Zvokudya zvinowedzera zemo Pakusvirana

1
12548

Zvokudya
Kune vakawanda vakabvunza kuti kune zvinhu here zvingadyiwa mudzimba medu zvinoitisa kuti mese mugare mune zemo. Tinotanga nyaya iyi nokutsanangura kuti mai vemba ndivo munhu anoitisa zvese zvinoitika mumba nokuda kwe ATTITUDE yavo mumba. Murume ndiye hake asi varume vakawanda vanopiwa zemo nevakadzi vavo. Kana mukadzi asina hanya nazvo murume anotanga achiratidza shungu opedzisira onotsvaka kumwe. Ndisu tinokonzera kuipa kwenyaya mumba.

Mukadzi akahwisisa kuti kutukana kwemumba kupokana kwefungwa chete kusinei nokusangana pakunovata, achaita upenyu huri nani. Murume akaita mazuva maviri asina kutapudwa urume, mukadzi wake aripo, asingagwari, uye asiri kumwedzi, asiri kubasa, zvoreva kuti mukadzi wake imbodza asingahwisisi kuti musha chii.  Saka nyaya iyi verenga une zvokuda kuhwisisa kuti paya uchibika hakangamwi kuti mapedza kudya nyaya inonoperera pakupedzana zemo.

 Mabhurosi

bberryZvese zvokudya zvinoti ma BERRY nema SEEDS zvinokonzera kuti unzwe kuda. Kana uchiziva kune mahabhurosi aya garoti pazuva wodya kana TABLESPOON imwe chete and mbiri pazuva.  Zvinoita kuti ugare hana yakapfava zvisina zvakawanda zvaunofunga zvivhundusa.

Kana mune nguva yamunoita basa yaunoziva kuti iyi ndiyo nguva yekusvira, iti zviya kwasara awa imwe chete kana maviri, wodya mahabhurosi ako.

Broccoli

brocKwanzi iyi Broccoli inofanira kudyiwa iri mbishi kana kuti yabikwa pa STEAM kana kuti yabikwa mupoto. Hazvinei asi zama kusawanzisa kubika. Kwanzi ine Vitamin C yakawanda chose. Kwanzi inowedzera kumhanya kweropa saka paya waita zemo tinoziva kuti kunhu kwese kunonzwikwa zemo kunokwikwisa neropa rinenge ramhanyirako. Zvinonzi gara uchidya muriwo uyu kana uchiuwana kwaunogara ikoko.

Cloves

cloveZvi CLOVE izvi zvinowanikwa kuzvitoro zvema India. Zvinorapa zvirwere zvakati wandei uye zvinomhanyisa ropa saka zvinonzi tinofanira kupota tichikanda zvinhu izvi muzvokudya zvedu. Kana ukanzwa zino kana kuti ukaita maUlcer, wedzera kudya Cloves.  Kana ukadya zvinhu izvi unowedzera simba pakusvirana uye zvinonzi kunaka kwacho kunowedzera iri ngari yokuti manerves anotaurira Bpfungwa kuti pane zvaitika, anowanza mashoko.  Zvirwere zvese zvechirume nezvechikadzi zvinorapika ne CLOVES.

Kunonzizve kana ukaigaya ukazora nemafuta utunga hahukurumi kana uchigara munyika ine utunga. (mosquito)

Maonde (FIGS)

figMaonde awa anowanika kunyika dzakawanda chose uye haadhuri. Unokwanisa kutosima muonde pamba pako uye unokasira kubereka. Kwedu kuZimbabwe kune mionde inokura mudondo zvokuti ukaziva nguva yaanoibva unokwanisa kunomakohwa womaomesa. Wogarodya. Unokwanisazve kutenga muzvitoro.

Maonde anonzi anokonzera zemo kwese kuvakadzi nevarume, uye anowedzera nguva yokusvirana kwenyu. Kana zviya mune Weekend yamunoziva kuti ndeyezvinhu chete chete, sokuti kuri kutonhora kana kuti vana vaenda kwambuya mukasara mega pamba, enda undotenga tenga zvidyiwa udye nomurume wako muwane nguva inonaka.

Scroll down to continue on next page….

Loading...