Ndakaitiswa Mimba Nebenzi Reparank and i dont regret anything zvachose

0
5542

Mufundisi ini ndinonzi amai Farai kana kuti mai Rufaro. Nyaya yangu yakamira kudai izvi; Ndiri mukoti mukuru munechimwe chipatara chemuHarare.

Zvakaitika ndezvekuti ndakasvika pakuva tsikombi chaiyo pasina mukomana aiita serious nekundiroora. ndaingoti ndikadana nemukomana taisaita one week anenge atoenda uye handizomuone futi.  I made a resolution in my life kuti handaizoshaya zvese mururme nevana. Saka ndaizongowana mururme angandiitisawo mwana kana vana whatever zvazvinenge zvangoita. I was so stressed with life and my friends vose vange vave nemhuri dzavo. vamwe vakatoroorwa vakarambwa vakaroorwazve vakarambwa. Ini ndisina.

Ndainzwa kubabtikana kwazvo kana vamwe vakutaura zvemudzimba dzavo kana maboyfriends avo patea break kana palunch, apa ndange ndiri kushanda pachipatara cheNorton. The other day shamwari yangu yakandisheedza kumba kwayo kuine birthday part yemwana wake. I went there and we enjoyed ourselves. Hubby yake anga auya nemafriends akewo ekubasa kwake kuharare. One of his friends akatanga kundipfimba and there was no reason yekumuramba because ndaitove desperate, kutaura chokwadi.

Loading...

Ndanga ndasvika pekuti whatever it takes for me to be a parent i was ready. That very night we went to my apartment and had protected sex because ndaisaziva status yake. ndaitoedza kuita chawawana batisisa. Yes in public tinogona kusimbisana kuti being single is not desperation but zvinodepender ne age yacho mufundisi. Ini I was desperate and I was honest with myself that it was time to do something. After HIV screening we were all negative but later found out kuti he was married and aishandira kupresident`s ofÚce. Zvakambondipa stress futi but I told myself kuti I was past marriage stage and I wanted to be a parent.

The guy soon took over control of my life. Though ndaisamuona hangu everyday but zvaiva nani aneganda anenyama.  zvinhu zvainetsa munhu wese ainge akaomerwa but iye ndopaaitaridza hubaba chaihwo. I was well looked after. 4 months down the line mimba haina kubata. December  mimba zero. Asi baba ava ivavo vaindipa bonde, kana vauya ndainyatsonzwa kuti baba vauya. So I thought maybe nditori ngomwa handibereki. And it happened kuti on new year`s eve he asked me kuti why up to now ndange ndisati ndabata mimba

I could not answer him but to cry. He told me that I was not part of his  plans, kutorambwa uko ndakaitwa. Ndakamunyengerera for weeks but he had made his decision and he disappeared from my life. Anyway ndange ndazvijaira hangu, I would lock myself in my room ndochema shungu dzopera. Tiri kuworkshop kuMasvingo I got involved ne another guy who was also married. I was just being mischivious you know after reading erotic stories dzamainyora

So this guy takaverenga nyaya yenyu tose and jokingly I said you cannot be as good as this NHubu wangu: I was so horny I wanted it. We went to my room and takaita bonde Mufundisi achitevedzera step by step yezvandayida. Ndakatunda katatu ndakanakirwa munoziva bonde rekuita vanhumakanyatsosunguka zvenyu muchiita maexperiments it so good. we were using protection. Akazondishanyirawo kuNorton, and the night yaakashanya we were about to sleep, when I had a knock at the door

Kunovhura kudai wanei pane musori uya wekunditi I am not part of his future plans Ndakamuti apinde, and I was honest enough to introduce the two to each other as ex and current. Izvi hazvina kumuitira mushe musori akavava and attacked my boyfriend, akabuditsa pfuti akamusunga akamukanda mumota akaenda naye. Ndakachema zvekuchema zviya ndikashaya kuti ndobatsirawo nei . ndakaenda kupolice but hapanawo chavaigona kuita.

The following day manheru he came back and ndakatya kwazvo. Akati aida kuti timbokururkura zvedu tichifamba famba. I immidiately knew kuti he was up to something. ndakamboda kuramba asi he became violent. Ndakasundidzirwa mumota kunge svinga rehuni. ndakanowira pamusoro paumwe munhu akange akasungwa akarariswa kuback seat ainhuwa tsvina achingokwenya kwenya zvekuratidza kuti anofanira kunge airumwa nenda.

