Zvinoita here Kudanana nemusikana / mukomana ane zera remwana wako!

0
2255

Pane vakawanda vakabvunza kuti zvinoita here kudanana nomusikana/mukomana ane zera kana kuti mudiki pamwana wako? Vamwe vanobvunza iri nyaya yokuda kudzivisa murume ari kuhura nechisikana chidiki. Vamwevo vanobvunzira kuda kuziva kuti voenderera mberi here nomunhu wavari kudanana naye. Takamboitaura hedu nyaya iyi tiri pakuti zvinoita here kudanana nomunhu asiri wezera rako. Pano toda kutaura nezvekudana nomunhu ane zera kana kuti mudiki pamwana wako.

Mutemo wepfungwa nomuviri wemunhu unoudza munhu wese kuti akaona murume/mukadzi akasvika ari wezera remuoni, muoni anotanga kuita pfungwa dzokudanana newaari kuona. Pamwe kapfungwa kacho kanenge kari kadikidiki asi kanenge karipo. Kuvapo kwacho ndiko kune dambudziko nokuti zvinhu izvi zvinoenderana nemazera evanhu. Kana uchitsvaka wekudanana naye unotanga kutarisa vanhu vezera rako. Uyu mutemo wakagara uripo zvokuti kazhinji munhu akasachengeta mutemo uyu vanhu vanotanga kuita makuhwa pamaitiro ako. Ukaonekwa uchidanana nomunhu mudiki pazera rako kana mukuru pazera rako vanhu havanonoki kuita makuhwa.

Saka apa ndipo panotangira nyaya yedu. Ngatitange nomurume anemwana ane makore toti 22. Zvoreva kuti iye ave nemakore 45 kana kupfuura uye nokuda kwezera rake ave munhu ane kamari zvokuti anokwanisa kudanana nevasikana vanotsvaka kugarika vaya asi vari vana. Toti onyenga kamusikana kane makore 20 kana 21. Toti musikana haashandi  saka anokwanisa kuswera ari pamba kana avakashira mukomana wake baba vemukomana ane makore 22 asingashandiwo. Vana ava ndeve zera rimwe saka nyaya dzavo dzakafanana uye kunzwisisa kwavo ndekwezera rimwe chete.

Loading...

Ukatarisa mumaraini munyika dzakawanda uchaona kuti nyaya dzakadai dzinopedzisira dzakanganisa kuwirirana kwevanhu vemhuri imwe chete. Mukomana uya achiona musikana wababa anooona munhu wezera rake saka haaoni sokuti atsvagirwa mai asi kuti pamba pave kugara musikana akanaka.

Pane nyaya apa.
1. Musikana wababa anounza shamwari dzake pamba dzinova dzinokwanisa kunyengwa nomwana wemukomana wake, zvinoreva kuti vaya mainini vanopedzisira vanzwa zvese zvinoitika muupenyu hwemukomana uyu.

2. Musi unoti vanhu ava vanodhakwa, vanokwanisa kukanganisa kufunga baba vozobva kubasa vowana mwana anyenga musikana kana kuti musikana anyenga mwana. Vanhu ava ndeve zera rimwe , zviitiko zvinoitika pazera ravo.

3. Pakati penyu panokwanisa kuita chihure nevamwe vanhu vasiri vemhuri. Ngatigare tichinzwisisa kuti panyika pano pane vanhu vane zemo guru kupfuura njere uye vakawanda.

Toti paita mukadzi mukuru ave namakore 45 and mwanasikana ane makore 21. Toti onyenga mukomana ane makore 22. odanana naye achiuya naye kumba mwana wake aripo pamba. Vana ava vanotarisana pfungwa dzichiuya mumusoro. Zvinhu zviya zviviri zvinokwanisa kuitika.

continue reading on next page…

Comment with your Facebook

comments