Ndakamanikidza bamunini kuti vandisvire ndavapindira vachigeza

0
6501

Bamunini,bamunini murikugeza here, ndakashedzera zvangu ndiri panze pebathroom
ofcoz I knew bamunini Francis vainge varimo vachigeza but nyaya iripo ndeyekuti ndaishaya
kuti ndovatanga sei .

Ndaingotenderera panze kunge dzungairwa ririkushaya zvekuita ,akomana ka usadherere chinhu chinonzi chikara or zemo kana rakakubata ,ndopaunoona kuti unogona kutongwa nechavakatakura . Ndainge ndakamonerera Zambia apa ndichigaya zano, ‘ndopinda ndiri musvo here or ndozobvisira mukati,but ko vakaramba then votaurira mukoma wavo, kovakatanga kuscreamer imomo ndaiti chii’

.Ndakambozvidzora ndokuenda kukitchen ndokunoti sip sip vodka yandainwa apa kadzungu kaye ndokubva kati fee ,asi nyadzi hadzina kubva ndakazongoroverera mwoyo padombo ndokusvikonovhura door repabathroom ko raisakiyiwa ka makey ndainge ndabvisa kare two weeks back pandainge ndagaya zano iri. “Mune munhu arikugeza” Bamunini vakadaro vachishamisika ndichipinda apa vaive nesipo yairera mumusoro saka vainge vakaita kakutsunzunya kuti vasatoshorwe . “Ndirikuzviziva bamunini” ndakadaro ndichivhara door apa hana ichirova ,maziso angu ainge akatarisa pamboro yavo yainge yakarara zvayo, ndakanzwa beche rangu rakuita kuvhita vhita
nechikara apa rakutotota ,iyowo hana yawedzera beat neexcitement.

Loading...

Ko chii maiguru” Francis akadaro achibvunza “Kwakanaka here” akaenderera mberi achipfugama kuti atore mvura mubucket abvise sipo yaimutosvora. Ndakabva ndati chance given ndiye katanu kazambia kaye ndokuswedera padhuze, kwainge kusina mvura saka bamunini vaigeza mushower nebucket.Vakati vachisimudza musoro ndokusanga nemazamu angu wanike ah ko nyaya yacho zvayatoipa nhai. “Ah ko maiguru chii chirikuitika ,handisati ndapedza kugeza” vakadaro vachishamisika apa maziso achiyeva chimiro changu “Haa bamunini haikona kuita semwana mudiki apa, musanyepedzere kupusa apa, musaite kunge musirikuziva zvirikuitika” ndakadaro apa ndichiswedera padhuze. “But maiguru hazviite ka iyi ko mukoma vanozoti chii” akabvunza apa achiswedera kumashure “Ah vanenge vaudzwa nani “ ndakapindura “ Haa maiguru musadaro kani” akadaro apa ndainge ndamuisa mukona manje no escape.

“Bamunini itai semunhu mukuru,munofunga kuti chero mukatiza muno ini ndikabudawo ndisina kupfeka ndichiscreamer anonzi arapper mumwe ndiani”, ndakadaro giving him a thought . Ndakaona shasha yakuprocessor nyaya iyi ndakatoziva kuti ndahwina apa. Ndakabva ndangotora mboro yavo mumaoko angu ndokutanga kuipuruzira apa rumwe ruoko ruri pamachende, ndokunzwa yodaira yotanga kuzvimba muruoko rwangu apa kufema vainge
vatochinja gear “Bamunini motongoita zviripo, at least ndirikuita nemi ko dai ari mumwe munhu chii chirinani, mukoma wenyu aramba kudzoka saka motombomugara nhaka achiri mupenyu” ndakadaro nekazwi kanyoro nyoro ndichikisser muhuro mavo apa yainge yamira zvino hmmm masasi eharare bamunini vainge vakatakura uno mukwimba chaiwo wandainge ndadira mukoma wavo chaiwo, apa yainge yati twii zvino ichigwinha gwinha .

