Zvandakazoitwa naPhil, Mufambi Zvake – Chihure paRobot Part 3

0
8584

Ndichiri mukungonochema kudaro, ndakanzwa kubatwa pabendekete apa.Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka ndichitya. Wanike ndeuno murume wechidiki, ane mandebvu anototyisa zvake, chipuka chaicho. Ndikati, mhere kwetsu! Asi anokunzwa nguva dzakadaro ndiani?

Ndakati nhasi pangu pandiperera, bhinya iri richandiita kanyama kanyama.Murume uya ndopaakapfugama paside pangu zvinyoro nyoro achitaura nezwi riri pasi achinditi ndinyarare nekuti aida kundibatsira. Akati aive aona ndichikandwa kubva mumota saka aifunga kuti ndakuvara. Ndakatarisa maziso ake ndikaona ari innocent. Ndakabva ndamubvunza kuti aibvepi nguva dzakadaro, iye akati aninge aburuka kubva mutrain yaibva Harare.

Takatora kanguva achiedza kundiconvincer kuti he meant well. Ndakazoti hameno kusiri kufa ndekupi. Iye akati ainge asina kwekuenda saka aikumbira pekurara. Ndaive nemibvunzo yakawanda asi ndakangoti kana riri zuva reminyama hameno zvazvo.Whatever!

Loading...

Takasvika kuflat kwangu ndokubva ndamuti agare mulounge ini ndichimugadzirira chikafu chop chop.Nguva nguva aive otodya, ndakazomupa coffee after that. Zita rake ainzi Phil. Nechemumoyo ndakati uyu ndiye wandinoda kuita pamper manje. Ini kana ndo-pamper murume ndinoita zveshave chaizvo. Munoziva zvamunoti mahure he chii chii kuti imi kumba hamugone kuita pamper varume. Kana ukatarisa zvinoreva pamper it means to care for, to indulge, to spoil.Zvino mudzimba imomo munotoita zvekutamba. Hanzi he ndakaneta, he
chakazoti. Murume achipuwa sadza anoita rekukandirwa. Iwe pachako kana kumbozivawo mvura aiwa, kutonhuwa weti yega yega. Manje unofunga kuti murume anomira pakadaro.

Ende futi manje ndikakubatira wako sorry zvako ufunge, ndine urombo nekuti unenge wamama!Ndinotozomurega ndave kuda. Varume vanoda kuitwa vacheche chaiwo, pwere
dzichangobva kubarwa.Ndopunozoona ava kunorongedza suitcase yake kumba kuti anogara nesmall house kuchijarata achikusiirai surburb yenyu iyoyo. Wosvirwaka neSurburb
tione! Tichinwa coffee kudaro akandikurukurira kuti he was on the run. Ange ari a wanted man kuHarare. Aishanda kuRBZ uko akaita fraud yaityisa. Asi plan chaiyo ainge asina.
Ainge atoita five days ari musango ndosaka ainge ainetsvina yakadaro.Ndakamupa warm blanket sezvo kwaitonhora ndokumuti ambosare ndichimbonogeza zvangu. Ndapedza kugeza ndakamurhanira bath yake ndikaisa mabubbles. Ndakati asimuke anditevere kubathroom.
Ndakati abvise hembe dzake dzese ndikadziisa mubin.

Ndakamugadzika paStool ndokutanga kumugera bvudzi rainge ranyanya kuti nyangarara musoro sebenzi. Wanike inga ane face yakwamabhoo chaiyo. Ndakazoita shave ndebvu dzake. Ndakati asimuke ndokutanga kumugera choya chese. Ndaiita izvi ndichinyatsobata mboro yake zvinyoro nyoro, nekusimudza machenda softly.Yaimbopota ichigwina gwina zvayo asi ndakaona kuti zvekusvira zvaive zviri kure naye muchinda uyu.Ndakati agare mutub ndakutanga kumuisa facial mask kumeso ndokutora steaming kit ndokuisa on kuti ambonzi steamwei zvishoma tsvina inyatsobva kumeso. After some 10 minutes akadaro ndakazotanga kumugezesa kumeso tenderly. Ndakazotora maear-bud ndokunyon’onya tsina yese yaive munzeve ndikabva ndamuisira special oil kuti mukati menzveve munyevenuke.

Ndakazomuita shampoo musoro wandainge ndagera.Ndakatanga kukwesha musana, kumhata kwake uku nekunyatsofenya mboro yainge isina kuitwa circumcised.Ndichivhura kudaro yakabva yamira kuti twi-i kunge tsanga chaiyo. Iye akanditi aisada zvekundisvira, I respected that. Ndakamunyengerera kuti nestress yaaive nayo, zvaibatsira kuti dai aikwanisa kumboita release mbichana, kutunda kunobvisa stresska. Akazobvuma kuti nditambisa mboro yake iye akaita zvekurarara mutub akatarisa mudenga. Ndakatora nguva
yangu ndichinyatsoibhonyora mboro iya. Ndakatanga kuitambisa, ndichiirova rova mbichana kuti imuke. Yakati yamuka yakatanga kuti gwigwigwi kunge yabatwa negetsi. Ndopandakatanga kuikwesha ndichiita ndichiisa mabubbles kuti itsvedzerere. Ndakazomubhonyora ndikamubhonyora ndakangomutarisa. Iye ainge akavhara maziso achiedza nesimba rake rese kuita concentrate kuti atunde. Zvaiita senge zvinomurwadza kufinyama kwaiita kumeso. Azwa kwazo ndopaakazoita kubowa semombe. ‘Yowe ndagarisa ndisati ndatunda kani, yowe, wandiuraya. Ita, ita ita kani. Ramba uchiita kani. Ita, ita-aaa-a-aa- Yowe!’ Akadaro achibvisa maoko angu kuti abate mboro yake ega achibva agoti tsa-a-a-a kutunda huronyo ukaita kurova madziro neceiling chaiyo.

