Ndoita sei kuti mukadzi anakirwe pabonde – Ini ndoda kuti achemerere asi iye haadi!

0
4162

Ndoita sei kuti mukadzi anakirwe nebonde.Ini ndoda kuti achemerere asi iye haadi.Kana asvika 0rgasm anoedza chose kusabuditsa any sound.Haadi kukwirwa kanodarika kamwe round pahusiku.Ndodii

1. Unoziva sei kuti haasi kunakirwa.

2. Ko iwe unoda kuti achemerere Seiko? Kuchemerera hakusi kwekungoita kuti umwe wako afare. Kunongoitika kwega munhu anakirwa nezviri kuitika paari.
Ukatoudza munhu kuti chemerera watomukanganisa. Iwe basa rako kumupa zvinonaka chete, iye ega akanakirwa anochemerera.

Loading...

3. Kuedza kunyarara zvinobva pakuti akarerwa sei mumhuri yake. Kana akakura achiudzwa kuti kurara nomurume chinhu chisingafaniri kuitwa haakwanisi kuzofunga kuti chinhu chinofanira kuitwa. Anoona sekuti musikanzwa. Zvoreva kuti haarerutsi muviri kuti anyatso kunzwa pane moyo paanenge achirara nomurume.

Uchaonazve kuti munhu anofunga kuti pakusvirana iye anongori victim yemurume zvokuti murume ndiye anoita basa iye achingomirira kuitwa. Uchaonazve kuti haakwiri murume. Anomirira kukwirwa nomurume. Zvimwe zvakadai zvinobva pa attitude yemurume wacho kuti anoona sei munhukadzi. Varume vedu kazhinji vanoda mukadzi anenge chimwana chiri mugrade 5 chinongoita zvachinoudzwa nababa. Varume havabvumidzi mukadzi kuitawo mazano ekunakirwa. Vanongoda mukadzi anoti akanzi vhura ovhura, akanzi fongora ofongora, akanzi rara nedivi otevedzera. Kuti audze murume kuti anodawo kukwira murume hazvigoni. Kwanzi wandidherera. Ndipo panonetsa varume vedu. Zvinotadzisa mukadzi kuita Development panyaya dzokusvirana.

read more on the next page…

Comment with your Facebook

comments