Ndakatora maoko avo ndokumaisa pamazamu angu iwo ndokubva vatanga kubatirira. Musi uyu ndainyatsoda zvekuitwa rough chaizvo zviye zvekupedza shungu saka ndakabva ndazevezera ndikati “Bamunini nhasi nyatsondiitai chaizvo chaizvo, kana tikazobatwa at least ndoziva kuti ndopinda busy iripo” , ipapo bamunini vakabva vachinja mood ndakaita kunge ndavapa permission yekuita zvavanoda chaizvo, vakandidhonza pedyo ndokutanga
kunyatsondibata ndobva vati chi kiss. Ini ndikati handei bamunini rega ndikuratidzei kakutapira kunoita kugara nhaka, ndaiita kudzoserawo makiss apa ndichikwenyerera gotsi ravo, apa vachibata bata magaro angu vobva vamboripa tumambama, ko magaro ndainge
ndakatakurawo kwete ekutamba.

“Ba ba bamu bamunini kani “ ndakadaro apa ndonakirwa nemboro yavo yavainge vaisa pakati pezvidya zvangu, vainge vasina kuiisa mukati asi vaiitambisa iri pakati zvekuti ndainzwa matinji angu achiita kuvhurika achiita kuzorera hunyoro hwangu pavari, vaimboti potsei yobva yaita seyakuda kupinda vobva vaibuditsa zvekuti ndaibva ndanzwa kamwe kakuzipirwa kari mberi, ndakazoti zvino ndanzwa kuti haa ndakuvara neanticipation ndokubva ndangobatirira pamashower tap ndichivafongorera, apa vakange vasisaite zviye zvekupusa pusa, vakabva vatora muzhambarara wavo votsvaga beche rangu.

Ndainge ndatononokerwa zvekuti ndakabva ndaitora reruoko rwangu ndichiinangisa ndiye pfeee yuwiii kutapira ,ndakanzwa ropa richimhanya mhanya nemuviri wese apa yaiita kudziya ichipinda mandiri kuzoti tumvura from his wet body twaitonhora, muviri wangu wakabva watoita confusion because of the contrast.

continue reading on next page…

Vakatanga kundikoira zvinyoro nyoro vachiita vachivedzera speed .Ndaiita kunzwa mboro
ichigumha kuchibereko uko apa ndikati mirai zvenyu bamunini nhasi ndokukwirai zvekuti
munodambura ukama, ndaiita yekuyuwira ndichishaker magaro angu apa ndichikurunga
zvekuti ndakanzwa bamunini vogomera vachishaya kuti vobata musana here kana magaro.
Ndaimbomirawo ndovapa chance apa ndipo pavaibva vandipedzera ka ,vaikwira kunge
tsuro 10 ndiriparace apa jende ravo raiita kurova matinji angu zvekuti ndaibva ndanzwa kutapira, ndakasiya matap aye ndoita zvekumabatirira bucket apa ndipo pandakairasa manje nekuti ndakabva ndavapa shure yese vakati handingambodzore nzvimbo ndokubva vati
mbama pagaro zvekuti ndakangonzwa ndoti “Yuwi Yuwi kani” apa semunhu ainge agarisa
handina kumbotora time yakawanda ndisati ndatunda ,ndakatunda zekuti ndakanzwa
magaro angu achitamba kongonya ega ndikati rega ndisimudze musoro ndobva ndanzwa
head-rush ndiye “mai kani, bamunini u wanna kill me ” ,ipapo vakabva vatundawo vachindizadza neunyoro hwawo hwaipisa zvaitapira kuti bhee zvekuti ndakabva ndavabata chidya chayo digging manails in him nekunakirwa .