Izvi zvakandiwedzera kutya ndikangoti pangu papera ini. ndakangoti nechemumoyo mubairo wezvivi rufu. ndozvinoita munhu ukadanana nemurume wemunhu. Izvo mhamha vangu vaigarondiudza kuti kudanana nemurume wemunhu zvakafanana nekusungirira mhakura muchiuno, one day inokuruma chete. Mota yakarohwa tichiita setakuenda kwazvimba kwakunotora Lidiate farm road musango mufundisi. mota yakamiswa ndikanzi buruk. Akati ndakaona kuti unoda bonde stereki saka ndakunzira murume kuti ambokupa bonde shungu dzipere you whore. Pakabudiswa mururme uya ndakaona inga ndi Jabu mupengo waigara paterminus yepaNgoni township muNorton.

I think anga anwiswa drug nekuti nhengo yake yanga yakatokoka nechekare. Ndakanzi ndibvise mbatya dzose ndikotame ndakabata bumber rehardbody yake uku akanga achikoka chipfuti chake, handina chandakataura kunze kwekutevedzera zvaitaurwa muviri wese uchibvunda. Ndakatsinzina musori achinagisa nanangisa nhengo yaJabu mandiri. Jabu paakatanga kukoira akabva amusunungura maoko, ndakakwira mufundisi kusvika buri rakatota ndikatunda even ndange ndisingade sex yacho.

Iye Jabu akatunda achiita zvekusvetukira nekujamba jamba akanamira kumashure kwangu. ndakanzwa chibereko chese kudziya neuronyo. akati zii akadanamira pandiri apa ini ndange ndaakubvunda nekutya kuti pamwe after this ndichaurawa nepfuti. Iye akaramba akagara zvake achitinya tinya 4n yake, akatora chiworse chemumota make akati pukuta banana rajabu uite blow job kusvika yamira futi. Pandakasimuka ndakanzwa urume huchiita kuererera nemuzvidya mangu ndofunga akaita kudzatura hungazadza cup yekumwira tea chaiyo. Ndakazvipukutawo kwakutanga kuiita blow job haina kumbotora nguva apa yange yatomira futi Jabu achingosekerera achodonha marutwe.

Musori uyu ange akutora mufananidzo nefoni yake zves zvaiitika izvi. Ndakarariswa nemanhed pasi chaipo gotsi rakatunga muvhu Jabu pamusoro ndakakwirwa mufundisi zvekuma20 minutes achikoira kunge aripamushini apa achikuzwa nemusori uya achiti fuck the bitch Jabu. Tiripakati pekudaro ndakangobatwa nepfungwa yekuti maybe this is the last time to have sex pamwe ndichaurawa after this.

So why cant I enjoy it for the last time ndimubhowe kana achifunga kuti arikundikaurisa. Ndakbatirira Jabu kwakunyatsoshadaura gumbo muvhuririro chaiwo ndikanzwa banana richichiti nyaa, ndakasimudza chiuno nesimba rangu rose ndichichemerera Jabu ndichiita chikapa chinepower. Not that I wanted but ndaida kusvotesa musori uyu.

Ndichishedzera fuck me you are the best fucker ever Nhubu. Ndakascreemer zvenoise chaizvo ndichiita senge ndiri kunakirwa nekutunda apa ndaiedza kuti pamwe pane anganzwa kuti kunezvirikuitika akandinunura. Jabu haana kumira akanga akubvumira wo achidzvova. I screamed at the top of my voice ndichingoita chikapa chete. Musori akanga anyarara angotarisa. Nhubu  akatundira muchibereko futi kwakubva ati zii aripo.

Ndakamupushira kuside ndobva ndamuka. Nehasha musori akatora hembe dzangu dzose akadzipisa ndobva apinda mumota ndokuenda akandisiiya naNhubu paya. Husiku, apa handina kupfeka, Ndakatoona kuti ndikaita zvekupusa pano ndinoedzerwa ndikanzi muroyi. Ndainyengerera Jabu tichifamba kudzokera kulocation. ndaiti ndikaona vanhu ndombahwanda, kana Jabu akuda kusanzwisisa ndombomunyengesa two minutes totanga kufamba futi. Ndakazonosvika kumba kuma4 am.