Ndakaona kuti murume anzwa kwazvo uyu. Akacheuka ndokundidhonzera kwaari achindipa kiss imwe yandisati ndamboona. Mate kuti nyakata, kiss iyoyo ndiyo yakaita kuti nditundewo
inini semunhu ndange ndakwana kare. Ndokubva angoti ‘Thanks!’. Ndakazopedzesa kumugeza zvangu, kunge ndaigezesa mwana mudiki.Ndakamugezesa murume kusvika anyatson’aima. Tsvina yese ichibuda. Makumbo ndakanyatsokwesha aya. Abuda mutub ndakamupukuta ndikatanga kumuzora mafuta ndichimuita masssage yakapenga. Ndakamupa mapj avaRegular aigara mumba mangu kuti apfeke. He felt so fresh and changed. Iwe! Atmosphere was relaxing wena. Ndakati agare pabed, ndokutora foot-spa yangu kuti ambonyika makumbo ake. Ndakagara pacarpet ndokutora gumbo one one ndichimu-masaja masaja zvonyoro nyoro. Iye ainge ototswinzwinyira maziso achinyatsoteerera miviri wake. Foot massage yakanakira pakuti iri linked directly to the brain saka zvinoaddressa stress chaiyo. Apa zvainge zvasangana nekutunda kwaainge
amboita. Ipapo taitove busy kutaura about life. It was fun. Great fun chaiyo. Neniwo ndaive ndatokanganwa zvese zvainge zvaitika pazuva iri. I felt closer to him zvimwe zvekunge tatozivana kwenguva. Ndakazotora nail cutter ndokutanga kumucheka nzara dzemumakumbo nedzemaoko, ndichinyatsofaira faira futi. Ndapedza ndakamuti apinde mumaelectric blanket anyatsodziirwa.

Ndarara paside pake akakumbira kuisa kusoro wake pachest pangu kuti awane hope. Ndakati with pleasure wena. Akakumbirazve kuti ndirare ndakabata mboro yake chete. Iye akatanga kuyamwa mazamu angu kunge zviya zvinoita mwana mucheche. Ndokutanga kuchema zvekuchema zviya achidemba kuti akazvipinza munyatwa. Ndakamunyararidza nezwi dete dete rinenge remurwere. Ndichingomutaurirawo masweet nothings akarehwa. It worked though.

Akandinzwisa tsitsi veduwee. He was so innocent mufunge.Ndakangorara ndakamuyeva ndichipukuta pukuta tudikita taive pamhanza apa, zviya zvinoitwa murwere kana orindwa. Ndakatozokotsira pave paya. Ndakakasira kumuka ndichimusiya avete. Ndakaenda kumaShops kunotenga mukaka nenewspaper. PaFront Page chaipo paive nestory yake nepicture zvese. Ndadzoka kumba ndakabika breakfast – bacon, sausage, egg, baked
beans netoast, macornflakes necoffee. Ndakazviisa mutray ndokuenda nazvo mubedroom. Iye ainge achangomuka. Ndakamupukuta pukuta kumeso ndokumugezesa maoko.
Ndakatanga kucheka chikafu neknife ndichimuita feed nefork. Iye aingonwa coffee chete. Aiti akaspoila muromo ndoupukuta. Taitaura nezvenyaya yaive nunewspaper.

Takazoita come up with a plan yekuti arove nzira akananga Botswana kune link yandange ndamupa yaizomubatsira kuti acrosse. Ndakamupa hembe nyowani dzavaRegular and he looked smashing madziri. Dai aive asina zvaimunetsa uyu ndiye wandingadai ndakarizainira basa rangu rechihure kuita settle naye. Asika mashura akazoitika manje! Ndiro rinonzi nenji chairo randakaitirwa nemurume uyu. After all bad things dzange dzaitika kwandiri nezuro, iye akazondiitira manenjiya chaiwo. Inga vakafa havana chavakaona veduwe. Ndiwo mubairo wekumu-pamper kwandainge ndaita iwowo? Futika! Shuwa shuwa here kundidaro iniwo zvangu hure ririkutotsvaka kuzviraramira amai. Handina kumbenge ndakafa ndakazvifungira kuti ndinganzwaro ini, naamai vangu kudai! Right, muverengi this is your time to participate, kwete kungoverenga uchizvitundira ipapo usingashandise musoro wako. Time for interractive
learning chaiyo. Iyi ihome work. Mhinduro ndozokupa gare gare. Iwe unofunga kuti akandiita sei Phil? Unogona kufonera mumwe wako mombodiscussa mouya neanswer kwayo. Kana
kumboita research chaiyo zvinobvumidzwa asi hatidi kubiridzira nhanditika…..

Part 1 

Part 2

 

Comment with your Facebook

comments