Step by Step Guide yekusvira Mukadzi – Matinji marefu refu chipo chinobva kudenga

0
9660

Kukwira kunogona kuchinjaniswa zvichienderana nenguva uye munhu wacho. KUISA NYORO KANA MHENYU kunonaka asi kuchiuraya,…so ngatipfekei tidzivirire. Pane nguva dzinoda vakadzi kukwirwa zvinyoronyoro, dzekuti kubvira pakubatwa batwa madam inenge ichingoda zvakanyorovera chete. Ruoko rwemurume ngaruve rwakanyorovera, rwakapfava, rwuchiita zvekunyengerera senge rwuri kubata kamwana kacheche.

Baba kana kuri kuyamwa mazamu amadam moita zvakanyorovera muchiachinjanisa zvine RHYTHM, zamu makaribatirwa namadam venyu imi muchingoyamwa zvenyu sekacheche. Potai muchimborumira zamu iroro nekurekure sekagonzo uye zviri pakati pekurwadzirira nekunakirira (izamu irori). Rumwe ruoko rwuchi chuna chuna rimwe zamu kunge karadio.

Momboti siyei enyu maoko oti rumwe pabeche rwuchipurudzira choya, rumwe
Rwuchipurudzira musana wamadam venyu. Pakadaro apa madam inenge yofemereka kureva kuti yave ready, saka imi baba mochikwira pamusoro pavo zvino,…. asi musazoti zii, pavari vangakuvare saka edzai kubalancer nemabvi nemagokora enyu, mochiisa chombo chenyu mukati mamadam venyu asi mutange mamboburitsa matinji amadam kubva mubeche. Matinji marefu refu chipo chinobva kudenga saka madam dadai nawo.

Loading...

Kana pane headboard, baba batirirai pariri mosvira zvinyoronyoro muchipinda muchibuda zvinyoronyoro asi zvive neimpact. Pindai muchinyatsoona kuti masvika mberi mberi nokuti madam havadi kuti mugumire panzira, kunyange monakirwa sei zvenyu pliz ndapota musatunde within 10 minutes – minimum. Varaidzai nguva muchiyamwa nekutsvodana, nekutamba kwese kwamungada zvenyu. Madam chikapa ngachiitwe zvinyoronyoro zvichienderana nababa neRhythm yakakosha. Maoko enyu ngaabate chiuno chababa achidzika achikwira.

Panenge pagonekwa nababa moridzawoka kamhere kuitira kuti vadzokorore!
Tambisai zvombo zvababa pamadiro asi musingazviburitse panze! Baba kana madam votunda sebedzaiwo hubaba hwenyu padyo mobva maenderana uye
mochipangura henyu mhere pamwe nekufemereka mobva mafenda kwekanguva kadiki!!!

Kana mapedza, Madam torai kamucheka kaye kakanyorovera mopukuta baba avo vanenge vadikitira, mozonotora kabhavhu kaya kemubedroom mozvigeza nemvura. Pane musi wekuti zvinhu zvinenge zvakatonyangara, zvichitoda hasha mukati.

Kana muri mumood iyi baba, ndiro zuva renyu manje. Madam vanoda kumhanyiswa mhanyiswa, nekuvhundutsirwa pabonde musi uyu. Dzimwe nguva madam inorambirira ichiitira kuti iite kakumanikidzwa,…..vanozvida izvozvo vakadzi. Hembe apa moita dzekukatanura chopazi, as if dzinenge dzotodamburwa. Musi uyu beche ngarindyiwe nemuromo chaiwo asi zvinoda maMadam anogeza kwazvo uye neantiseptic chaiyo, otherwise baba mungazofambe muchinhuwa chidembo munzira yese. Kiss yemusi uyu ngaive Deep and Passionate but very active.

Teedzerai procedure iri pamsoro asi muve hyper active zvebasa chaizvo. If you want to do it from the back ngavatonyatsofongora nemazvo, imi mochivazhanda nayo muchirova macorner ese ebeche. Muchinje position, uye musi uyu madam chikapa ngachive chebenzi chairo – “mombe yabva kusina sora. Speed iyi inoda zvitaira zvizhinji kwazvo saka do accordingly. Hamunzwe mamadam achiti kusvirana mambotukana kunonaka fani here? Madam kana zvisinganakidze budai pachena kuti baba vasatambise nguva, uyewo imi baba kana maudzwa kuti wedzerai waWatts moitawo saizvozvo kwete kuramwa nokuti basa iri rinoda vanhu vaviri – imi baba namadam venyu ivavo, and nobody else Ichokwadi kuti madam dzinogona kutunda kaviri kaviri kana katatu within an hour vachikwirwa saka madam musafunga kuti makaremara. Ndibaba vanenge vachigona basa ravo, imi muchivabatsira sezvinotaurwa neBhaibheri kuti imi vanhukadzi muri vabatsiri!

Makwiriro ngaasiyaniswe everyday musangoseva nemuriwo daily pabonde zvinokonzera gumbo mumba gumbo panze, saka prevention is better than cure. Madam vanokwanisa kumbokwira pamsoro pababa vagokoira sababa. Ukuwo baba vachiitawo chikapa vari pasi samadam. Zvinoda kubatsirana zvinhu Izvi nokuti zvinokosha wena.

 

Pindai pamacomments and tell us what you think…..

Comment with your Facebook

comments