Ndakapinda mubath ndikageza ndichichema, handina wandakaudza nyaya iyi ndakangonyarara ndikati Mwari kana iri punishment yekudanana nevarume vevanhu I receive, ndinobvuma kuti ndakatadza. Ndakatora mazuva ndakazvipÚgira mumba crying myself out. My friends came even medical supt wekubasa kwedu came home trying to Únderstand out kuti chii but I did not tell anyone. Nyama dzangu dzairwadza pano nepapo. Mabruises kumusana nemuzvidya aivemo.

After a week I managed to be strong dusted myself and moved on though the Ûush backs to the incident stressed me most of the times but I would shrug it off and concentrate with something else. After three weeks I missed my mensuration circle for the Úrst time in 36 years. Ndakangofungawo kuti maybe it is due to excessive pressure and stress. Ndakatanga kuva selective pane zvekudya, and behavior yangu changed. My friends teased me vachiti ndinemimba ndiani akazviita? I zvi zvaibva zva creator an instant Ûush back to the incident and wold trigger a stream of tears down my chicks.

Ndakabva ndaenda pa night after one week I was off, ndaitya kana kuzvitester neprg kit. I went kumusha kunamhamha, she was the only person wandaigona kutaura naye akandinzisisa. my mother was the only person who can stand by me through thick and thin. Handizivi handu kuti ndichavakwanisa kuvatenda nei chaizvo amai vangu my pillar of strength. I had a lot to tell her, I wanted to empty my heart so that I start a new life. But vachindonditi baa kunditarisa vakabva vangoti Alice unemimbaka iwe? Inga zvakaoma nhai imi, Únally ndakuzoitawo muzukuru mwanangu wedenga rumbidzwai chokwadi. Hana yangu yakarova ndikazviti saka ndine mimba zvechokwadika ini? Ndakbva ndangotanga kurangarira zvakanga zvaitilka husiku huya.

Ndakazogara namhamha ndikavatsanagurira zvese mafambire azvakaita. Amai misdzi yakati yangarara mumaziso asi semunhu mukuru vaiviga zvavo. Vakati mwanagu chawapihwa naMwari hachiraswe, hapana mumwe munhu anogona kusika mhuka menhu kunze kwaMwari mwanagu, tinochengeta mwana wacho zvisinei kuti baba vacho mupengo. Munhu haasekwi ruviri muupenyu, uchaoona hako zvaachaita muzukuru wangu uyu, vakadaro vachibata dumbu rangu vachindisimbisa. Usawana waunoudza nyaya iyi mwanangu, baba vako ndichaona zvekuvaudza. Iwe kana wadzokera kubasa ini ndichatevera because pamuviri pekutanga panonetsa mwanangu.

Amai vangu vakaratidza mufaro wavo wese vachindisvuvira zvakanaka muupenyu. Ndakazoti ndakuenda ndikati yaive shuviro yangu amai kuti muchapihwawo mombe yehumai, majasi nembudzi yemasungiro sezvakaitwawo nevamwe, asi zvaramba amai I am sorry amai hapana zvandaigonawo kuita. Asi amai vakandisimbisa, ndakatozoona kuti vision yavo neyangu ini ndaive kumasure kweupenyu ivo varimberisa. Takambundirana mai nemwana ndakupinda mubhazi ndoenda zvangu kuNorton.

I felt so relieved, At least the most important person in my life was by my side, I would not care what everyone else was going to say. I was going to keep the baby, dai aitozoita musikana ndaizomupawo rudo nekuita share every secret naye sezvandaiita namhamha vangu. Ndakazoita preg test ndikaona kuti yaivapo zvesure, It was time to visit the doc for screening, pamwe ndainge ndazadzwa mukondombera naJabu. but imwe pfungwa yaingoti haa kana pamwe ndini chete ndainge ndatorara naye in his life. I visited the doc,zvese zvikanzi zviribhoo, hesmiled for a while and said where is your husband, ndakangomuti never mind doc I dont want to talk about that.

 

Comment with your Facebook

comments