Panotunda Murume mubeche mukadzi anonzwa sei?

0
9163

Varume vanobvunza kuti kana urume huchibuda muchombo mukadzi anohwa huchipinda maari here? Inyaya inoda kurondedzegwa. Musikana musi wekutanga ngaapinde panyaya achiziva kuti chii chichaitika. Chii chaachahwa mukati make?

Kana ukaona urume huchibuda pamurume, sokuti uri kumwedzi womutambisa chombo nemaoko,  unoona kuti hunoita zvokubuda nesimba zvokuti Pfaa, pfaa, pfaa. Kana wakabata chombo mumaoko unotohwa kugwinhwa mumaoko chombo chichiita hasha choda kubudisa urume. Urume hunobudapo sembhumbhuru dzepfuti. Kana wakanangisa kumeso unomhariwa kumeso. Saka mubvunzo ndewekuti mukadzi anohwa chii pakupiwa urume mukati make. Ngatitange nokutsanangura kuti chii chinoita unzwe zvaunonzwa mumuviri wako?

Muviri wemunhu wese ine tsinga dzinofambisa kubatwabatwa dzinonzi ma NERVES. Kana pakawanda manerve pakawandawo kunzwa kubatwa zvokuti ukabatwa zvishomashoma unozvinzwa mumuviri.  Kubva pamuromo wechitubu uchipinda mukati maNERVES akawanda chose uchibva kunze asi ukapfuura pa 10cm mukati anoita mashoma. Kuzoti waita zemo ukapinzwa mboro ukatatamuka, manerves aya mashoma emukatikati anenge atarangana, kuwedzera kuita mashoma.

Loading...

Unokwanisa kunzwa kuti murume ari kubaya kudivi ripi neripi pakukoirana, uyezve kana akabaya kumuromo wechibereko kuri mukati mebeche unonzwa muviri kuti zharara. Zvinoreva kuti pakapoteredza muromo wechibereko pane ma Nerves akawandawo.

Chatinoda kunzwisisa pano ndechokuti unonzwa here hurume huchibuda mumurume huchipinda mubeche rako? Chii chaunganzwa ipapo? Munhu anobvunza mubvunzo uyu ari kufunga kuti chii chaunganzwa?

Kana uchimwa mvura unoinzwa ichipfuura pahuro asi hauinzwi ichipinda mudumbu asi mvura yacho inenge yakatowanda chose. munhu akakudira mvura pamuviri unonzwa painosvika pamuviri. Saka varume vanodawo kunzwisisa kuti kana huronyo huchirova madziro ebeche mukadzi anohunzwa here?

Urume hwemurume anoutano hunokwanisa kuzadza ma Tablespoon maviri zvichibva nokuti amwa mvura yakawanda sei musi iwoyo. Pamwe anongobudisa mashoma.Zvikuru kana mambosvirana musi iwoyo.  Pane dzimwe nguva dzokuti muchibatana urume hunobudira usati wapinda mubeche, Pakadai unonzwa pahunosvika paganda rako uye kuti hunodziya kupfuura muviri wako.  Saka izvi zvinoitisa kuti vakawanda vafunge kuti pahunobuda mumurume chombo chiri mukati, mukadzi anofanira kunzwa huchirova madziro.

Toti mava ne zuva musina kumbobatana, murume azere urume, mese mune zemo. murume wopinza mokoirana kwenguva yakareba urume hwoungana mumurume hwamirira kubuda. Ipapo kana wakabata murume mumaoko wakamubatirira, unonzwa muviri wake kuita sokuoma mutezo. Kukoira kwake koruza Rhythm chiuno chake wega unonzwa kuti chaomarara mumaoko ako. Varume vane instict yokuti asvika apa anopinza mboro kusvika painogumura saka iwe unotonzwa kuti chawedzera kupinda,

Unonzwazve kuti chava kugwinha gwinha nehasha sezvachinoita kana uchibudisa urume nemaoko. Ipapozve unokwanisa kutanga macontractions ekupomba chombo chiri mukati mako, asi izvi hazviitiki nguva dzese, zvinobva nokuti murume akukoira nguva yakareba sei. Zvikadaro urume hwakawanda hukabuda, unokwanisa kunzwa yatinoti warm glow mukati mebeche nokuti urume hunodziya kupfuura mukati mako. Asi zvokuti impact nemadziro ebeche, haa bodo. Vamwe vanonzwa vamwe havanzwi. Iwe unokwanisa kunzwa dzimwe nguva dzimwe nguva wotadza kunzwa.

Chaicho zvinonzwikwa nguva dzese ndezvokuti mboro inoita hasha iri mukati. Kuwedzera kuoma, kugwinha gwinha, kunyura yese, kuno kunze muviri wemurume wombomira kukoira zvine rhythm wongoti kwii seabaiwa nepfumo.

Scroll down to the next page…

Loading...