Vakamborova futi a few more strides vachinyatsopedzisa ndokubva vaivhomora zvekuti ndakasara ndichinzwa kamhepo kuti feee apa mavirginal muscles achiita kutsunya tsunya. Bamunini vakabva vandibata nemuchiuno vachindisimudza ,apa ndainge ndapera power zvekuti makumbo ainge abatwa nechiveve. Ndakatendera ndovatarisa ndokubva ndavapa rimwe zikiss ,sezvinei mboro yabamunini yainge ichiri yakamira zvekuti ndakati zvangu nechemumwoyo ‘ho haisati yarara,mirai muone ka nhasi ndokutyorai musana’. Ndakatora drying towel rawo ndokubva ndapukuta huronyo hwavo hwaiyerera pamakumbo angu apa ndichivadhonzera panze tichinopinda lounge. Ndainge ndambo attempter kuita some ironing saka ndainge ndangosiya chigumbeze chandaishandisa imomo ndakabva ndachiwaridza pasofa ndokubva ndavagadzika ipapo ndikati chimirai ka muone nhasi ndoda kukuyamwai zvekuti muchayuwira.

Ndakanyatsoitanga zvangu slowly on the tip ndokuivhura semunhu aive asina kucircumscizwa ndaiziva kuti inenge ine tender head and he would enjoy it more, ndakatanga kuinanzva slowly ndichidzika nayo down to the balls apa ndaiita kakuibonyora ,ndobva ndananzva machende avo ,ndakanzwa voomesa gumbo ndikaziva kuti iyi skiri vaisaiziva. Ndakaita machende ekusvisvina apa ruoko ruchibonyora mboro ndichiita kuinzwa kuface kwangu zvekuti ndakabva ndanzwa kuida futi rumwe ruoko rwaive free ndikabva ndatanga kutambisa kabhinzi kangu narwo. Ndakasimukira ndoiisa mukanwa mangu yese yaiita kakuvavira semunhu ainge atunda plus majuices angu apa ndakabva ndanzi dzvii musoro ndonzwa bamunini voti ‘’Eish maiguru kani ,eish Nyasha kani yuwii”

Ndikati zvangu mati madii muchataura mutupo chete, ko ndaiziva ka kuti iyi yaive one of my
speciality, ndakazovati deep throat ndikanzwa vorova matadza angu vogwinha gwinha mboro ndokubva ndaibuditsa mukanwa ndomboibonyora , I made sure iri well
moistened nemate angu apa vainge vaiita kakutsinzinyira. Ndakasimuka ndobva
ndakwira pasofa ndokubva ndaigarira apa ndichisunga vhudzi kumashure kuti risaite disturbance ndokubva ndatanga kugrinder pavari apa vakaita kubatirira magaro nezamu rangu vachiita rekuyamwa serekacheche. Ndaiita ndichipuruzira machende avo uku
muromo ndichiita ndichikisser huro yavo. Akomana kasex inonaka akomana ,pane
paunokwirwa zvekuti unongoda kuramba uchinzwa kafeeling ikako ,ndakaita kutsikirira
pasofa ndoita yekubhamba ndiri pamusoro payo ndichiita ndichimbogrinder apa ndainzwa
ichinyatso massager beche rangu rese.

Bamunini vaiita vachimborovawo vari pasi ipapo vachiita yekuburitsa yese vobva vaidzosera kuti bvoo chaiko.Takamborova takadai kwekanguva ndokubva vazondisumudza vondiisa pasi
,ndakanzi one gumbo paopposite shoulder ndokubva vatanga kundikwira vari nechepaside
“Yuwii, oh my gosh ,fuk me fuk me “ ndaishevedzera ndichinzwa kunaka kuchiita kukwira unongoziva ka kuti vakadzi kana vatangwa unoita build up saka panguva iyi haudi
zvemafunnies coz ukangokanganisa the moment tinobva tadzokera pazero saka kana
vafunga zvekutsika vobva vatongorova bhora mberi

“Don’t stop don’t stop fuk me harder
Fra Fra Francis kani yuwi” ndakashedzera ,apa ndipo pandakazvidenhera mago, ndakasvirwa
zvekuti bhee apa ndakatsimbirirwa zvekuti hapana kwandaienda ,ndainzwa tumisodzi
tuchibuda nemukona meziso apa ndainge ndaruma sofa cushion manje zvaipa, ndakapukunyutsa gumbo rangu  kumusana wavo apa ndakutunda, akomana ka
ukagarisa usina kukwirwa ka chero ukazviti ndinotunda kaone unenge uchizvinyepera.

 

 

 

Comment with your Facebook

comments