Nyaya yokudyanana beche kana mboro pavarume nevakadzi yanetsa vakawanda

0
4874

Ndakambonoona muzukuru wedu vave negore nehafu awanikwa nomuzukuru. Taingoitawo nyaya hedu zvikazonzi…

“Mbuya ndodawo kubvunza nyaya inondinetsa pamoyo pangu.” Ini ndokuti bvunza hako. Zvikanzi murume ari kundishungurudza nekuda kundiitisa zvinhu zvandisingazivi. Ini ndokubvunza kuti ndezveiko? Hanzi ndezvamadhimoni.

Kuzoti paya ndafeyafeya wanikwei muzukuru ari kuti mukadzi wake ambosvetawo mboro pakunosvirana uye adewo kuti murume asvitsewo rurimi rwake pabeche rake. (Kunanzvana pamberi, kuti murume onanzva kabhinzi komukadzi mukadziwo onanzva nokusveta mboro yaiswa mumuromo) Mukadzi haasi kuzvikwanisa. Iyi inyaya yaitomunetsa chose zvokumushaisa hope achifunga kuti murume ane dhimoni.

Loading...

Ini ndakabvunzawo kuti sei iwe usingazvidi? Zvikanzi kana murimi mbuya mungazvidawo here? Ini ndokumutsanangurira kuti pandakawanikwa ndange ndisingazvidiwo chose asi ndakazoti ndatenga rimwewo bhuku patainetsaa nokuti murume aida manheru chete ini ndichidawo makuseni chete, bhuku iri rikatitsanangurira kuti kusvirana hakuna nguva, chero pawaitira zemo muripo mese muchikwanisa, endai musvirane. Mubhuku iroro mange mune nyaya yokusvetana pamberi iyi, ini ndokubvunza murume kuti anofungei nayo iye ndokumbotsikatsikawo ndokuzoti anoda kungonzwa kuti zvinodii. Tange tava mugore rechina taroorana pandakamunzwisa kuti zvinodii tabva mushawa kunogeza.

Muzukuru akabvunza zvaaida kubvunza ini ndokutsanangura zvose zvandaigonawo uye kuti hazvina dhimoni mukati, uye kuti kana hazvisi zvemishonga yechihure. Ndakamuudzazve kuti zviri nani murume awane zvese zvaanokumbira mumba. Kana akafunga kuti haudi kumupa zvikumbiro zvake, haazokukumbiri aizongoita zvaanoda kuti azviwane. Ndakatsanangurazve kuti ibasa rake kuona kuti murume wake awana zvaanoda zvese uye kuti murume aite konifidhenzi yokuti akada chaada anouya kumba kuzochikumbira. Kana uchiramba tanga wafunga kuti uri kurambirei wotsanangurira murume kuti sei usingadi wobva wamuudza kuti uchanofunga nazvo ugozotaurirana naye futi. Nyaya yokuudza murume kuti haudi uye haumbofa wakada haina kunaka. Zvinoita sokuti murume akumbira chinhu chakashata. Hapana chakashata panyaya dzese dzesviro nomurume wako. Kungotaurirana chete mobvumirana. Kana uchitya kuzviita muudze kuti unotya azive kuti chiri kukutadzisa chii.

Pamwe imbozvizama kamwe chete ugomuudza kuti hauna kunakirwa nazvo, pane kungoramba usingazivi kuti zvinodii. Tangai mageza mese kana usina shuwa iwe gezesa murume mboro yake, wokwevera ganda kumashure kwechimusoro chemboro, wogeza zvakanaka kuti pfungwa dzako dzoziva kuti haana tsvina. Kana murume ukamubata mboro inobva yati twii saka haunetseki kuigezesa. Kana musina kujaira kugeza mese, muudze kuti uchazama kana ageza. Wobva wamuudza kuti ageze zvakanaka.

Kana murume achinakirwa nazvo, chitodzidza kuzviita nguva nenguva nokuti murume akangofunga kuti mukadzi wake haadi kuita zvaanomukumbira kuita, anopedzisira asisakumbiri. Ndipo paunonzwa zvonzi murume akaonekwa akamisa mota yake kumaraini ekwanhingi. Kana pane zvaanoda iwe muridzi wake dzidza kumupa uye kana wamupa chawamupa mupe nomoyo wose. Munokwanisa kubvumirana mitemo yacho sokuti munobvumirana kuti zvinongoitwa kana muchitamba asi kana murume oda kudiridzira anoitira kuzasi. Pane nyaya dzinoda kunzwisiswa apa. Kana une murume wako munokisana muchipinzana rurimi mumuromo yenyu. Ukuwo unoyamwa minyatso yemurume iyewo achiyamwa pazamu pako munonanzvana nzeve, munopinzana mumwe mumuromo, etc. Zvese izvi munoita chero papera maawa akawanda mageza. Zvino kana murume achangogeza paya mboro yake inenge yakachena saka kana uchimusveta rurimi rwake rwune mabacteria akawandisa, ungazotadza sei kumusveta mboro isina mabacteria aya?

continue reading on next page…

Comment with your Facebook

comments