekutanga, mumba medu makatanga kusanakidza.Ndaiiti pese pandaida kumbofila chikapa, munhu aibva atanga kundiudza kuti akaneta, zvekuti magariro atanga takuita takange takuita kunge varume vanogara vese! Nyaya idzi ndaimbodzitaura kune mufesi wangu wekubasa achimboedza kundipa mazano asi hapana chaibuda. Ndakange ndane 2 months, ndiripamutsanyo zvekuti ndakange ndakutofunga zvekuno simudza mahure pamashops sezvo nhumbu yakange iri yekutanga, mukadzi ndakamupa mari yebhazi yekuti amboenda kuna amai vake.

Ndakafara zvikuru achibvuma idea yandakange ndamuudza, ndokumuperekedza kuMbare kumabhazi. Yakange iri Sunday masikati pavakakwira vachienda, zvekuti ndichiona bhazi richisimuka ndakabva ndati, zvangu zvaita, kusvikira pavanodzoka ndinenge ndapfidza naro beche. Ndakakwira kombi yekumaraini, ndikaburukira pamashops epa ndikatenga 3 Quarts dze Castle dzekumisa mboro. Ndakananga kumba, ndikaona pasina kana munhu zvake panze. Ndakange ndambonzwa kuti Landlord vakange vaenda kuchechi Saturday nezuro acho, koti vamwewo maroja hameno kuti vakange vafamba sei. 1 room yangu yanga iri kuseri zvekuti kupinza hure kwaitoda time time. Ndakasvikonoisa 2 maQuarts mu Freezer, rimwe racho ndichibva ndavhura ndokutanga kunwa. Apa kuti zvinhu zvindiitire bhoo, ndakaisa movie repono kuti ndinyatsopinda mugear! Nekuti wakaona masvirirwo anoitwa vakadzi vemupono, nemazimboro anenge achibuda wega unoti yaa dai ndaidaro ndaipedzera vakadzi.

Ndakati ndamu castle number 2, ndakatanga kunzwa kuda kusvira zvekuti mboro ndanga ndakuita yekudzvanya neruoko kuti isabude pa  Adidas bottom randakange ndakapfeka ndatyora hangu pamba. Sezvamunoziva varume, castle lager rinoti wakamwira mwira, unotomboda kuita weti saka ndakangoti sezvo ndisina kuona munhu, rega ndibude ndisina shirt apa mboro yanga yasimudza bottom zvekuti ndaitoona choya changu. Mukuvarairwa kudaro, dhuma dhuma nemukadzi anogara kufront kwemba. Mukadzi uyu akange aine mazigaro zvekuti paaifamba mazitako anenge achitamba tamba. Akange arimukadzi wemuroja aiita kupenga nechechi zvekuti mazuva andaipfuura ndichienda kubasa, mukadzi iyeye aripa duty ndaiona kuti kumwe kutsamwa kwacho kwakanga kuri kwekushaya mboro. Nekupfuura kwandakaita, ndichipinda mugedhi pandaibva kupusha madam, inofanira kunge yanga iriyega nokuti pese pandaipfuura ndaiona vakagara pavheranda. Apa ziso rataingokandirana kubva pandakatanga kuroja ipapo raitaura zvakawanda, asi munongoziva anotanga mumwe hapana.

Ndakaona kuti ndidzokere kumashure nepandakange ndava hazvaigona, ukuwo door retoilet ndakange ndatarisana naro, uyezve kumwewo mai iyi yakanga iripa sink ichiwacha tumadish towel, yakange yatomhanyisa maziso ayo pamberi pemboro yangu. Pakanyararwa kwekanguva zvekuti, aitanga mumwe neyaitambika ndopaishaya ivo vakange vayeva zimboro rangu, ini ndichitarisa kubva kumeso kwavo, ndichidzika kusvika kune mazimhata embiri aya. Ndakazonzwa nekazwi kanyoro nyoro, kuti? Maswera sei? Apa ziso ravo harina kubva pamboro yangu. Ndakadaira ndichibva ndapinda muToilet zvekuti ndakasvikotura befu ndave mukati, because it was intense moment! Ivo kunditarisa kwavakaita, vakatoiwedzera kuti imire more uye nemuvhuriro wakaitwa maziso, pfungwa dzavo dzakange dzamhanyira kuda kuoona zvirimukati. Ndakabuda mutoilet, ndokunanga mumba mangu ndisina kucheuka kwavari. Asi pfungwa dzangu dzanga dzakufunga beche chete masasi eharare, especially nemagaro andakange ndaona muzambia rakange rakamonererwa, apa ndakasvikotarisana nepono yaiplayer paTV.

continue reading on next page…

Loading...